حکمت متعالیه: ویژگی‌‌‌‌‌های ممیز زبان‌‌‌‌‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فلسفه سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف مقاله‌‌ی حاضر، یافتن ویژگی‌‌‌‌‌های زبان‌‌‌‌‌شناختی حکمت متعالیه است که آن را از دیگر اقسام حکمت اسلامی جدا می‌‌‌‌‌کند. مدعای نگارنده آن است که ویژگی‌‌‌‌‌های زبان‌‌‌‌‌شناختی، بهتر از دیگر معیارها - مانند نوع مسایل یا منابع - می‌‌‌‌‌تواند ویژگی‌‌‌‌‌های خاص حکمت متعالیه را نشان دهد. برای بررسی این ادعا از روش‌‌‌‌‌شناسی اسنادی استفاده شده است. حاصل این پژوهش، شناساندن ویژگی‌‌‌‌‌های زبان‌‌‌‌‌شناسی خاص حکمت متعالیه است. از نتایج این نوشته می‌‌‌‌‌توان در مطالعات تطبیقی فلسفی و بسط شاخه‌‌‌‌‌های دیگر فلسفه‌‌ی اسلامی، از جمله فلسفه‌‌ی سیاسی و فلسفه‌‌ی علوم انسانی بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transcendental Theosophy: Distinctive Linguistic Characteristics

نویسنده [English]

 • Mohammad Pezeshgi
Political Philosophy, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran
چکیده [English]

The present article aims to find linguistic characteristics of transcendental theosophy which separate it from other types of Islamic theosophy. The article author claims that linguistic characteristics, better than other criteria such as type of problems or sources can show specific characteristics of transcendental theosophy. For looking into such claim, documentary methodology has been applied. The results of the research are to make specific linguistic characteristics of transcendental theosophy known. Also, the results can used in philosophical and comparative studies and developing other branches of Islamic philosophy including political philosophy and philosophy of humanities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transcendental Theosophy
 • Philosophical Comparative Studies
 • Linguistics
 • Linguistic Characteristics of Transcendental Theosophy
 1. بارت، رولان (1370). عناصر نشانه‌‌‌‌‌شناسی. ترجمه: مجید محمدی. تهران، نشر: انتشارات بین‌‌‌‌‌المللی الهدی.
 2. جوادی آملی، عبدالله (1386). تفسیر انسان به انسان: نظریه‌‌ی جدید پیرامون معرفت‌‌‌‌‌شناسی انسان. تحقیق و تنظیم: محمدحسن الهی‌‌‌‌‌زاده. قم: نشر اسراء(چاپ سوم).
 3. ــــــــــــــــــ (1375)، رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه (بخش یک از جلد اول). تهیه و تنظیم: حمید پارسانیا. قم: نشر اسراء.
 4. ــــــــــــــــــ (1387). در سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر اول نشست‌‌‌‌‌ها و گفتگوها). به‌‌‌‌‌اهتمام شریف لک‌‌‌‌‌زایی. قم: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 5. حایری یزدی، مهدی (1384). جستارهای فلسفی: مجموعه‌‌ی مقالات. به‌‌‌‌‌اهتمام عبدالله نصری. تهران: نشر مؤسسه پژوهشی حکمت و حکمت ایران.
 6. ـــــــــــــــــ (1385) هرم هستی: تحلیلی از مبادی هستی‌‌‌‌‌شناسی تطبیقی. تهران: نشر موسسه پژوهشی حکمت و حکمت ایران (چاپ سوم).
 7. الشیرازی، صدرالدین محمد (1981). الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه(ج1). بیروت: منشورات دار الاحیاء التراث العربی (چاپ دوم).
 8. ـــــــــــــــــــــ (1378). الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه. تصحیح و مقدمه: سید محمد خامنه‌‌‌‌‌ای. تهران: نشر بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
 9. ـــــــــــــــــــــ (1375). مجموعه‌‌ی رسائل فلسفی صدرالمتالهین. تحقیق و تصحیح: حامد ناجی اصفهانی. تهران: نشر حکمت.
 10. ـــــــــــــــــــــ (1363)، کتاب المشاعر. ترجمه: بدیع‌‌‌‌‌الملک میرزا عمادالدوله. مقدمه و تعلیق: هنری کربن. تهران: نشر کتابخانه‌‌ی طهوری (چاپ دوم).
 11. عبودیت، عبدالرسول (1392). درآمدی به نظام حکمت صدرائی: هستی‌‌‌‌‌شناسی و جهان‌‌‌‌‌شناسی (ج1). تهران: نشر سمت و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (چاپ پنجم).
 12. گیررتس، دیرگ (1392). نظریه‌‌‌‌‌های معنی‌‌‌‌‌شناسی واژگانی. ترجمه: کورش صفوی. تهران: نشر علمی.
 13. مصطفوی، زهرا (1385). نوآوری‌‌‌‌‌های فلسفی صدرالمتالهین. تهران: نشر بصیرت و حکمت.
 14. مطهری، مرتضی (1373). مقالات فلسفی. تهران: نشر صدرا.
 15. میناگر، غلامرضا (1392) روش‌‌‌‌‌شناسی صدرالمتالین: استنباط معارف عقلی از نصوص دینی. تهران: نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 16. نصر، سید حسین (1382). صدرالمتالهین شیرازی و حکمت متعالیه. ترجمه: حسین سوزنچی. تهران: نشر دفتر پژوهش و نشر سهروردی.