کلیدواژه‌ها = اصالت وجود
مبانی وجودی در حکمت متعالیه، مبنایی برای صلح‌پژوهی

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 61-76

10.22034/sm.2021.109501.1397

طیبه میرمحمدحسینی؛ هادی وکیلی؛ اعظم قاسمی


رویکردهای سیاسی اجتماعی در فلسفه ملاصدرا

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 83-102

محمد کاظم کریمی؛ کریم خانمحمدی