بررسی و شناسایی عوامل و مصادیق جهانی‎ شدن در نگرش نخبگان اصلاح‎طلب و اصول‌گرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مسائل ایران، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم. ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

10.22034/sm.2022.555786.1895

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و شناسایی عوامل و مصادیق جهانی‎شدن در نگرش نخبگان اصلاح‎طلب و اصول‌گرا می‎باشد. نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، و روش گردآوری داده‌‌ها مطالعه کتابخانه‌ای بوده و ماهیت پژوهش توصیفی و تحلیلی است. نتایج نشان داد چون جهانی‎شدن بخشی از پروژه نخبگان اصلاح‎طلب بوده و با بنیاد فکری آن‎ها سازگاری داشته، لاجرم جهانی‎شدن در نظر و نگرش این دسته از نخبگان موجب پیشرفت در حوزه‎های هویت، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، سیاست خارجی و حاکمیت ملی شده است. در مقابل، جهانی‎شدن در نظر و نگرش نخبگان محافظه‎کار و اصول‌‌گرا به جهت عواملی چون: دولت ایدئولوژیک، گفتمان سنت‎گرای ایدئولوژیک و جامعه توده‌‌ای، نتوانست موجب فرصت شود و نتیجه‌‌ای جز تهدید برای حوزه‌‌های هویت، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، سیاست خارجی و حاکمیت ملی نداشته است. در راستای نظر و نگرش نخبگان محافظه‎کار و اصول‎گرا به نظر نمی‎رسد که این دسته از نخبگان بخواهند نسبت به فرصت‌‌های جهانی‎شدن در حوزه‌‌هایی چون: هویت، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، سیاست خارجی و حاکمیت ملی خوشبین باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Factors and Instances of Globalization in the Attitude of Reformist and Fundamentalist Elites

نویسندگان [English]

  • Morteza Ramezani 1
  • AliReza Amini 2
  • Maghsood Ranjbar 2
1 Ph.D., Student of Iranian issues, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom. Iran. Mr_ramezani13@yahoo.com 2 Assistant Professor, Department of Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present research is to investigate and identify the factors and instances of globalization in the attitude of reformist and fundamentalist elites. The research had a practical objective and data collection was conducted by library study through a descriptive and analytical method. The results showed that since globalization is a project proposed by reformist elites and compatible with their intellectual foundation, it inevitably has caused improvement in different fields of identity, culture, economy, politics, foreign policy, and national sovereignty. On the other hand, since conservative and fundamentalist elites believe in an ideological government, ideological and traditional discourse, and mass society, globalization from their viewpoint could not bring any opportunity and has had no result but threatening the identity, culture, economy, politics, foreign policy, and national sovereignty of the country. It seems that this group of elites do not have an optimist attitude toward globalization to bring any opportunities in the fields of identity, culture, economy, politics, foreign policy, and national sovereignty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • National Sovereignty
  • Reformist Elites
  • Fundamentalist Elites
  • National Identity
ابوالحسنی، سید رحیم (1388). جهانی شدن سیاست در ایران. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
احتشامی، انوشیروان (1378). سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی. ترجمه ابراهیم متقی و زهره پوستین‌چی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
بشیریه، حسین (1385). جامعه‌شناسی سیاسی. تهران: انتشارات نی.
تاجیک، محمدرضا (1381). جهانی ‎شدن و هویت. رهیافتهای سیاسی و بین‌المللی، شماره 3.
تقوی، مهدی (1385). تورم رکودی. اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 106-105.
توحید فام، محمد (1382). مجموعه مقالات فرهنگ در عصر جهانی شدن، چالشها و فرصت‌ها. تهران: انتشارت روزنه.
جوادی ارجمند، محمدجعفر (1386). جهانی ‎شدن اقتصاد و تأثیر آن بر سیاست‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران. سیاست، 37(3).
حاجی‌یوسفی، محمد (1381). جهانی ‎شدن اقتصاد: بین‌المللی‎ شدن دولت‎ها و حاکمیت‎ها و همکاری. رهیافتهای سیاسی و اقتصادی، شماره 3.
سلیمی، حسین (1386). نظریههای گوناگون درباره جهانی شدن. تهران: سمت.
شادلو، عباس (1386). جستار تاریخی پیرامون تکثرگرایی در جریان اسلامی و پیدایش جریان راست و چپ مذهبی
1380
-1360. تهران: نشر وزرا.
ظریفی‌نیا، حمید (1388). کالبدشکافی جناحهای سیاسی ایران. تهران: نشر آزادی اندیشه، چاپ سوم.
عباسی اشقلی، مجید (1384). جهانی ‎شدن و بعد امنیت ملی. راهبرد، شماره 36.
قوام، عبدالعلی (1388). چالشهای توسعه سیاسی. تهران: نشر قومس.
کلارک، یان (1382). جهانی شدن و نظریه بین‌الملل. ترجمه فرامرز تقی‌لو. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
گرستاین، آیدا (1385). تئوریهای اقتصاد جهانی و جهانی شدن اقتصاد. ترجمه پیروز الف. تهران: نشر تندر.
مصلی‌نژاد، غلام‌عباس (1384). دولت و توسعه اقتصادی در ایران. تهران: نشر قومس.
Gong, G. (2002). The Standard of ‘Civilisation’ in International Society. Oxford: Clarendon Press.
Mozaffari, M. (ed.) (2002). Globalization and Civilizations. Routledge.
Wilkin, P. (1997). New Myths for the South: Globalization and the Conflict Between Private Power and Freedom. Ins Thomas & P.Wilkin (eds.). London: Macmillan: Globalization and the South.