دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 41، تیر 1402 
نقش رویکردهای فقه حکومتی در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی

صفحه 99-114

10.22034/sm.2023.555172.1986

منصوره خسروی؛ عبدالمهدی عربشاهی مقدم؛ احمدرضا طاهری