هندسه قدرت متعالی رویکرد فلسفی سیاسی دفاعی متعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

دفاع یا صیانت از موجودیت، با دفع تهاجم و بلکه رفع تهدید صورت می پذیرد. یعنی لازمه ی حفاظت از کشور، بازدارندگی از تجاوز و وادارندگی به عق بنشینی و تضمین امنیت و ثبات و صلح است. اما ازآ نجایی که هرگونه دفاعی مرهون قدرت است؛ و به تعبیری قدرت و اقتدار ملی روح دفاع ملی و جان مایه ی آن است، دفاع و قدرت و امنیت را می توان به دو شکل متعالی یا متدانی مورد مطالعه قرار داد. قدرت متعالی، دفاع متعالی را ایجاب کرده و ایجاد م ینماید. دفاع متعالی نیز قدرت و اقتدار مطالعاتی نظامی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی متعالی م یطلبد. در این اثر به بن مایه ی دفاع متعالی و هندسه قدرت در مقیاس ملی می پردازیم. عنوان، موضوع، مساله و فرضی هی اصلی مقاله: مراتب، وجوه و جهات سه گانه ی هندسه قدرت متعالی است که معادل مراتب، وجوه و جهات سه گانه ی هندسه ی دفاع متعالی بوده و بن مایه ی آن به شمار می آید. طبیعتا ماهیت این بحث، حکمت و فلسفه ی سیاسی قدرت و امنیت و دفاع متعالی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرآن
اخوان صفا (1405ق)، الرسایل، 4ج، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
پوپر، کارل (1366)، جامعه باز و دشمنانش، 3ج، ترجمه فولادوند، تهران، خوارزمی.
تافلر، الوین و هایدی (1375)، به‌سوی تمدن جدید، سیاست در موج سوم، ترجمه جعفری، تهران، سیمرغ، چاپ دوم.
تیموتی، سیسک (1379)، اسلام و دموکراسی؛ دین، سیاست و قدرت در خاورمیانه، ترجمه: بهرامپور و محدثی، تهران، نی.
طوسی، نصیرالدین محمد (1364)، اخلاق ناصری، به‌همت: مجتبوی و حیدری، تهران، خوارزمی، چاپ سوم.
دریفوس، هیوبرت، رابینو، پل (1376)، میشل فوکو؛ فراسوی ساخت‌گرایی و هرمنیوتیک، ترجمه: بشیریه، تهران، نشر نی.
صدرالمتألهین (1375)، الشواهد الربوبیه، ترجمه و تفسیر جواد مصلح، تهران، سروش، چاپ دوم.
ـــــــــــ (1362)، مبدأ و معاد، ترجمه حسینی، بکوشش نورانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
10. ضیمران، محمد (1378)، میشل فوکو: دانش و قدرت، تهران، هرمس.
11. فارابی، ابونصر محمد (بی­تا)، اندیشه­های اهل مدینه فاضله، ترجمه جعفر سجادی، تهران، طهوری.
12. ـــــــــــــــــ (بی­تا)، سیاست مدنیه، ترجمه جعفر سجادی، تهران، انجمن فلسفه ایران، چاپ دوم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
13. فوکو، میشل (1377)، ایرانی­ها چه رؤیایی در سر دارند؟، ترجمه معصومی، تهران، هرمس.
14. ــــــــــ (1379)، ایران، روح یک جهان بی‌روح، ترجمه سرخوش و جهاندیده، تهران، نی.
15. فوکو یاما، فرانسیس (1393)، پایان تاریخ و انسان واپسین، ترجمه: عباس و زهره عربی، تهران، سخنکده.
16. مورگنتا، هانس جی (1374)، سیاست میام ملت‌ها، ترجمه مشیرزاده، تهران، وزارت خارجه، تهران.
17. نای، جوزف (1387)، قدرت نرم، ترجمه: روحانی و ذوالفقاری، تهران، امام صادق(ع).
18. هانتیگتون، ساموئیل (1381)، برخورد تمدن­ها، ترجمه مجتبی امیری، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی وزارت خارجه.
19. ــــــــــــــــ (1388)، موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم، ترجمه: احمد شهسا، تهران، روزنه، چاپ چهارم.