آثار فضیلت تؤده بر تربیت سیاسی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی گرایش مسائل ایران، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بیان تأثیر فضایل اخلاقی به ویژه تؤده بر تربیت سیاسی و همچنین ترسیم گوشه‌ای از الگوی تربیت سیاسی فضیلت‌گرای الهی برای کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینی در قالب آثار فضیلت تؤده بر تربیت سیاسی، به جهت حل برخی از چالش‌های نظام اسلامی بود. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، اندیشه‌های امام خمینی الگوی مطلوبی در زمینه تربیت سیاسی الهی ارائه می‌دهد. دیدگاه‌های اخلاقی سیاسی ایشان ظرفیت تولید الگوی تربیت سیاسی فضیلت‌گرای الهی را دارد، زیرا وی یکی از بهترین توصیف‌ها از نظام فضایل و رذایل را ارائه داده‌اند. بروز رفتارهای سیاسی سنجیده، عدم تأثیرپذیری از محیط فاسد و افزایش تأثیرگذاری سیاسی و انتخاب جبهه سیاسی حق‌گرا برای فرد و جامعه از جمله این آثار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of the Virtue of Serenity on the Political Training of Politicians in the Islamic Republic of Iran from Imam Khumeini’s Perspective

نویسنده [English]

 • Gholamreza Mehraban
PhD Student, Department of Political Science, Iran Problems, Baqerul Uloom University, Qom, Iran.
چکیده [English]

The purpose of present study is to explain the effect of ethical virtues especially serenity on the political training and to demonstrate a divine and virtuous model for the political training of politicians in the Islamic Republic of Iran from Imam Khumeini’s view in order to solve some challenges in the Islamic government. This research was conducted by descriptive analysis and the results showed that the ideas of Imam Khumeini represent a good model in the field of divine political education. His political and ethical views have the potential to develop a Godly virtuous model for political training because he has represented one of the best descriptions of the hierarchy of virtues and evil acts. Prudent political behavior, resistance against corruption, increasing political influence, and choosing a just and fair political frontier for individuals and society are among his works.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political Training
 • Imam Khumeini
 • Politicians
 • Virtue of Serenity
 • Agitation
 1. قرآن کریم

  1. ابن منظور، محمد بن مکرم (1405ق). لسان العرب. قم: نشرأدب الحوزه، ج14.
  2. بهشتی، سید محمدحسین (1393). حق و باطل از دیدگاه قرآن. تهران: روزنه، چاپ دوم.
  3. پورفرد، مسعود (1387). تربیت سیاسی از منظر شهیدان مطهری، صدر و بهشتی. راه تربیت، سال دوم، شماره 5: ص125.
  4. جعفریان، رسول (1384). حیات فکری و سیاسی امامان شیعه(ع). قم: انتشارات انصاریان، چاپ هشتم.
  5. خامنه‌ای، سید علی (1368). نرم‌‌افزار حدیث ولایت (متن کامل بیانات و مکتوبات مقام معظم رهبری از شهریور 1366 تا آذر 1390). مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، ص 12 و 188.
  6. خمینی، سید روح‌الله (1371). صحیفه امام. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج13، 18، 21.
  7. خمینی، سید روح‌الله (1377). شرح چهل حدیث. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  8. خمینی، سید روح‌الله (1387). شرح حدیث جنود عقل و جهل. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوازدهم.
  9. دلیر، بهرام (1397). وجوه سیاسی در اسماء حسنی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

  10. رفیعی، بهروز (1392). مربیان بزرگ مسلمان. تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ سمت.

  11. سیوطی، عبدالرحمان (1404ق). الدُرُّ المنثور. قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ج3.

  12. صدر، سید محمدباقر (1394). امامان اهل بیت(ع) مرزبانان حریم اسلام. ترجمه رضا ناظمیان و حسام حاج مؤمن. قم: دارالصدر.

  13. طبرسی، فضل بن حسن (1379). مجمع‌البیان. تهران: انتشارات ناصر خسرو، چاپ ششم، ج 5.

  14. کلینی، محمد بن یعقوب (1362). الکافی. تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ دوم، ج2.

  15. لک‌زایی، نجف (1394). اندیشه سیاسی امام خمینی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

  16. لک‌زایی، نجف؛ لک‌زایی، رضا (1392). نظام اخلاق سیاسی امام خمینی. پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال2، شماره6: ص63.

  17. مجلسی، محمدباقر (1403ق). بحار الانوار. بیروت: داراحیاء التراث العربی، ج 68.

  18. مسکویه (1384). تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق. قم: انتشارات زاهدی.

  19. معین، محمد (1375). فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر، چاپ نهم، ج 2-1.

  20. مکارم شیرازی، ناصر (1374). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه، ج12.