روابط بین الملل متعالیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

روابط بین الملل را می توان از منظر ها و دیدگاه های متفاوتی مطالعه کرد. گاهی مطالعه روابط بین الملل » صرفاً ناظر بر روندها و اهداف اقتصادی و دنیوی است که از آن به یاد می شود. زمانی قلمرو مطالعه ناظر بر منافع و اهداف حیوانی است که در این « متعارف نامیده می شود. گاهی نیز روابط شامل اهداف الهی و انسانی « روابط بین الملل متدانی » حالت یاد کرد. در این مقاله تلاش « روابط بین الملل متعالیه » است که می توان از آن تحت عنوان را با توجه به منابع و مبانی، کارگزاران، ساختارها و « روابط بی نالملل متعالیه » کرده ایم تا اهداف و غایت آن تبیین کنیم.

کلیدواژه‌ها


  1. قرآن کریم.
  2. ابن‌هشام (1420ق)، سیرة‌النبویة، بیروت، دارالکتاب.
  3. امام خمینی (1362)، طلب و اراده، شرح و ترجمه: سید احمد فهری، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
  4. ــــــــــ (1375)، شرح چهل حدیث، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  5. ــــــــــ (1378)، شرح جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  6. پزشکی، محمد (زمستان 1392)، دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی: هویت‌ها و بنیان‌ها، فصلنامه‌ی سیاست متعالیه، شماره 3، ص 81-98.
  7. جوادی آملی، عبدالله (1387)، حکمت متعالیه، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، ج 1، به‌اهتمام: شریف لک‌زایی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
  8. دهخدا (بی­تا)، علی‌اکبر،‌ لغت‌نامه دهخدا، ج1.
  9. دهقانی، جلال (1374)، مبانی فرانظری نظریه‌ی اسلامی روابط بین‌الملل، مجموعه مقالات همایش دین و روابط بین‌الملل: شیروانی، علی، دروس فلسفه، قم، دارالعلم.

10. صدرالدین شیرازی (بی­تا)، تفسیر القرآن کریم، ج6.

11. ـــــــــــــــ (1362)، مبدأ و معاد، ترجمه: احمد حسینی اردکانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

12. لک­زایی، نجف (1387)، اندیشه‌ی سیاسی صدرالمتألهین، قم، بوستان کتاب.

13. ــــــــــــ (زمستان 1389)، کاربردهای امنیتی انسان‌شناسی حکمت متعالیه، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش50، ص 63-84.

14. مطهری، مرتضی (1378)، فلسفه اخلاق، تهران، صدرا.

15. ـــــــــــــ (1388)، مجموعه‌ی آثار، ج6، تهران، صدرا.

16. ـــــــــــــ (1368)، مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی، قم، انتشارات صدرا.

17. معلمی، حسن (1378)، معرفت‌شناسی، تهران، کانون اندیشه جوان.

18. مورگنتا، هانس.جی (1374)،‌ سیاست میان ملت‌ها، ترجمه: حمیرا مشیرزاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.

19. ونت، الکساندر (1384)، نظریه‌ی اجتماعی سیاست بین‌الملل‌، ترجمه‌ی: حمیرا مشیرزاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

20. هابز، توماس (1380)، لویتان، ترجمه: حسین بشریه، تهران، نشر نی.

21. هونتزینگر، ژاک (1368)، درآمدی بر روابط بین­الملل، ترجمه: عباس آگاهی، مشهد، آستان قدس رضوی.

22. هوگو، گروسیوس (1393)، حقوق جنگ وصلح،‌ ترجمه: حسین پیران، تهران.

23. Craham Gordon (1997), Ethics and International Pelations, Cambrige: Blackwell publishers LTD.

24. Stanley Hoffmann (1969), Theory and International Relations (in) James. N. Rosenau. International Politics and Foreigen Policy. New York: The Free Press.