کلیدواژه‌ها = قانون اساسی
ارزیابی نقش شوراهای اسلامی در توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 35، دی 1400، صفحه 191-208

10.22034/sm.2022.102995.1333

علی حیدری؛ علیرضا رضایی؛ عباس صالحی نجف آبادی


بازتاب منازعه مفهومی فقهای عصر مشروطه درباره قانون بر فرآیند توسعه سیاسی ایران معاصر

دوره 8، شماره 28، خرداد 1399، صفحه 181-202

10.22034/sm.2020.88961.1232

علیرضا صالحی؛ سید مصطفی ابطحی؛ ابوالقاسم طاهری


مراتب اخلاقی قانون اساسی جمهوری اسلامی

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 101-120

محمد حسن روزیه


امکان‌سنجی دوره‌ای شدن حاکمیت سیاسی در قانون اساسی

دوره 4، شماره 12، خرداد 1395، صفحه 65-82

محمدرضا باقرزاده