مزاحمت ساختارهای بین‌المللی در تحقق الگوی پیشرفت اسلامی-ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تمدن‌ها و الگوهای توسعه، طبق قاعده‌ی صعود و سقوط، پس از مدتی رو به زوال مینهند و جای خود را به الگوها و تمدن‌های دیگری می‌دهند. در این میان، تمدن جدید غرب و الگوی لیبرال دموکراسی به رغم گذشت بیش از چهار سده همچنان به حیات خود ادامه داده و به مثابه عنصر مزاحم ساختاری بر سر راه تحقق الگوهای رقیب و مدعی درآمده است. یکی از موانع مهم تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، طراحی افقی است که بتواند این مانع‌زدایی را تصویرسازی کند. این نوشتار، "مدیریت جهادی" را به عنوان یک راهکار تجویز می‌کند. قدرت کارگزاری عظیم مدیریت جهادی می‌تواند ساختار متصلب و مزاحمت ساختاری تمدن مستحدث غرب و الگوی لیبرال دموکراسی را برطرف سازد. در بخش اول، تحلیل وضعیت موجود و جایگاه ایران در نظام بین‌الملل در تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار می‌گیرد. نویسنده تفاوت جایگاه کشورهای درحال‌توسعه (نظیر ایران) و کشورهای یافته را در کانون توجه قرار می‌دهد. در بخش دوم، برای عبور از ساختار بین‌المللی، راه‌حل ارایه کرده، و نقاط امیدوارکننده و عناصر کارگزارانه‌ی مدیریت جهادی را در استفاده از مزیت نسبی کشورهای درحال‌توسعه ارزیابی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Structures Disturb Achievement of IranianIslamic Progress Model

نویسنده [English]

 • Ibrahim Barzegar
چکیده [English]

Civilizations and models of development, based on fall and rise rule, turn to decline after a while and give their places to models and other civilizations. In the meantime, modern civilization of the west and liberal-democratic model, despite having a life of over four centuries, still survive as it is and has appeared as a structural disturbance on the way of achievement of rival and claimant models. One of the major barriers of materialization of the Iranian-Islamic model of Progress is horizontal design which can portray this act of removing barriers. This paper prescribes “Jihadi administration” as a strategy. Huge brokerage power of jihadi administration can eliminate hard structure and structural disturbance of novel civilization of the west and liberal-democratic model. In the first part, the status quo and Iran’s status in international order is analytically considered in materialization of the Iranian-Islamic model of progress. The author pays attention to differential status of developing nations (like Iran) and developed nations. In the second part, the article author offers a solution for passing through international structure and evaluates optimistic points and brokering elements of jihadi administration in using relative privilege of developing nations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Structural Disturbance
 • Liberal-democratic Model
 • IranianIslamic Model of Progress
 • Jihadi Administration
 1. استاوریانوس، ال.اس (1383). جامعه‌شناسی تاریخی- تطبیقی جهان سوم. ترجمه: رضا فاضلی. تهران: سمت.
 2. برزگر، ابراهیم (1390). علوم انسانی و تمدن اسلامی در ایران معاصر؛ رهیافتی میان‌رشته‌ای در کتاب آفاق تمدنی انقلاب اسلامی (به‌اهتمام جلال درخشه). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 3. برزگر، ابراهیم (1393). تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران. تهران: سمت (چاپ یازدهم).
 4. خامنه‌ای، سیدعلی (1383). بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سایت khamenri.ir.
 5. ساعی، احمد (1384). توسعه در مکاتب متعارض. تهران: قومس.
 6. ساندرز، ج.ج (1361). تاریخ فتوحات مغول. ترجمه: ابوالقاسم حالت. تهران: امیرکبیر.
 7. مجتهدزاده، پیروز (1379). خلیج فارس؛ کشورها و مرزها. تهران: عطایی.
 8. ی. سو، آلوین (1380). تغییر اجتماعی و توسعه؛ مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی. ترجمه‌ی: محمود حبیبی مظاهری. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  1. Simon, david(edit) (2006) fifty key thinkers on development, London and newyork, routlege.