مبانی انسان شناختی حق آزادی اظهار عقیده ازدیدگاه اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه معارف اسلامی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

10.22034/sm.2023.550878.1860

چکیده

آزادی اظهار عقیده ،یکی از حقوق شهروندی بر اساس آموزه های اسلامی است و اگرچه با عنوان حقوق شهروندی بیان نشده است اما قرن ها پیش بر صیانت از آزادی های فردی به صورت تحول گرایانه برای همه انسانها تاکید نموده است و با مبانی انسان شناختی محکم از آن دفاع نموده است و این در حالی است که برخی گمان می برند، این حق را کنوانسیون‌های حقوق بشر، برای بشر به ارمغان آورده‌ است؛ بر اساس آموزه های اسلامی و مبانی انسان شناسی به نظر می رسد انسان به گونه ای تعریف شده است که آزادی اظهار عقیده از لوازم ذاتی انسانیت انسان است و انسان بدون آن جز صورتی از انسان ندارد. در این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است به این سوال پاسخ می دهد که مبانی انسان شناختی آزادی اظهار عقیده بر اساس آموزه های اسلام کدامند؟ با تحلیل آیات و روایات و با تامل در مبانی انسان شناسی به این نتیجه رسیده است که انتخابگری ذاتی ، کرامت ذاتی و میل به کمال و فضیلت، مبانی حق آزادی اظهار عقیده در اسلام است و این مبانی لزوم حمایت از آزادی اظهار عقیده را برای حکومت ها و شهروندان اثبات می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مبانی انسان شناختی حق آزادی اظهار عقیده ازدیدگاه اسلام

نویسندگان [English]

  • seyed roholla hosseini kashani 1
  • seyed mohammad mostafa Hoseini kashani 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Roudhan Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Islamic Humanities Higher Education Complex, Al-Mustafa Al-Alamiya University, Qom, Iran. Community Verified icon
چکیده [English]

آزادی اظهار عقیده ،یکی از حقوق شهروندی بر اساس آموزه های اسلامی است و اگرچه با عنوان حقوق شهروندی بیان نشده است اما قرن ها پیش بر صیانت از آزادی های فردی به صورت تحول گرایانه برای همه انسانها تاکید نموده است و با مبانی انسان شناختی محکم از آن دفاع نموده است و این در حالی است که برخی گمان می برند، این حق را کنوانسیون‌های حقوق بشر، برای بشر به ارمغان آورده‌ است؛ بر اساس آموزه های اسلامی و مبانی انسان شناسی به نظر می رسد انسان به گونه ای تعریف شده است که آزادی اظهار عقیده از لوازم ذاتی انسانیت انسان است و انسان بدون آن جز صورتی از انسان ندارد. در این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است به این سوال پاسخ می دهد که مبانی انسان شناختی آزادی اظهار عقیده بر اساس آموزه های اسلام کدامند؟ با تحلیل آیات و روایات و با تامل در مبانی انسان شناسی به این نتیجه رسیده است که انتخابگری ذاتی ، کرامت ذاتی و میل به کمال و فضیلت، مبانی حق آزادی اظهار عقیده در اسلام است و این مبانی لزوم حمایت از آزادی اظهار عقیده را برای حکومت ها و شهروندان اثبات می‌کند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • مبانی انسان‌شناسی
  • آزادی اظهار عقیده
  • انتخاب گری
  • کرامت ذاتی
  • میل به کمال