هم افزایی تفاهمی: چهارچوب راهبردی برای دیپلماسی فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری، ایران.

چکیده

این مقاله به دنبال معرفی "الگوی همافزایی تفاهمی" به مثابه چارچوب راهبردی ایرانی- اسلامی برای دیپلماسی فرهنگی است. توجه به این مقوله به دلیل رشد نقش فرهنگ در سیاست گذاری بینالمللی و تغییر رویه های متعارف دیپلماسی رسمی فرهنگی حائز اهمیت است. الگوی همافزایی تفاهمی بر اساس مشترکات فرهنگی و تاریخی، در پهنه فضای جغرافیای فرهنگی و در قالب دیپلماسی فرهنگی نوین شکل میگیرد. در این ترکیب، "همافزایی" بر فعالیت جمعی و گروهی دلالت دارد و "تفاهم" نیز به این مسأله اشاره می کند که اعضا نه تنها یکی بر دیگری برتری نخواهند یافت، بلکه همگان در یک
افق مشترک متفاهم، به اهداف متعالی و مبتنی بر کرامت انسان نائل خواهند شد. مجریان و کارگزاران الگوی مورد نظر، نخبگان فرهنگی حوزه و دانشگاه هستند که ورای دیپلماسی رسمی دولتی، سیاست گذاران دیپلماسی فرهنگی محسوب می شوند. اهداف الگوی همافزایی: ایجاد مدارا و همزیستی مسالمتآمیز، تحکیم اخوت و برادری، بهرهبرداری عادلانه از محیط
زیست و خودکفایی و عدالت اقتصادی است. در این مقاله ضمن طرح چارچوب های عملی، مراحل عملیاتی شدن الگوی مورد نظر نیز - در راستای پیشنویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت – مورد توجه واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding Synergy: Strategic Framework for Cultural Diplomacy

نویسنده [English]

 • Ali QorbanPour Dashtaki
Assistant professor, Hakim-Sabzevari University.
چکیده [English]

This paper is after introducing “Understanding Synergy Pattern” as Islamic-Iranian strategic framework for cultural diplomacy. Attending that is important because of growth of the role of culture in the international policy making and changing of the common official cultural diplomacy trends. Understanding Synergy pattern is formed based on historical and cultural commonalities in the geo-cultural atmosphere and in form of new cultural diplomacy. In this combination, “synergy” implies collective and group activity and “understanding” points to the fact that not only the would not members win each other, but also will reach to sublime and human dignity-bearing goals in a common understanding horizon. Performers and brokers of the intended pattern are cultural elites in Hawzahs and universities who are considered policy makers of cultural diplomacy, beyond official governmental diplomacy. The goals of synergy pattern include: creating tolerance and peaceful symbiosis, strengthening brotherhood and nearness, justly utilization of the environment, self-sufficiency and economic justice. In this paper, in addition to stating practical frameworks, stages of operationalization of the intended pattern - in line with the draft of Islamic-Iranian development pattern document - have been attended to.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultural Diplomacy
 • Understanding Synergy Framework
 • Tolerance and Symbiosis
 • development
 • Iran
 • Islam
 1. اشتریان، کیومرث (1389). متغیرهای استراتژیک در سیاست‌گذاری فرهنگی. تهران: نشر
  میزان.
 2. نوذری، حسینعلی (1386). بازخوانی هابرماس. تهران: نشر چشمه.
 3. صالحی امیری، سید رضا (1386). مفاهیم و نظریه­های فرهنگی. تهران: نشر ققنوس.
 4. صالحی امیری، سید رضا و محمدی، سعید (1389). دیپلماسی فرهنگی. تهران: نشر
  ققنوس.
 5. برچیل، اسکات و همکاران (1391). نظریه­های روابط بین­الملل. تهران: نشر میزان.
 6. رضایی، محسن (1380). سرمشقی برای سیاست‌گذاری و مدیریت فرهنگی. تهران: نشر
  ملیکا.
 7. مهدوی، مسعود و احمدی، علی (بهار 1390). جغرافیای فرهنگی؛ تبیین نظری و روش­شناختی کاربرد در مطالعات نواحی فرهنگی. فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات. دوره 12، شماره 45: 155-183.
 8. طاهری، محمود (1389). رسانه‌ها و گفت‌وگوی فرهنگ‌ها. تهران: واحد علوم و تحقیقات.
 9. هادیان، ناصر (زمستان 1382). سازه­انگاری: از روابط بین­الملل تا سیاست خارجی. فصلنامه سیاست خارجی. سال هفدهم. شماره 4.

10. http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item