حکمت متعالیه: واقع‌گرایی هستی‌شناختی پدیده سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه فلسفه سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، قم، ایران.

10.22034/sm.2021.139388.1630

چکیده

هدف پژوهش حاضر این است که با استفاده از آموزه‌های حکیمان متعالیه، وجود پدیده‌های سیاسی را از طریق استنتاجات عقلی و برهانی مورد کاوش قرار دهد. منظور از پدیده‌های سیاسی در این‌جا مفاهیم، سازه‌ها و کنش‌هایی هستند که در آن سازه‌ها روی می‌دهند. مدعای پژوهش حاضر این است که پدیده‌های سیاسی سایه‌ای از وجود علم می‌باشند. در حکمت متعالیه علم وجودی مستقل و خارجی دارد و افراد با افزایش آگاهی سیاسی (که به صورت فرهنگ، تاریخ و هویت جمعی ظهور می‌یابد) وجود خود را ارتقاء می‌دهند. با اثبات مدعای پژوهش، واقعیت سیاسی با کل هستی‌شناسی حکمت متعالیه تطبیق می‌یابد و در نتیجه پدیده‌های سیاسی با دیگر حقایق عینی موجود ارتباط می‌یابد و امکان بررسی هستی‌شناختی امور مورد بحث فراهم می‌آید. از دستاوردهای مهم پژوهش حاضر برای فلسفه علوم انسانی آن است که امکان طراحی بنیان‌های فلسفی علوم انسانی براساس آموزه‌های حکمت متعالیه را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transcendent Philosophy: The Ontological Realism of the Political Phenomenon

نویسنده [English]

  • Mohammad Pezeshgi
Associate Professor, Department of Poliltical Philosophy, Islamic Science and Cautuer Academy; Member of the Association for Political Studies, Qom, Iran
چکیده [English]

The present study aims to explore the existence of political phenomena through rational and argumentative inferences, using the teachings of transcendent philosophy. The purpose of political phenomena are the concepts, structures, and actions in which those structures occur. The present study claims that political phenomena are a shadow of the existence of science. Science has an independent and external presence in transcendent wisdom, and individuals enhance their existence by increasing political awareness (which emerges in culture, history, and collective identity). The political reality is adapted to the whole ontology of transcendent wisdom by proving the research claim. As a result, political phenomena are related to other existing objective facts, and it is possible to examine the ontological issues in question. One of the essential achievements of the present research for the philosophy of humanities is that it provides the possibility of designing the philosophical foundations of humanities-based on the teachings of transcendent wisdom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcendent Wisdom
  • Ontological Realism
  • Philosophy of Humanities
  • Social Affairs
  • Political Phenomenon
جوادی آملی، عبدالله (1386). رحیق مختوم. محقق حمید پارسانیا. قم: نشر موسسه اسراء، چاپ سوم، ج1.
خانی، ابراهیم (1395). جامعه‌شناسی متعالیه: هستی‌شناسی حیات‌های اجتماعی بر مبنای فلسفه و عرفان اسلامی. تهران: نشر دانشگاه امام صادق(ع).
خانی، ابراهیم (1395). جامعه‌شناسی متعالیه: هستی‌شناسی حیات‌های اجتماعی بر مبنای فلسفه و عرفان اسلامی. تهران: نشر دانشگاه امام صادق(ع).
سرل، جان (1395). ساخت واقعیت اجتماعی. ترجمه میثم محمد امینی. تهران: نشر فرهنگ نشر نو و نشر آسیه.
علی‌پور، مهدی؛ حسنی، سید حمیدرضا (1390). پارادایم اجتهادی دانش دینی (پاد). قم: نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم.
فتحی، عبدالله؛ فنایی اشکوری، محمد (1397). تحلیل هستی‌شناختی واقعیت‌های اعتباری. حکمت اسلامی، 5(19): ص101-79.
مطهری، مرتضی (1375). مجموعه آثار: اصول فلسفه و روش رئالیسم. تهران: نشر صدرا، چاپ چهارم، ج6.