امکان‌سنجی تشکیل دولت اسلامی بر اساس نظریه ولایت مقیده فقیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

2 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

10.22034/sm.2022.544915.1805

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی امکان تشکیل دولت اسلامی‏بر اساس نظریه ولایت مقیده فقیه است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. طرفداران ولایت مقیده فقیه نسبت به تشکیل دولت اسلامی‏دارای دو رویکرد هستند؛ گروهی منع شرعی تشکیل دولت اسلامی‏را برگزیده‌اند.این رویکرد مبتنی بر اصول عدم ولایت، لزوم اکتفا به قدر متیقن، لزوم عصمت حاکم اسلامی‏ و فقدان دلیل معتبر است. در حالی که اصول عدم ولایت، لزوم اکتفا به قدر متیقن ناظر به ادعای ولایت است و شامل لزوم دولت نمی‏شود. لزوم عصمت نیز ناظر به وضعیت ایدئال اسلامیت دولت است. فقدان دانش نیز با نهاد مشورت مرتفع می‏گردد. فقدان دلیل معتبر که پشتوانه این دیدگاه است نیز قابل نقد است. پذیرش اضطراری دولت عرفی دستاورد نهایی این دیدگاه است. دیدگاه دوم، امکان است. این دیدگاه، مبتنی برجامعیت، جاودانگی، جهان شمولی دین اسلام، قاعده نفی سبیل، ضرورت اجرای دین، لزوم حفظ تمامیت جامعه اسلامی‏است. دستاورد این دیدگاه تشکیل دولت فعال در عرصه سیاست داخلی و بین المللی، فرهنگی و اقتصادی است. درساختار اجتماعی و روابط شهروندان با دولت، اقلیت دینی معنا می‏یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of forming an Islamic state based on the guardianship of the jurist

نویسندگان [English]

  • Abdolvahed karaminejad 1
  • mahammadjavad Arasta 2
1 Department of law Faculty of Humanities'Grand AyatollahBoroujerdi University
2 membr of the factulty of law' Farabi campus' university of Tehran
چکیده [English]

state; A group has chosen the sharia ban on forming an Islamic state. This approach is based on the principles of non-guardianship, the need for transparency and openness, the need to be content with certainty, the need for the infallibility of the Islamic ruler and the lack of valid evidence. The principles of non-governorship, the necessity of contentment is strictly related to the claim of governorship and does not include the necessity of government. The necessity of infallibility refers to the ideal state of Islam of the state. Lack of knowledge is also addressed by consulting the institution. The lack of a valid reason to support this view can also be criticized. The emergency acceptance of the customary state is the ultimate achievement of this view. The second view is possible. This view is based on the universality, immortality, universality of Islam, the rule of denying the mustache, the necessity of practicing religion, the need to preserve the integrity of Islamic society. The result of this view is the formation of an active government in the field of domestic and international politics, culture and economy. In the social structure and citizens' relations with the government, the religious minority makes sense

کلیدواژه‌ها [English]

  • Possible
  • state
  • Islamic
  • velayat
  • moghayadeh
  • faghih