بررسی تطبیقی حکم حکومتی ولی فقیه با اختیارات ویژه رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه در شرایط نامتعارف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 عضو هیات علمی

3 مازندران

10.22034/sm.2023.535799.1737

چکیده

شکل‌گیری حکومت اسلامی بر مبنای نظریه ولایت‌فقیه و امکان اصدار حکم حکومتی به منظور رفع معضلات کشور، همچنین تفاوت نوع حکومت جمهوری اسلامی ایران با ساختارهای حکومتی موجود در جهان، ممکن است این سوال و ابهام را ایجاد نماید که حکم حکومتی یک اهرم قدرت نامحدود در اختیار ولی فقیه بوده و فراتر از گستره‌ اختیارات مقامات و روسای‌جمهور سایر کشورهاست؟ مقاله حاضر ضمن تطبیق حکم حکومتی ولی‌فقیه با اختیارات ویژه روسای جمهور ایالات متحده آمریکا و فرانسه، در صدد ترسیم روشنی از تبلور و عینیت حکم حکومتی ولی‌فقیه در مقایسه با ابعاد گسترده اختیارات رؤسای‌جمهور دو کشور به‌ ویژه در مواجهه با معضلات نظام است که حکایت از وجود محدویت های عدیده در اصدار دارد. توضیح و تبییـن فرضیـه‌هـای مذکور بـا اسـتفاده از روش توصیفـی ـ تحلیلـی انجـام پذیرفتـه اسـت و داده‌ها هم غالباًً از منابع و متون دست اول بـا اسـتفاده از شـیوه اسـنادی و کتابخانـه‌ای، مورد بهره بـرداری قـرار گرفته اسـت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of government decree Leader With special powers The presidents of the United States and France In unusual circumstances

نویسندگان [English]

  • abdoreza lotfi 1
  • Abdorreza Lotfi 2
  • j h 3
1 استادیار
2 tu
3 mazu
چکیده [English]

The formation of the Islamic government based on the theory of Velayat-e-Faqih and the possibility of issuing a government decree in order to solve the country's problems, as well as the difference between the type of government of the Islamic Republic of Iran and existing government structures in the world, may raise the question of ambiguity. Is unlimited power in the hands of the Supreme Leader and beyond the authority of the officials and presidents of other countries? The present article, while applying the ruling of the Supreme Leader to the special powers of the Presidents of the United States and France, seeks to draw a clear picture of the crystallization and objectivity of the ruling of the Supreme Leader in comparison with the broad dimensions of the powers of the Presidents of the two countries. It is the problems of the system that indicate the existence of many limitations in issuing. The explanation of these hypotheses has been done using descriptive-analytical method and the data have often been used from first-hand sources and texts using the method of documents and libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government decree
  • supreme leader
  • president
  • USA
  • France
  • special powers