تأملی‌‌‌‌‌‌‌بر ماهیت دانش سیاسی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی مؤسسه امام خمینی

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

"دانش سیاسی اسلامی" عنوان عامی برای انواع معرفت سیاسی است که در تمدن اسلامی تولید شده و در آثار مختلف انعکاس یافته است. امروزه فهم و بازتولید این میراث ارزشمند از طریق تحلیل اجزای آن برای اندیشمندان جامعه‌‌ی اسلامی ضروری است. این مقاله با روش تبیینی و با تکیه‌‌‌‌‌‌‌بر منابع معتبر، اجزای دانش سیاسی اسلامی را تحلیل می‌‌‌‌‌کند و می‌‌‌‌‌کوشد تا هدف، موضوع و روش دانش سیاسی اسلامی را به‌‌‌‌‌‌‌مثابه اجزای این دانش واکاوی نموده و به‌‌‌‌‌‌‌تعریفی جامع از ماهیت دانش سیاسی اسلامی دست یابد. بررسی موارد مزبور مبین آن است که سعادت انسان، هدف نهایی دانش سیاسی اسلامی بوده است و موضوع آن را امر سیاسی متعالی تشکیل می‌‌‌‌‌دهد. هم‌‌‌‌‌‌‌چنین، دانش سیاسی اسلامی در تحلیل مسائل خود از روش‌‌‌‌‌های مختلف شهودی، عقلی، نقلی و تجربی بهره می‌‌‌‌‌برده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Contemplation over the Nature of Islamic-Political Knowledge

نویسندگان [English]

 • Mohsen Rezvani 1
 • Mojtaba Jazebi 2
1 Faculty of IKI
2 iki
چکیده [English]

“Islamic political knowledge” is a general title for all types of political knowledge that has been produced in Islamic civilization and reflected in various works. Nowadays, understanding and reproduction of this invaluable legacy seems necessary for thinkers of the Islamic community through analysis of its ingredients. This article by method of elucidation and relying on authentic sources analyzes ingredients of Islamic political knowledge and attempts to explore the aim, subject and method of Islamic political knowledge as ingredients of this knowledge and achieve an exhaustive definition of the nature of Islamic political knowledge. Studying the aforementioned cases suggest that human prosperity has been the ultimate aim of Islamic political knowledge and its subject-matter is organized by a transcendentally political matter. Besides, the Islamic political knowledge has used different empirical, traditional, rational and intuitive methods in making analysis of its affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic-Political Knowledge
 • Transcendental political Affair
 • Political Mysticism
 • Political Philosophy
 • Political Jurisprudence
 • Political Discourse
 • Political Theory
 1. قرآن کریم.

  1. ابن‌‌‌‌‌رشد، محمد (1987). فصل المقال فیما بین الحکمه و الشریعه من الاتصال. بیروت: دار مکتبه التربیه.
  2. ابن‌‌‌‌‌سینا، حسین (1381). الاشارات و التنبیهات. قم: بوستان کتاب.
  3. اشتراوس، لئو (1373). فلسفه‌‌ی سیاسی چیست؟، ترجمه: فرهنگ رجایی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  4. رضوانی، محسن (1392). "صورت‌‌‌‌‌‌‌بندی مطالعه‌‌ی فلسفه‌‌ی سیاسی اسلامی در غرب" در: فصلنامه‌‌ی سیاست متعالیه، سال اول، شماره 1.
  5. سبزواری، محمدباقر (1381). روضه‌‌‌‌‌‌‌الانوار عباسی. قم: بوستان کتاب.
  6. سهروردی، شهاب‌‌‌‌‌الدین (1375). رسائل شیخ اشراق(جلد2). تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
  7. شهرستانی، محمد (بی‌‌‌‌‌تا). الملل و النحل. قاهره: مکتبه الانجلو المصریه.
  8. صدرالدین شیرازی، محمد (1981). الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه (جلد5). بیروت: دار احیاء التراث.
  9. طوسی، خواجه نصیرالدین (1373)، اخلاق ناصری، تهران، انتشارات خوارزمی.
  10. طوسی، خواجه نظام‌‌‌‌‌الملک (1372). سیر الملوک. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
  11. عمید زنجانی، عباس‌‌‌‌‌‌‌علی (1373). فقه سیاسی (جلد2). تهران: امیر کبیر.
  12. ـــــــــــــــــــــ (1387). مبانی اندیشه‌‌ی سیاسی اسلام. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  13. فارابی، ابونصر (1388). فصول منتزعه. ترجمه و شرح: حسن ملکشاهی. تهران: سروش.
  14. ــــــــــــ (1995). آراء اهل المدینه الفاضله. بیروت: مکتبه الهلال.
  15. ــــــــــــ (1996). احصاء‌‌‌‌‌‌‌العلوم. بیروت: مکتبه الهلال.
  16. مصباح‌‌‌‌‌یزدی، محمدتقی (1391). آموزش فلسفه (جلد1 و 2). تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌‌‌‌‌الملل.
  17. هیوود، اندرو (1390). مقدمه‌‌ی نظریه‌‌ی سیاسی. ترجمه: عبدالرحمن عالم. تهران: قومس.