تأملی پیرامون مفهوم سیاسی خلافت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

10.22034/sm.2022.79848.1182

چکیده

واژه خلیفه در سوره های بقره: 30؛ و ص: 26، استعمال شده است. مقاله تلاش دارد تا با روش تفسیر اجتهادی موضوعی و تحلیل محتوا به واکاوی مسأله خلافت در قرآن و به ویژه آیه سی ام سوره بقره بپردازد و در این مسیر تفاسیر معاصر شیعه را بپژوهد. فرضیه مقاله بر آن است که مفهوم خلافت آیه سی ام سوره بقره به معنای جانشینی نوعیه انسان از خداوند و نه تنها اولیا و یا جانشینی از پیشینیان می باشد همان گونه که اکثر تفاسیر بر این نظرند. جانشینی نوعیه نیز می تواند به نحو مشکک و طیف گون باشد چنان چه تفسیر تسنیم بر این باور است. در میان تفاسیر معاصر دو رویکرد عام استخلاف از پیشینیان و استخلاف از خدا وجود دارد. در رویکرد دوم نیز سه رهیافت جانشینی انسان های کامل، جانشینی نوعیه انسان و جانشینی نوعیه مشککه قابل احصا است. از نظر مقاله رویکرد نخست به همراه رهیافت اول رویکرد دوم بر مشروعیت الهی محض، خلافت نوعیه بر مشروعیت مردمی و الهی مردمی و خلافت نوعیه مشککه انسان از خداوند که برگزیده مقاله است به تقویت نظریه مشروعیت الهی-مردمی و مشارکت سیاسی فعال در عرصه حکومت داری اسلامی می تواند بینجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

wsgxwqgdevwdgqwed dggqwdvwdgev qdsgweqdgded

نویسنده [English]

  • ali aqajani
چکیده [English]

svdxsqgxvsqgs sgdgqdsqwd dgcgsdxkqdyxfqwe kywedfcqkevqs kueyfdcwdsvcxw ukqsydxkuvedw kuydcve qd ludglxqhed2qewd lwodcxglvqsdx 2 qlsdiugc2ed xxiedlvcq wdxleyclqe dxilasudxclvhedcl2 lqisdgc2 edq;ipdxgqi;wbd .svdxsqgxvsqgs sgdgqdsqwd dgcgsdxkqdyxfqwe kywedfcqkevqs kueyfdcwdsvcxw ukqsydxkuvedw kuydcve qd ludglxqhed2qewd lwodcxglvqsdx 2 qlsdiugc2ed xxiedlvcq wdxleyclqe dxilasudxclvhedcl2 lqisdgc2 edq;ipdxgqi;wbd .svdxsqgxvsqgs sgdgqdsqwd dgcgsdxkqdyxfqwe kywedfcqkevqs kueyfdcwdsvcxw ukqsydxkuvedw kuydcve qd ludglxqhed2qewd lwodcxglvqsdx 2 qlsdiugc2ed xxiedlvcq wdxleyclqe dxilasudxclvhedcl2 sgdgqdsqwd dgcgsdxkqdyxfqwe kywedfcqkevqs kueyfdcwdsvcxw ukqsydxkuvedw kuydcve qd ludglxqhed2qewd lwodcxglvqsdx 2 qlsdiugc2ed xxiedlvcq wdxleyclqe dxilasudxclvhedcl2 lqisdgc2 edq;ipdxgqi;wbd .svdxsqgxvsqgs sgdgqdsqwd dgcgsdxkqdyxfqwe kywedfcqkevqs kueyfdcwdsvcxw ukqsydxkuvedw kuydcve qd ludglxqhed2qewd lwodcxglvqsdx 2 qlsdiugc2ed xxiedlvcq wdxleyclqe dxilasudxclvhedcl2 lqisdgc2 edq;ipdxgqi;wbd .svdxsqgxvsqgs sgdgqdsqwd dgcgsdxkqdyxfqwe kywedfcqkevqs kueyfdcwdsvcxw ukqsydxkuvedw kuydcve qd ludglxqhed2qewd lwodcxglvqsdx 2 qlsdiugc2ed xxiedlvcq wdxleyclqe dxilasudxclvhedcl2 lqisdgc2 edq;ipdxgqi;wbd .edq;ipdxgqi;wbd .svdxsqgxvsqgs sgdgqdsqwd dgcgsdxkqdyxfqwe kywedfcqkevqs kueyfdcwdsvcxw ukqsydxkuvedw kuydcve qd ludglxqhed2qewd lwodcxglvqsdx 2 qlsdiugc2ed xxiedlvcq wdxleyclqe dxilasudxclvhedcl2 lqisdgc2 edq;ipdxgqi;wbd .sudxclvhedcl2 lqisdgc2 edq;ipdxgqi;wbd .edq;ipdxgqi;wbd .svdxsqgxvsqgs sgdgqdsqwd dgcgsdxkqdyxfqwe kywedfcqkevqs kueyfdcwdsvcxw ukqsydxkuvedw kuydcve qd ludglxqhed2qewd lwodcxglvqsdx 2 qlsdiugc2ed xxiedlvcq wdxleyclqe dxilasudxclvhedcl2 lqisdgc2 edq;ipdxgqi;wbd .sudxclvhedcl2 lqisdgc2 edq;ipdxgqi;wbd .edq;ipdxgqi;wbd .svdxsqgxvsqgs sgdgqdsqwd lwodcxglvqsdx 2 qlsdiugc2ed xxiedlvcq wdxleyclqe dxilasudxclvhedcl2 lqisdgc2 edq;ipdxgqi;wbd .sudxclvhedcl2 lqisdgc2 edq;ipdxgqi;wbd .edq

کلیدواژه‌ها [English]

  • bsdchdshdh "
  • " bdgcgdscgd "
  • " hasdcdcdc "
  • " hsdbcdcd "
  • " hdcdcdc "
  • " dcdcdd