دیوان‌سالاری و کمک به اقتصاد سیاسی در پیشرفت و توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، شهرضا، اصفهان، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر ضمن بررسی نظریه‌های مختلف بوروکراسی و تبیین نقاط مثبت و منفی آن به این مساله پرداخته شده است که با توجه به سوابق بوروکراسی در تاریخ معاصر ایران و وقوع انقلاب اسلامی کدام نوع از آن تناسب بیشتری با الگوی ارزشی و فرهنگی برآمده از انقلاب و نیز پیشرفت و توسعه کشور دارد. در این راستا، نظریه دیوان‌سالاری تکامل یافته پیشنهادی در این پژوهش تلاش کرده است نقش مهمی در کمک به اقتصاد سیاسی، پیشرفت و توسعه متناسب با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت داشته باشد. همچنین در چارچوب تلفیقی از نظریه‌های توسعه، وابستگی و دیوان‌سالاری و ارتباط دیدگاه‌های سیاسی، اقتصادی و مدیریت، سعی گردید پیچیدگی‌های تأثیرات متقابل نظام بوروکراسی و پیشرفت تبیین شود. یافته‌های پژوهش نشان داد که برداشت‌های منفی و عدم کارایی، بسیاری از باورهای منفی دیوان‌سالاری را درونی کرده است. لذا، باید با تغییر و حرکت عملی به ‌سوی پیشرفت و توسعه، ساختار ذهنی مثبت بوروکراسی را جایگزین و نهادینه کرد تا دیوان‌سالاری موردنظر در خدمت جامعه و پیشرفت کشور قرار گیرد، نه اینکه جامعه در خدمت پیشرفت و توسعه‌ی دیوان‌سالاران باشد. با کمک بوروکراسی موثر و کارآمد و توجه به ابعاد اخلاقی و معنوی انسان می‌توان به ساختن نظام دیوان‌سالاری مطلوب دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bureaucracy and Assistance to the Political Economy in Development

نویسندگان [English]

 • Hasan Malaekeh 1
 • mohamadreza tvangar 2
1 Assistant Professor, Political Science, Islamic Azad University, Shahreza Branch, Shahreza, Iran.
2 Ph.d.Student in Political Science, Islamic Azad University, Shahreza Brach, Shahreza, Iran.
چکیده [English]

The current study seeks to investigate different theories on bureaucracy to determine their pros and cons. Considering the background of bureaucracy in the history of Iran and Islamic revolution, this article discussed that which type of bureaucracy is more compatible with ethical and cultural models relying on revolution as well as developmental criteria in the country. The theory of developed bureaucracy proposed in this article attempted to serve significant assistance to political economy and development in accordance with Islamic-Iranian models. Furthermore, with an interactive approach to development theories, correlation between dependence and bureaucracy as well as political, economic, and management viewpoints, it was tried to determine the complexities of bilateral impacts of bureaucracy and development. The results of the study showed that negative perceptions and inefficiencies have institutionalized many negative beliefs about bureaucracy. Therefore, we should replace it with by practical reform toward development so that bureaucracy give service to the development of society rather than society giving service to the development of bureaucracy. Efficient bureaucratic system in society can be achieved by paying attention to the ethical and moral aspects in human being.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bureaucracy
 • Political Economy
 • Development
 1. آذین، احمد؛ توانگر، محمدرضا (1396). ضرورت طرح مبحث پیشرفت به جای توسعه در الگوی اسلامی- ایرانی و چرایی آن. تهران: ششمین کنفرانس اسلامی- ایرانی پیشرفت.
 2. بیلیس، جان ودیگران (1383). جهانی شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین. ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران. تهران: ابرار معاصر، ج2.
 3. تافلر، الوین (1395). شوک آینده. ترجمه حشمت‌الله کامرانی. تهران: نشر نو.
 4. تنکابنی، حمید (1383). درآمدی بر دیوان‌سالاری در ایران. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 5. جعفری‌نژاد، مسعود؛ توانگر، محمدرضا (1396). جایگاه بانکداری بر پایه اقتصاد اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت. تهران: ششمین کنفرانس اسلامی- ایرانی پیشرفت.
 6. رابینز، استیفن (1387). تئوری سازمان (ساختار و طرح سازمانی). ترجمه مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد. تهران: صفار.
 7. صبوری، منوچهر (1384). جامعه‌شناسی سازمان‌ها. تهران: نشر شب تاب.
 8. فوران، جان (1394). مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی. ترجمه احمد تدین. تهران: خدمات فرهنگی رسا.
 9. کوزر، لوئیس؛ روزن‍ب‍رگ‌، ب‍رن‍ارد (1393). نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی. ترجمه‌ فرهنگ ارشاد. تهران: نشر نی.

10. میشلس، روبرت (1392). جامعه‌شناسی احزاب سیاسی؛ مطالعه‌ای در مورد گرایش‌های الیگارشی در دموکراسی‌ها. ترجمه احمد نقیب‌زاده. تهران: نشر قومس.

11. وبر، ماکس (1373). اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری. ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

12. وبر، ماکس (1394). دین، قدرت، جامعه. ترجمه احمد تدین. تهران: انتشارات هرمس.

13. Albrow, Martin (1989). Bureaucracy. London: Macmillan.

14. Albrow, Martin (1996). The Global Age State and Socity Beyond Modernity. Cambridge: policy Press.

15. Apter, David (1965). The Politics of Modernization. Chicago: University of Chicago Press.

16. Berger, B. K. & Meng, J. (2010). Public relations practitioners and the leadership challenge. The SAGE handbook of public relations, 2: P 421- 434.

17. Drucker, Peter. F. (1969). The age of Discontinutiy: Guidelines for changing society. Butterworth-Heinemann

18. Huntington, Samuel (1968). Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale university Press.

19. Pye, Lucian. (1967). Aspects of political Development. Boston: Little Brown.