نقش رسانه‌های اجتماعی در ارتقای تحمل اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صداوسیما

2 ارشد علوم سیاسی

چکیده

مقاله حاضر می‌کوشد با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی و اتخاذ رویکرد اتیک، نقش رسانه‌های اجتماعی در تحمل اجتماعی را بررسی کند. روش، کیفی است و اطلاعات مورد نیاز با دو روش کتابخانهای و مصاحبهی عمیق گردآوری شده و برای تفسیر مصاحبهها (اطلاعات) روش توصیفی-تحلیلی بهکار رفته است. نتایج نشان میدهد که شهروندان بهرغم استفاده از رسانه‌های اجتماعی، تحمل اجتماعی مطلوبی ندارند؛ این مسأله در خصلت فردگرایی رسانه‌ها ریشه دارد. بااینوجود، محققان بر این‌باورند که رسانه‌های اجتماعی توانسته‌اند سطحی از جامعه‌پذیری را در میان شهروندان تأمین نمایند و در گرایش آنها به تأثیرپذیری هنجاری مؤثر واقع شوند و سطح تحمل اجتماعی آنها را توسعه دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Media in Increasing Social Tolerance

نویسندگان [English]

  • kamal akbari 1
  • mohamadreza begdeli 2
1
2 ارشد علوم سیاسی
1. اکبری، کمال و اولیائی، احمد (1395). ظرفیت‌های نظریات ارتباطات بین‌الملل برای تبلیغ اسلام در مقیاس جهانی؛ فصلنامه‌ی سیاست متعالیه، شمارهی 15.
2. امیرتیموری، محمدحسن (1377). رسانه‌های آموزشی. شیراز: انتشارات ساسان.
3. افتاده، جواد (1388). کاربران تولیدکنندهی محتوا، اساس روابط عمومی در عصر رسانه‌های اجتماعی؛ مجموعه مقالات همایش بینالمللی روابط عمومی. تهران: انتشارات کارگزار روابط عمومی.
4. آقابخشی، حبیب الله؛ کامران، فریدون و نصیرپور سردهایی، مجید (1390). شناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر سطح تحمل اجتماعی در شهر سراب. فصلنامهی پژوهش اجتماعی، سال چهارم، شماره10: 34ـ17.
5. باقریان، مهدی (1393). فنون روابط عمومی. تهران: انتشارات کارگزار روابط عمومی.
6. بخشی، بهاره و پیشنمازی، پروانه (1389). ساختارشکنی ارتباطات انسانی در شبکهی وب. مجموعهی مقالات ششمین کنفرانس بینالمللی روابط عمومی ایران. تهران: شرکت زیراکس ایران.
7. پاتنام، روبرت و لئوناردی، روبرت و نانتی، رافائلا (1380). دموکراسی و سنت‌های مدنی: تجربهی ایتالیا و درسهایی برای کشورهای در حال گذر. ترجمه: محمدتقی دلفروز. تهران: نشر روزنامه سلام.
8. تانکارد، جیمز و سورین، ورنر (1386). نظریه‌های ارتباطات. ترجمه: علیرضا دهقان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران (چاپ سوم).
9. خوشفر، غلامرضا (1387). تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه موردی استان گلستان (پایاننامه دکتری رشتهی جامعهشناسی). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
10. ذکایی، محمدسعید (1383). جوانان و فراغت مجازی. فصلنامهی مطالعات جوانان، شماره 6.
11. راجرز، اورت و فلوید، شومیکراف (1376). رسانش نوآوری‌ها: رهیافتی میان فرهنگی. ترجمه: عزتالله کرمی و ابوطالب فنایی. شیراز: دانشگاه شیراز.
12. راش، مایکل (1389). جامعه و سیاست. ترجمه: منوچهر صبوری. تهران: انتشارات سمت.
13. سیدمحسنی، سیدشهاب (1389). ارتباطات رسانه‌‌ای در روابط عمومی. بیجا: انتشارات کارگزار روابط عمومی.
14. شایگان، داریوش (1388). افسونزدگی جدید. ترجمه: فاطمه ولیانی. تهران: انتشارات فروزان.
15. ضیاییپرور، حمید و عقیلی، سیدوحید (1389). بررسی نفوذ شبکه‌های اجتماعی مجازی در میان کاربران ایرانی. مجله رسانه، سال بیستم، شماره4.
16. کامیار، مهران (1387). مقایسهی تطبیقی رسانه‌های سنتی مکتوب و الکترونیک. تکنولوژی‌های جدید رسانه‌‌ای. تهران: پژوهشکدهی تحقیقات استراتژیک.
17. محسنیانراد، مهدی (1380). ارتباطشناسی. تهران: انتشارات سروش.
18. مک لوهان، مارشال (1379). برای درک رسانه‌ها. ترجمه: علی آذری(ج اول). تهران: مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش صداوسیما.
19. ملکیزاده، اکبر (1387). نگاهی اجمالی به پدیدهی وبلاگ و وبلاگنویسی فارسی. تکنولوژی‌های جدید رسانه‌‌ای. تهران: انتشارات پژوهشکدهی تحقیقات استراتژیک.
20. ورنر، سوربن و تانکارد، جیمز (1381). نظریه‌های ارتباطات. ترجمه: علیرضا دهقان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
21. هاگینز، ریچارد و آکسفورد، باری (1387). رسانه‌های جدید و سیاست. ترجمه: بابک دربیکی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
22. Blumler, Jay. G. and Katz, Elihu, The uses of Mass Communications perspective on Gratifications Research، Beverly Hills, clife 1974، pp. 19-20.
23. Lord, Kristin M. (2008), Voices of America, U.S. Public Diplomacy for the 21st Century, The Foreign Policy Program at Brookings and The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World.
24. McIntosh, Mary.; Martha Abele Mac Iver, Daniel G. Abele, and Dina S. (1994). Market Democracy in Central and East Europe, 1991-1993, Slavic Review.
25. Meli, S. (1993). Rapport Mill-Kumitat ta’ Xog]ol Dwar Evalwazzjoni tas- Servizzi ta’ Trattament fil-Qasam tad -Droga u Alco]ol. [Report of the Committee for work on evaluation of services on treatment in the field of drugs and alcohol]. Malta.
26. Mirowsky, J. & Ross, C. E. (1989). Social causes of psychological distress. Hawthorne, NY: Aldine De GruyterPutnam, R. D. (2000). Bowling alone. NY: Simon & Schuster
27. Ray M, Jat K.R. Effect of electronic media on children. Indian Pediatrics 2010; 47: 561- 568.
28. Sabini, J. (1995). Social Psychology. Norton & Company, Inc. New York.
29. Worth K, Tanski S, Sargent J.D. Trends in top box office movie tobacco use 1996-2004, in First Look Report. 2006, American Legacy Foundation: Washington, DC. p. 15.