دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، آذر 1395 
امنیت ملی دولت اسلامی از منظر فقه شیعه

صفحه 41-60

نجف لکزایی؛ محمد اسماعیل نباتیان؛ نورالله کریمیان