جنسیت، هویت زنانه و مشارکت سیاسی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان هویت سیاسی زنانه و مشارکت سیاسی در ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و از رهیافت نظری «ترنر»، «مارشال» و «آدامز» در ارتباط با موضوع هویت استفاده شده است. همچنین از نظریه بارت و اسمیت برای تبیین قالب‌های هویتی و چگونگی کنش زنان براساس جنسیت و هویت جنسیتی بهره گرفته شده است. سوال اصلی پژوهش این است که متغیرهای زمینه‌ای مانند سن، تحصیلات، شغل، وضعیت تأهل و هویت‌های فردی، چه تاثیری بر مشارکت سیاسی زنان جامعه ایرانی به‌جا گذاشته است؟. پژوهش بر این فرضیه استوار است که متغیرهای زمینه‌ای عامل اصلی شکل‌گیری هویتی بوده و از قابلیت لازم برای اثربخشی در فرآیندهای مشارکت انتخاباتی و کُنش سیاسی برخوردار بوده است. در مجموع نتایج حاکی از آن است که جنسیت و هویت زنانه تاثیر مثبتی بر مشارکت سیاسی در ایران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender, Female Identity and Political Participation in Iran

نویسندگان [English]

  • Azam Dastoori 1
  • Ebrahim Mottaghi 2
  • Alireza Kaldi 3
1 PhD., Student, Department of Sociology, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Sociology, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present research is to study the correlation between female political identity and political participation in Iran. The research method is descriptive-analytic and the theoretical approach of Turner, Marshall, and Adams in relation to the subject of identity has been used. Also, the theory of Bart & Smith was used to explain identity frameworks and women’s activities based on gender and gender identity. The main research question explores: what is the effect of background variables such as age, education, occupation, marital state, and personal identity on women’s political participation in Iranian society? The research relies on the hypothesis that background variables are the main causes for the formation of identity and have the sufficient potential to be effective on the process of participation in election and political activity. In general, the results indicate that gender and identity gender have a positive impact on political participation in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Female Identity
  • Political Participation
  • Election
پناهی، محمدحسین؛ بنی‏فاطمه، سمیه‌السادات (1394). فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی زنان. علوم اجتماعی، 22(68): ص35-78.
ترنر، جاناتان (1398). مسئلۀ عواطف در جوامع. ترجمه محمدرضا حسنی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
جلیلی، محمد؛ کیخا، نجمه (1400). عدالت‌طلبی در اندیشه مقام معظم رهبری براساس الگوی نظری اسپریگنز. سیاست متعالیه، 9(32): ص136-168.
چابکی، ام‌البنین (1381). نقش عوامل روانشناختی در مشارکت سیاسی زنان. علوم اجتماعی، 9(19): ص135-107.
دان، رابرت (1385). نقد اجتماعی پست مدرنیته، بحران‌های هویت. ترجمه صالح نجفی. تهران: شیرازه.
راش، مایکل (1377). جامعه و سیاست: مقدمه‌‌ای بر جامعه‌‌‌‌‌‌شناسی سیاسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: انتشارات سمت.
ساروخانی، باقر؛ رفعت جاه، مریم (1383). زنان و بازتعریف هویت اجتماعی. جامعه‌‌‌‌‌‌شناسی ایران، 5(2): ص160-133.
عبداللهی، محمد (1383). زنان و نهادهای مدنی، مسائل، موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان در ایران. جامعه‌‌‌‌‌‌شناسی ایران، 5(2): ص99-63.
گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهای مدرنیت. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر مرکز.
گیدنز، آنتونی (1378). تجدّد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمۀ ناصر موفقیان. تهران: نشر نی.
لاولر، استف (1398). هویت، دیدگاه‌های جامعه‌شناختی. ترجمه محسن نیازی و داریوش یعقوبی. تهران: انتشارات اندیشه احسان.
لایدر، دیرک (1388). هویت شخصی و اجتماعی، شناخت خویشتن. ترجمه معصومه اسمعیلی. تهران: رسا.
لهسایی‌زاده، عبدالعلی؛ باور، یوسف (1381). نگرش دانشجویان نسبت به مشارکت سیاسی زنان. علوم اجتماعی، 9(19): ص4-17.
میرمحمدحسینی، طیبه؛ وکیلی، هادی؛ قاسمی، اعظم (1400). مبانی وجودی در حکمت متعالیه، مبنایی برای صلح‌پژوهی. سیاست متعالیه، 9(32): ص62-76.
Cavanaugh, W. (2009). The Myth of Religious Violence. New York: Macmillan press.
Cole, E.R. & et al. (1998). Political Participation and Feminist Consciousness Among Women Activists of the 1960s. Political Psychology, 19(2).
Sterley, A.B. (2014). Women’s experience of their sense of identity at work: A phenomenological study. MA thesis. South Africa university.