نویسنده = طیبه میرمحمدحسینی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی وجودی در حکمت متعالیه، مبنایی برای صلح‌پژوهی

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 61-76

10.22034/sm.2021.109501.1397

طیبه میرمحمدحسینی؛ هادی وکیلی؛ اعظم قاسمی