بین‌المللی شدن هویت‌های متعارض در خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روابط بین‌الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 دانشیار، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر واکاوی هویت‌های متعارض خاورمیانه است. در این راستا، و با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال اصلی پاسخ داده شده‌ است که «گروه‌های هویتی مؤثر در خاورمیانه کدامند و چه نقشی در بین‌المللی شدن تعارضات هویتی خاورمیانه ایفا کرده‌اند؟». یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با شروع و گسترش تعارضات هویتی، هر یک از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی خاورمیانه درصدد برآمدند تا با بهره‌گیری از موضوعات و گروه‌های هویتی، به اهداف هژمونیک خود در منطقه دست یابند؛ که این امر به کنار رفتن و بعضاً حذف رقبای منطقه‌ای می‌انجامد. از سوی دیگر، گسترش هویت‌های بنیادگرای متعارض، نوعی سهم‌خواهی و تلاش برای کسب منافع و موقعیت‌هایی است که سال‌ها به‌سبب وجود حاکمیت‌های دگرخواه و اقتدارطلب و با روا داشتن تبعیض نسبت‌‌ به سایر هویت‌های موجود، در روند دولت- ‌ملت‌سازی ناقص، نادیده انگاشته شده‌اند. در حاشیه ماندن و یا حذف دیگر گروه‌های هویتی در کشورهای اقتدارگرا با رویکرد برتری‌بخشی به یک گروه، قوم، نژاد و یا مذهب خاص، می‌تواند از عمده‌ترین دلایل و عوامل رادیکال شدن اعتراضات در این کشورها باشد که به‌طور معمول، با رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی نیز هم‌پیوند می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internationalization of Conflicting Identities in the Middle East

نویسندگان [English]

  • Sedighe Khorasani 1
  • Abdolreza Bay 2
1 PhD., in International Relations, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 Associate Professor, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present research is to study conflicting identities in the Middle East. In this regard, a descriptive-analytic method was used to answer this question: Who are the effective identity groups in the Middle East and what role have they played in internationalization of identity conflicts there? The results reveal that with the onset and expansion of identity conflicts, each of regional and international actors in the Middle East have sought to reach their hegemonic purposes in the region using identity issues and groups and that this subject leads to marginalization and sometimes omission of regional rivals. On the other hand, the expansion of conflicting fundamentalist identities conveys a sort of reclamation and an attempt to obtain the interests that were ignored for years due to altruist and authoritarian governments and discrimination to other identities in the process of defective nation-state building. Marginalization or omission of other identity groups in authoritarian countries with the approach of giving priority to a certain ethnic group, race, or religion are some of the major causes of radicalization of protests in the countries which usually associate with regional and global competitions too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity Groups
  • Conflicting Identities
  • Middle East
دکمجیان، هرایر (1377). اسلام در انقلاب: جنبش‌های اسلامی معاصر در جهان عرب (بررسی پدیده بنیادگرایی اسلامی). ترجمه حمید احمدی. تهران: شرکت انتشارات کیهان.
روزنا، جیمز (۱۳۸۴). آشوب در سیاست جهان: نظریه‌ای درباره دگرگونی و پیوستگی. ترجمه علیرضا طیب. تهران: انتشارات روزنه.
ستوده، محمد؛ صمدپور، آذرشربیانی (1398). مرجع امنیت بین‌الملل از دیدگاه اسلام. سیاست متعالیه، شماره 24.
سردارنیا، خلیل‌الله؛ کیانی، فائزه (1395). تحلیل بحران سوریه از منظر شکاف‎های اجتماعی. جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، 4(1).
کوهن، سائول برنارد (1387). ژئوپلیتیک نظام جهانی. ترجمه عباس کاردان. تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر.
محمدی‌کیا، طیبه (1399). حضور گروه‎های جهادی در جهان آینده جدید. سیاست متعالیه، شماره 31.
مصلی‌نژاد، عباس (1391). هویت‌یابی شیعیان و ژئوپلیتیک نوین خاورمیانه. ژئوپلیتیک، 8(1).
مصلی‌نژاد، عباس (1393). ژئوپلیتیک هویت و سیاست‌گذاری امنیتی در موازنه منطقه‌ای خاورمیانه. ژئوپلیتیک، 10(2).
نصری، قدیر (1390). تأملی نظری در ماهیت و روند تغییر در جهان عرب. مطالعات راهبردی، 14(2).
نیاکویی، سید امیر؛ بهمنش، حسین (1391). بازیگران معارض در بحران سوریه: اهداف و رویکردها. روابط خارجی، 4(4).
هنسن، برث؛ تافت، پتر؛ ویول، آندره (1390). راهبردهای امنیتی و نظم جهانی آمریکایی: قدرت از دست رفته. ترجمه امیر نیاکویی و احمد جانسیز. رشت: دانشگاه گیلان.
هینه‌بوش، ریموند و همکاران (۱۳۹۳). خاورمیانه نو: نظریه و عمل. ترجمه عسگر قهرمانپور. تهران: نشر امیرکبیر، چاپ دوم.
Byman, D. & Pollack, K.M. (2007). Things Fall Apart: Containing the Spillover from an Iraqi Civil War. Brookings.
Deutsch, K. (1953). Nationalism and Social Communication. Cambridge, Mass: MIT Press.
Dogan, M. (2002). Conceptions of Legitimacy. In: Mary Hawkesworth & Maurice Kogan (Eds.), Encyclopedia of government and politics, Vol. I. London and New York: Routledge: p.116-126.
Hegghammer, T. (2010). The Rise of Muslim Foreign Fighters. International Security, 35(4): P.53-94
Hudson, M. (1977). Arab Politics: The Search for Legitimacy. New York: Yale University Press.
Job, B.L. (1992). The Insecurity Dilemma, National Security of Third World States. Boulder Co: Lynne Rienner.
Landis, J. & Pace, J. (2006). The Syrian Opposition. The Washington Quarterly, 30(1): P.45-68.
Lynch, M. (1999). State Interests and Public Spheres: the international politics of Jordan’s Identity. New York: Colombia University Press.
Messner, J. & Haken. N. (2015). Fragile States Index 2015: The Book. The National Foundation for Peace.
Migdal, J.S. (1988). Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World. Princeton University Press.
Smith, M.A. (2001). Putin’s Power Bases. UK Ministry of Defense: Conflict Studies Research Centre.
Weulersse, J. (1946). Paysans de Syria et du Proche –Orient. Paris: Gallimard.