نقش رسانه ملی در کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران براساس منویات مقام معظم رهبری از منظر دانشگاهیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه معارف اسلامی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران

10.22034/sm.2022.108113.1382

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین انطباق نقش محول رسانه ملی با نقش محقق رسانه ملی در کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران براساس منویات مقام معظم رهبری از منظر دانشگاهیان» می‌‌باشد که با روش توصیفی- تبیینی و با استفاده از تکنیک پیمایش و با ابزار فیش‌‌‌برداری و پرسش‌‌نامه انجام شد. تعداد ۳۲۶ نفر نمونه، از مجموع ١۹۶٠نفر از اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌‌های علوم سیاسی و علوم اجتماعی دانشگاه‌‌های کشور (دانشگاه تهران، شهید بهشتی، فردوسی مشهد‌‌، دانشگاه مازندران، باقرالعلوم(ع) قم و شهید باهنر کرمان) به صورت تصادفی، با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند و داده‌ها با استفاده از نرم‌‌افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد، 9/۶١ درصد دانشگاهیان کشور از عملکرد رسانه ملی در بُعد سیاسی، ١/۵۹ درصد در بُعد فرهنگی و اجتماعی، ۴/۴۸ درصد در بُعد آموزشی منویات مقام معظم رهبری رضایت دارند. نتایج کلی مدل‌ها نشان می‌‌دهد ۶/۵۶ درصد منویات مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته است. ۳ درصد زنان بیشتر از مردان معتقدند رسانه ملی منویات مقام معظم رهبری را در برنامه‌های خود رعایت می‌‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of National Media in the Political Efficiency of the Islamic Republic of Iran based on the Objectives of the Supreme Leader from the Perspective of Academics

نویسنده [English]

  • Morteza Babaei Sakhmars
Assistant Professor, Department of Islamic Education, Baft Branch, Islamic Azad University, Baft, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the compatibility of the role of the national media with the role of the national media researcher in the political efficiency of the Islamic Republic of Iran based on the objectives of the Supreme Leader from the perspective of academics. Descriptive-explanatory and using the survey technique and with the tool of "take noting," and a questionnaire was done. A total of 326 samples, out of a total of 960 students, professors, and students with the bachelor's, master's, and doctoral degrees in the fields of political science and social sciences of the country's universities (University of Tehran, Shahid Beheshti, Ferdowsi, Mashhad, University of Mazandaran, Baqer al-Uloom (AS), Qom, and Shahid Bahonar, Kerman) were randomly selected as a sample using Morgan's table. Data were analyzed using SPSS Software. The results showed that 60.9% of the country's academics are satisfied with the performance of the national media in the political dimension, 59.4% in the cultural and social dimension, and 48.4% in the educational dimension of the objectives of the Supreme Leader. The overall results of the models show that 56.6% of the objectives of the Supreme Leader have been taken into consideration. 3% of women more than men believe that the national media adheres to the leadership of the Supreme Leader in their programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political efficiency
  • National media
  • Academics
  • Supreme Leader
  • Iran
اکبری، کمال؛ بیگدلی، محمدرضا؛ رضوی، سید علی محمد (١۳۹۷). نقش رسانه‌های اجتماعی در ارتقاء تحمل اجتماعی. سیاست متعالیه، 6(21).
اینگلس، فرد (۱۳۷۷). نظریه رسانه‌ها. ترجمه محمود حقیقت کاشانی. تهران: انتشارات سروش.
بیانات در دیدار با مسئولان اقتصادی و کارگزاران اصل۴۴ قانون اساسی (۳٠/١١/١۳۸۵). در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (١/۳/١۳۷۸). پیام در مورد سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (١/۳/١۳۷۸). پیام در مورد سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه.
خامنه‌ای، سید علی (١١/۹/١۳۸۳). بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (١۵/۶/١۳۸٠). بیانات در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (١۵/۷/١۳۷٠). پیام به اولین مجمع اقامه نماز در مشهد. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (١۷/۶/١۳۸۴). بیانات در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (١۸/۷/١۳۸۵). بیانات در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (١۸/۸/١۳۶۲). بیانات در دیدار با مدیران و مسئولان پخش رادیو. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (۲/١/١۳۸۳). بیانات در حرم رضوی. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (۲/۶/١۳۶۸). حکم انتصاب آقای محمد هاشمی به سمت ریاست سازمان صدا و سیما. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (۲/۶/١۳۶۸). حکم انتصاب آقای محمد هاشمی به سمت ریاست سازمان صدا و سیما.
خامنه‌ای، سید علی (۲٠/۳/١۳۸٠). بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (۲۲/۲/١۳۷١). بیانات در دیدار با گروه اقتصاد صدا و سیما. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (۲۳/۲/١۳۷۶). بیانات در دیدار با مسئولان صدا و سیما. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (۲۴/١١/١۳۷۲). حکم انتصاب آقای علی لاریجانی به سمت ریاست سازمان صدا و سیما. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (۲۴/١١/١۳۷۲). حکم انتصاب آقای علی لاریجانی به سمت ریاست سازمان صدا و سیما.
خامنه‌ای، سید علی (۲۷/١/١۳۸۵). بیانات در سالروز میلاد پیامبر اعظم(ص). در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (۲۹/۹/١۳۶۴). بیانات در خطبه‌های نماز جمعه. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (۵/۶/١۳۸۷). بیانات در دیدار با نخبگان جوان دانشگاهی. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (۶/١۲/١۳۸١). بیانات در دیدار با جوانان استان سیستان و بلوچستان. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (۷/١۲/١۳۷٠). بیانات در دیدار با مسئولان مراکز صدا و سیما. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (۷/۵/١۳۶۹). بیانات در دیدار با مسئولان صدا و سیما. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (۷/۷/١۳۸۷). بیانات در دیدار با دانشجویان. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (۸/۶/١۳۸۴). بیانات در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (۸/۹/١۳۶۴). بیانات در خطبه‌های نماز جمعه. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خامنه‌ای، سید علی (۹/۵/١۳۷۵). بیانات در مسجد بلال صدا و سیما. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست‌ها و مسئولیت‌های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، 1390.
خمینی، سید روح‌الله (1391). صحیفه امام. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ پنجم، ج 13
صافی، عبدالکریم (۱۳۸۵). وسایل ارتباط همگانی در گفتمان تمدن‌ها. جامعه مدنی، 4(1).
علیئی، محمدولی و همکاران (1395). واکاوی کاربست رسانه ملی در ارتقای سرمایه اجتماعی (با تاکید بر آسیب‌شناسی امنیت فرهنگی). راهبرد دفاعی، 54.
عمید، حسن (1387). فرهنگ عمید. تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم.
فتحعلی، محمود (۱۳۸۹). درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام. قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ نهم.
کوئن، بروس (۱۳۸۰). مبانی جامعه‌شناسی. ترجمه غلام‌‌عباس توسلی و رضا فاضل. تهران: سمت، چاپ دوازدهم.
لاریجانی، محمدجواد (1373). حکومت؛ مباحثی در مشروعیت و کارآمدی. تهران: سروش.
لیپست، سیمورم (1374). مشروعیت و کارآمدی. ترجمه رضا زبیب. فرهنگ توسعه، 18.
محسنیان‌راد، مهدی (۱۳۸۵). ارتباط‌شناسی. تهران: سروش.
مک کوایل، دنیس؛ ویندال، سون (۱۳۸۸). مدل‌های ارتباط‌ جمعی. ترجمه گودرز میرانی. تهران: دفتر پژوهش‌های رادیو.
وثوقی، منصور؛ نیک خلق، علی‌اکبر (۱۳۷۷). مبانی جامعه‌شناسی. تهران: انتشارات خردمند، چاپ دوازدهم.
www.Hawzah.net