بررسی مناسبات امنیت اقتصادی متعالی و آزادی اقتصادی متعالی در نظام اقتصادی اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مناسبات امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام بود. نتایج پژوهش که با استفاده از «برهان سبر و تقسیم» و نظریۀ استخدام از بررسی آیات و روایات انجام شد، حاکی از آن است در نظام اقتصادی اسلام رابطه‎ای تعاملی متعالی میان امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی برقرار بوده و تقدم یکی بر دیگری ضمن ورود به وضعیت ظلم، استخدام یک‎سویۀ ناعادلانه‎ای را در جامعه ایجاد می‎کند که از یک‎سو، نفسِ امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی را تهدید می‎کند و از سوی دیگر جریان تعالی‎بخشی جامعه را نیز به‎خطر می‎اندازد. بنابراین، فرض تعامل امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی اثبات می‎شود که در آن، هیچ تضییع حقوق فردی، ملی، دینی و عمومی بوجود نمی‎آید و تعادلی مبتنی بر عدالت در روابط اجتماعی محقق می‌شود که متعالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Transcendental Economic Security and Economic Liberty in Islamic Economics

نویسنده [English]

 • Aliasghar Nasiri
Assistant Professor, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

The purpose of the current study is to survey economic security and economic freedom in Islamic economics. The results of this research which was conducted using the argument of Sabr and Taqsim and the theory of Estikhdam (employment) based on Qur’anic verses and Hadith show that there is a transcendental correlation between economic security and economic freedom in Islamic economics; and prioritizing one over another may lead to injustice as well as an unfair unilateral employment in society that on the one hand threatens the essence of economic security and economic liberty, and on the other hand, endangers the transcendental movement in society. Therefore, the assumption of correlation between economic security and economic freedom is proved in which no violation against individual, national, religious, and public right occurs and there is justice-based balance in social relations that is transcendental.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Security
 • Economic Freedom
 • Islamic Economics
 • Sabr and Taqsim Argument
 1. قرآن کریم.

  نهجالبلاغه. سید رضی؛ ترجمۀ محمد دشتی، قم: انتشارات آل‎علی، 1383.

  1. ابن ابی جمهور، محمدبن زین‏الدین (1405ق). عوالی ‏اللئالی ‏العزیزیه فی الاحادیث ‏الدینیه. تصحیح مجتبی عراقی. قم: دارسیدالشهداء للنشر، ج2.
  2. ابن بابویه، محمدبن علی (1395ق). کمال الدین و تمام النعمه. تحقیق علی ‎اکبر غفاری. تهران: اسلامیه، ج2.
  3. ابن بابویه، محمدبن علی (1413ق). من لایحضره الفقیه. تحقیق علی ‎اکبر غفاری. قم: انتشارات اسلامی، ج1، 3.
  4. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی (1385ق). دعائم الاسلام. قم: مؤسسۀ آل ‎البیت(ع)، ج2.
  5. احمدی میانجی، علی (1426ق). مکاتیب الائمه. تحقیق مجتبی فرجی. قم: دارالحدیث، ج1.
  6. افتخاری، اصغر (1391). امنیت. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
  7. انصاری، مرتضی (1380). کتاب المکاسب. قم: مجمع ‎الفکر ‎الاسلامی، ج1.
  8. برلین، آیزایا (1368). چهار مقاله درباره آزادی. ترجمه محمدعلی موحد. تهران: خوارزمی.
  9. حرّ عاملی، محمدبن حسن (1409ق). وسائل الشیعه. قم: مؤسسۀ آل‎ البیت(ع)، ج17.

  10. خامنه‌ای، سیدعلی (12/5/1372). بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌ جمهوری. قابل دسترس در:  http: //farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2678

  11. خامنه‌ای، سیدعلی (23/2/1379). بیانات در خطبه‌های نماز جمعه تهران‌. قابل دسترس در:

  http: //farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3005

  12. خلیلی، رضا (1387). امنیت و آزادی؛ در جستجوی نگرشی معطوف به توسعه پایدار. مطالعات راهبردی، دورۀ یازدهم، شمارۀ 41: ص495-525.

  13. دهخدا، علی ‎اکبر (1377). لغت نامه، تهران: دانشگاه تهران، ج3.

  14. صدر، سید محمدباقر (بی‎تا). اقتصاد ما. ترجمۀ محمدکاظم موسوی. تهران: انتشارات اسلامی، ج1.

  15. طباطبایی، محمدحسین (1374). ترجمه تفسیر المیزان. قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج20.

  16. طباطبایی، محمدحسین (1991م). المیزان. بیروت: مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعات، ج2.

  17. عبداله ‎خانی، علی (1389). نظریه‌های امنیت. تهران: مؤسسه اقتصادی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.

  18. علامه حلی، حسن بن یوسف (1982م). نهج الحق و کشف الصدق. بیروت: دارالکتاب ‎اللبنانی.

  19. عمید، حسن (1363). فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر، ج1.

  20. کلینی، محمدبن یعقوب (1429ق). الکافی. قم: دارالحدیث، ج1، 5، 10، 14.

  21. لک‎زایی، نجف (1389). کاربردهای امنیتی انسان‎شناسی حکمت متعالی. مطالعات راهبردی، دورۀ سیزدهم، شمارۀ 50: ص63-84.

  22. لک‎زایی، نجف (1390). امنیت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی. اسراء، دورۀ سوم، شمارۀ 7: ص19-52.

  23. لک‎زایی، نجف (1394). مکتب امنیتی متعالی با نگاهی به اندیشه امام خمینی. آفاق امنیت، دورۀ هشتم، شمارۀ 26: ص5-39.

  24. مطهری، مرتضی (1388). مجموعه ‏آثار. تهران: صدرا، ج6.

  25. مکارم شیرازى، ناصر (1374). تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الاسلامیه، ج4، 2، 12.

  26. ه‍اش‍می ‌‌ش‍اه‍رودی، م‍ح‍م‍ود ‌(1389). ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ق‍ه‌ م‍طاب‍ق‌ م‍ذه‍ب‌ اه‍ل‌‌ بی‍ت‌(ع). قم‌: م‍وس‍س‍ه‌ دای‍ره ‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ف‍ق‍ه‌ اسلام‍ی‌ بر مذهب اهل ‌بیت(ع)‏، ج4.

  27. ویلیامز، پل‎دی (1390). درآمدی بر بررسی‌های امنیت. ترجمه علیرضا طیّب. تهران: امیرکبیر.

  28. Gray, Tim (1991). Freedom, Humanities Press International In C. Atlantic. Highlands New Jersey

  29. Wolfers, Arnold (1952). National Security as an Ambiguous Symbol. Political Science Quarterly, Vol. 67, No. 4: P. 481-502