مبانی مناسبات "امنیت فرهنگی متعالی" و "آزادی فرهنگی متعالی"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

یکی از مسائل ضروری اجتماعات انسانی، تنظیم نسبت امنیت با آزادی است. شناخت دیدگاه اسلام در مورد نسبت امنیت و آزادی نیز میتواند در تنظیم نسبت یادشده راه‎گشا واقع شود. این مقاله درصدد است تا نسبت میان "امنیت فرهنگی متعالی" و "آزادی فرهنگی متعالی" از منظر قرآن و روایات را تبیین نماید. در اینراستا، آیات و احادیث مربوطه با استفاده از روش استنباطی- استنادی در چارچوب نظریهی استخدام، با کاربست ابزار برهان خلف بررسی شده است. این نشان میدهد که از دیدگاه اسلام هیچ‎یک از امنیت فرهنگی متعالی و آزادی فرهنگی متعالی، بر دیگری تقدم ندارند؛ بلکه میان آندو، رابطه‎ای تعاملی و تلازمی برقرار است. نتیجهی چنین نسبتی، بهوجودآمدن استخدام دوطرفهی عادلانه در جامعه است که ضمن حفظ منافع و مصالح جامعه و حفظ حقوق و آزادی‎های فرهنگی قانونی شهروندان در جامعه، تعالی اخروی آنان را نیز تأمین میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of Relations of “Transcendental Cultural Security” and “Transcendental Cultural Freedom”

نویسندگان [English]

  • aliasghar nasiri 1
  • najaf lakzaee 2
1 Faculty Member of Islamic Department of Shahrood University of Technology
2 رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
1. ابن‌بابویه، محمدبن علی (1413ق). من لایحضره الفقیه. به تحقیق: علی‎اکبر غفاری. قم: انتشارات اسلامی(چ2).
2. احمدی ‎میانجی، علی (1419ق). مکاتیب‎الرسول(ص). قم: دارالحدیث.
3. افتخاری، اصغر (1378). "ظرفیت طبیعی امنیت"، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، ش5 و 6: 23-62.
4. ــــــــــــ (1391). امنیت. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
5. انوری، حسن و همکاران (1387). فرهنگ بزرگ سخن. تهران: انتشارات سخن.
6. برلین، آیزایا (1368). چهار مقاله درباره‌ی آزادی. ترجمه: محمدعلی موحد. تهران: خوارزمی.
7. حشمت‌زاده، محمد‎باقر (1390). "الگوی آونگی در تحلیل مطالبات ملّی؛ آزادی و امنیت ـ استبداد و بحران"، دانش سیاسی، ش1: 87-114.
8. حیدری نراقی، علی‎محمد (1387). رساله‌ی حقوق امام سجاد(ع) (شرح نراقی). قم: انتشارات مهدی نراقی(چ9).
9. خامنه‌ای، سیدعلی (1383). رساله‌ی اجوبة الاستفتائات (ترجمه‌ی فارسی). تهران: امیرکبیر (چ19).
10. دهخدا، علی‎اکبر (1377). لغت نامه(ج1و3). تهران: دانشگاه تهران.
11. سیدرضی، محمدبن‌حسین (1383). نهج‎البلاغه. ترجمه‌ی: محمد دشتی. قم: انتشارات آل‌علی(‌ع) (چ6).
12. شیخ حر عاملى، محمدبن حسن (1409ق). تفصیل وسائل ‌الشیعة إلى تحصیل مسائل ‌الشریعة. قم: مؤسسه‌ی آل‌البیت(‌ع).
13. طوسى، محمدبن‌الحسن (1407ق). تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان). تهران: دار‌الکتب الإسلامیه (چ4).
14. عبداله‎خانی، علی (1389). نظریه‌های امنیت. تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
15. عمید، حسن (1363). فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر.
16. فیض‎ کاشانى، محمدمحسن بن شاه‎مرتضى(1406ق). الوافی. اصفهان: کتابخانه امام امیر‌المومنین على(‌ع).
17. کلینی، محمدبن یعقوب (1429ق). الکافی. تصحیح: دارالحدیث. قم: نشر دارالحدیث.
18. لک‎زایی، نجف (1389). "کاربردهای امنیتی انسان‎شناسی حکمت متعالیه". فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، ش50: 63-84.
19. ــــــــــــ (1390). "امنیت از دیدگاه آیت‎الله جوادی‎آملی"؛ فصلنامه‌ی اسراء، ش7: 19-52.
20. ــــــــــــ (1391). "سخنرانی در هفدهمین نشست علمی-‌ تخصصی مرکز فقهی ائمه‌ی اطهار‌(ع) با عنوان «فقه امنیت»، هفدهم آبان.
21. ــــــــــــ (1393). "امنیت متعالیه"، فصلنامه‌ی سیاست متعالیه، ش5: 7-28.
22. ــــــــــــ (1394). "مکتب امنیتی متعالیه با نگاهی به اندیشه امام خمینی(ره)"، فصلنامه آفاق امنیت، ش26: 5-39.
23. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، نرم‌افزار جامع‌الاحادیث 5/3.
24. مجلسی، محمدتقی (1406ق). روضةالمتقین فی شرح من لایحضره الفقیه. به-تصحیح: حسین موسوی ‎کرمانی و علی‎پناه اشتهاردی. قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشان‌بور(چ2).
25. مطهری، مرتضی (1388). مجموعه‌ی آثار شهید مطهری. تهران: صدرا.
26. میراحمدی، منصور (1381). آزادی در فلسفه سیاسی اسلام. قم: مؤسسه بوستان کتاب.
27. میرداماد، محمدباقر بن محمد (1311ق). الرواشح ‌السماویة فی شرح ‎الأحادیث ‌الإمامیه (میرداماد). قم: دار‌الخلافة.
28. نوری، حسین بن محمدتقی (1408ق). مستدرک‌الوسائل و مستنبط‌المسائل. به-تحقیق: موسسه‌ی آل‌البیت(‌ع). قم: مؤسسه آل‌البیت(‌ع).
29. ویلیامز، پل‎دی (1390). درآمدی‌بر بررسی‌های امنیت. ترجمه: علی‌رضا طیّب. تهران: امیرکبیر.
30. Wolfers Arnold (1952). "National Security as an Ambiguous Symbol", Political Science Quarterly, Vol. 67, No. 4. (Dec., 1952), pp. 481-502
31. Gray, Tim (1991). Freedom, Humanities Press International In C. Atlantic. Highlands N.J.