دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، خرداد 1394 
فتح بابی جهت حضور حکمت صدرایی در تدوین الگوهای توسعه

صفحه 101-124

امیر علی سیف الدین؛ امیر عبداللهی خلج؛ امیرحسین رهبر