دکترین امنیت انسانی و تضمین حقوق بنیادین کارگران مهاجر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق بین‌الملل، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی دکترین امنیت انسانی و تضمین حقوق بنیادین کارگران مهاجر است. در این راستا، در پاسخ به این سوال که امنیت انسانی چگونه می‌‌تواند موجب حمایت از حقوق بنیادین کارگران مهاجر شود؟ تحقق امنیت انسانی چگونه می‌‌تواند حقوق بنیادین کارگران مهاجر را ارتقاء و تضمین کند؟ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎثیر دﻛﺘﺮﻳﻦ امنیت انسانی ﺑﺮ ارتقاء و تضمین حقوق بنیادین کارگران مهاجر، در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻔﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ تشکیلدﻫﻨﺪه ﻣﻔﻬﻮم امنیت اﻧﺴﺎﻧﻰ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮفیت‌‌های ﻫﻨﺠﺎرى و ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ شده است. همچنین از اعلامیه ﻫﺰاره ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺸﻪ راه ﻫﺰاره ﺳﻮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ‌‌ﺷﻮد و داراى ﻇﺮفیت ﺑﺎﻟﻘﻮه‌ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ شدن ﺑﻪ ﻋﺮف بین‌‌المللی ﻣﻰ‌‌ﺑﺎﺷﺪ، استفاده گردید. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که امنیت انسانی به عنوان دکترینی که از حقوق بنیادین بشر حمایت می‌‌کند، می‌‌تواند موجب تضمین و ارتقاء حقوق کارگران مهاجر به عنوان قشری از جامعه جهانی که با چالش‌‌ها و مشکلات مختلفی روبرو هستند، گردد. در واقع، امنیت انسانی، تضمین‌کننده حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، غذایی، زیست محیطی و شخصی کارگران مهاجر در کشورهای مبدأ و مقصد می‌‌باشد. همانطور که در این تحقیق بیان گردید، اسناد و معاهدات مختلف جهانی به صورت صریح و ضمنی، بر حقوق بنیادین کارگران مهاجر تأکید کرده‌‌اند، اما در عمل شاهد نقض این حقوق توسط دولت‌ها هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Doctrine of Human Security and Guaranteeing Fundamental Rights of Migrant Workers

نویسندگان [English]

  • Afshin Mardani 1
  • Manochehr Tavasoli 2
  • AliReza Arashpoor 2
1 Ph.D., Student, Department of International Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Law, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

This research aims to examine the doctrine of human security and the guarantee of fundamental rights for migrant workers. In response to the question of how human security can support and guarantee the fundamental rights of migrant workers, human security is explored in promoting and ensuring the rights of migrant workers, particularly in the context of global challenges and various difficulties they face. The research utilizes a descriptive-analytical method, and the results indicate that human security, as a doctrine supporting fundamental human rights, can lead to the assurance and improvement of the rights of migrant workers, who constitute a segment of the global community facing various challenges and issues. Human security guarantees the political, economic, social, health, food, environmental, and personal rights of migrant workers in both origin and destination countries. As outlined in this study, various international documents and treaties explicitly and implicitly emphasize the fundamental rights of migrant workers, yet in practice, we witness the violation of these rights by governments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migrant Workers
  • Doctrine of Human Security
  • Human Rights
  • Economic Security
  • Political Security
  • Personal Security
اسمیت، روناکی ام (1388). حقوق بین‌‌المللی بشر. ترجمه فاطمه کیهان‌لو. تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
براتی، جعفر؛ خسروی، احمد؛ شعبانی‌‌نژاد، حسن (1399). حق دسترسی کارگران مهاجر به حمایت‌‌های تأمین اجتماعی به موجب اسناد بین‌‌الملل و موافقتنامه‌‌های دوجانبه کار. تأمین اجتماعی، 15(2).
بوزان، بی (1380). مردم، ایالات و ترس. تهران: موسسه مطالعات راهبردی.
توماس، کارولین (1382). حکومت جهانی، توسعه و امنیت انسانی. ترجمه مرتضی بحرانی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
راعی، مسعود (1386). قابلیت اجرای طرح 2001، مسئولیت دولت‌ها در حوزه قواعد حقوق بشری. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 4.
شریفی، محسن (1385). فقر، تهدید امنیت بین‌‌المللی در قرن 21. راهبرد، شماره 39.
صالحی، جواد (1388). مولفه‌‌های حقوق سیاسی در قوانین کیفری. علوم سیاسی، شماره 47.
کر، پائولین (1387). امنیت انسانی. ترجمه سید جلال دهقانی فیروزآبادی. مطالعات راهبردی، شماره 3.
کریون، متیو سی آر (1387). چشم‌‌اندازی به توسعه میثاق بین‌‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ترجمه محمد حبیبی مجنده. قم: دانشگاه مفید.
Agee v.United Kingdom Application, 7050/75. Available at: 
https://www.refworld.org/cases,COECOMMHR,4721af792.html
Commission on Human Right (CHR). The Right to Food Report by the Special Reporteronthe Rightto Food 2001. Available at:    
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Commission_on_Human_Rights. 2020
Eide, A. & et al. (1995). Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights. Kluwer.
Eriksen, T. (2007). Human security: a new concept which adds new dimensions to human rights discussions? Human Security Journal, vol. 5.
Estrada-Tanck, E. (2010). Dorothy, human security and human rights under international law: crossroads and possibilities. European University Institute.
Henk, D. (2005). Human security: relevance and implications, parameters. Academic research library, No. 91.
Oberleitner, G. (2003). Human rights and security – the two towers? Centre for the study of human rights discussion group.
Ȫcalan c/Turquie, 12 Mars /2003 n 6221/99. Available at:   
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-%C3%B6calan-v-turkey-application-no-4622199-12-march-2003
Powell, R. (2007). The Right to Security of Person in European Court of Human Rights Jurisprudence. European Human Rights Law Review, 6(6).