مؤلفه‌‌‌‌‌های حکمرانی عادلانه در چارچوب نظریه‌‌ی "زیست‌‌جها‌‌‌‌‌‌‌ن"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

چکیده

مقوله‌‌ی عدالت و حکمرانی عادلانه از امهات فلسفه‌‌ی سیاسی است که می‌‌‌‌‌کوشد تکاپو برای استقرار جامعه‌‌ی عادلانه را در جوامع قدیمی تابه‌‌‌‌‌امروز بررسی کند. در اندیشه‌‌ی ایرانی- اسلامی نیز این مسأله اهمیت اساسی دارد. مقاله‌‌ی حاضر با بهره‌‌‌‌‌گیری از نظریه‌‌ی هنجارگرایی و زیست‌‌جها‌‌‌‌‌‌‌ن، این پرسش را مطرح کرده است که مؤلفه‌‌‌‌‌های شکل‌‌‌‌‌دهنده و مقوم حکمرانی عادلانه چیست؟ مدعای ما آن است که در صورت تلفیق و همروی مأخوذ از زیست‌‌جها‌‌‌‌‌‌‌ن
ایرانی- اسلامی، ضمن اصلاح اشکالات حکمرانی، می‌‌‌‌‌توان ایده‌‌‌‌‌ای کامل‌‌‌‌‌تر از حکمرانی را ارائه داد که بر سه محور زیر استوار است: 1. مأخذ ایرانشهری حکمرانی عادلانه؛ 2. مؤلفه‌‌‌‌‌های حکمرانی شیعی دادگرانه؛ 3. مؤلفه‌‌ی حکمرانی خدمت‌‌‌‌‌گزارانه‌‌ی انقلاب اسلامی. این مقاله در چارچوب نظریه‌‌ی "زیست‌‌جها‌‌‌‌‌‌‌ن" و به‌‌‌‌‌روش "توصیفی- تحلیلی" به‌‌‌‌‌نگارش درآمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Components of Just Governance in the Conceptual Framework of Theory of “Life World”

نویسنده [English]

 • Mohammad Taqi Qezelsofla
Mazandaran University
چکیده [English]

The category of justice and just governance is one of the important matters of political philosophy that tries to establish just community from the old communities to this day. This basically matters in the Islamic-Iranian thought. The present article by taking advantage of life world and normative theory raised this question that what are the organizing and strong components of just governance? We claim that we can present a more complete idea of governance in the case of incorporation and concurrency taken from the Islamic-Iranian life world and at the same time, improving difficulties of governance; this idea is based on three topics: 1. Iranshahr origin of just governance; 2. Components of fair-minded Shiite governance; 3. Component of service governance of the Islamic revolution. This paper has been written based on the conceptual framework of “life world” descriptively and analytically. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Just Governance
 • Life World
 • Iranshahr
 • Islam
 • Iran
 1. نهج‌‌‌‌‌‌‌البلاغه (1385). ترجمه محمدتقی جعفری. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلام.
 2. اسپریگنز، توماس (1370). فهم نظریه‌‌‌‌‌های سیاسی. ترجمه: فرهنگ رجایی. تهران: نشر آگه.
 3. اخوان کاظمی، بهرام (1382). عدالت در اندیشه‌‌های سیاسی اسلام. تهران و قم: بوستان کتاب.
 4. بهار، مهرداد (1362). پژوهشی در اساطیر ایران. تهران: آگه.
 5. ـــــــــ (1375). پژوهشی در اساطیر ایران. تهران: نشر آگه.
 6. حجاریان، سعید (1380). مشتاقی و مهجوری. تهران: طرح نو.
 7. رجایی، فرهنگ (1376). معرکه‌‌ی جهان‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌ها. تهران: احیا کتاب.
 8. صادقی، هادی (1394). "الگوی عدالت اجتماعی اسلام" در: مجموعه‌‌ی مقالات همایش ملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت. تهران: نشر آفتاب توسعه.
 9. فورکوش، موریس (1385). عدالت در فرهنگ اندیشه‌‌‌‌‌های سیاسی. ترجمه: خشایار دیهیمی. تهران: نشر نی.
 10. فره وشی، بهرام (1365). ایرانویج. تهران: دانشگاه تهران.
 11. فدایی مهربانی، مهدی (1394). چه باشد آن‌‌‌‌‌‌‌چه خوانندش سیاست؟ تهران: نشر فلات.
 12. قادری، حاتم (1388). اندیشه‌‌‌‌‌های سیاسی در اسلام و ایران. تهران: سمت.
 13. کناوت، ولفگانگ (1355). آرمان شهریاری ایران باستان. ترجمه: سیف‌‌‌‌‌‌‌الدین نجم‌‌‌‌‌‌‌آبادی. تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
 14. وحدت، فرزین (1383). رویارویی فکری ایران با مدرنیت. ترجمه: فرزین حقیقت‌‌‌‌‌‌‌خواه. تهران: ققنوس.
 15. نظام‌‌الملک، خواجه (1390). سیاست‌‌‌‌‌نامه. به‌‌‌‌‌‌‌تصحیح: محمد استعلامی. تهران: نشر نگاه.
 16. مجتبایی، فتح‌‌‌‌‌‌‌الله (1352). شهر زیبای افلاطون و شاه آرمانی. تهران: انجمن فرهنگ باستان.
 17. منوچهری، عباس؛ تاجیک، محمدرضا و دیگران (1387). رهیافت و روش در علوم سیاسی. تهران: انتشارات سمت.
 18. موسوی خمینی، روح‌‌‌‌‌الله (1357). شئون و اختیارات ولی فقیه. تهران: ارشاد اسلامی.
 19. ـــــــــــــــــــــ (1369). صحیفه‌‌ی 22 جلدی: مجموعه گفتارها، بیانیه‌‌‌‌‌‌‌ها و فرمان‌‌‌‌‌‌‌ها. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(ره).
 20. هوفه، اُتفرید (1383). درباره‌‌ی عدالت. ترجمه: امیر طبری. تهران: اختران.

21. Dallmayer, fred (1981) Beyond Dogma and Dospair: Toward a Critical phenomenology of politics, Notre Dame: university of Notre Dame.

22. Habermas, jurgen (1974) theory and practice, Boston. Boston press.

23. Husserl, Edmund (1970), The Crisis of European and Transcendental Phenamenology, Northwerstern University Press.

24. Dallmayer, fred (1981) Beyond Dogma and Dospair: Toward a Critical phenomenology of politics, Notre Dame: university of Notre Dame.

25. Lioyd, E.C (1982) Aristotle: The Growth and structure of his thoughts, cambride university press.

26. Rawls, john (1973) A theory of justice, combridge: Harward university press.