تحلیل کنش‌های گفتاری استنادات قرآنی امام خمینی براساس نظریه جان سرل با تاکید بر بیانات سال‌های 1348 -1357

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتر، تاریخ انقلاب اسلامی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.22034/sm.2022.534599.1730

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی کنش‌های گفتاری استنادات قرآنی امام ‌خمینی در بیانات سال‌های 1348-1357 براساس نظریه کنش‌ گفتاری است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که بیشترین کنش‌های گفتاری مستقیم در استنادات امام‌ خمینی 63 مورد از 130 مورد (48.46 درصد) مربوط به کنش ‌ترغیبی، کنش‌های‌ گفتاری اظهاری به تعداد 55 مورد (42.30 درصد) و کنش ‌گفتاری تعهدی 11 مورد (8.46 درصد) بود. کنش‌های عاطفی تنها یک مورد مشاهده شد (0.76درصد) و کنش اعلامی هیچ موردی از کنش ‌گفتارها را به خود اختصاص نداده بود. همچنین کنش‌های گفتاری غیرمستقیم در استنادات امام خمینی با بیشترین بسامد، مربوط به کنش ‌گفتاری تشویقی و ترغیبی است؛ این امر نشان‌دهنده‌ آن است که امام خمینی از اواخر دهه 40 تا پیروزی انقلاب اسلامی سعی داشتند عوام و خواص را به قیام و انقلاب ترغیب نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Speech Act Analysis of the Qur’anic Citations by Imām Khomeini Emphasizing on His Statement in 1969-1978 Based on the Theory of John Searle

نویسندگان [English]

  • Reza Mohamadi 1
  • Ali Ghofrani 2
1 PhD., History of Islamic Revolution, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 Associate Professor, Bo Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to review the speech acts of the Qur’anic citations in Imām Khomeini’s statements during 1969 to 1978 based on the speech act theory. The research method is descriptive-analytic and the results showed that the highest direct speech acts in Imām Khomeini’s citations are 63 out of 130 cases (48.46%) which relate to encouraging acts. There were also 55 cases of assertive speech acts (42.46%) and 11 cases of commitment speech acts (8.46%). There was just one case of emotional act (0.76%) and no announcement act in his statements. Furthermore, indirect speech acts in Imām Khomeini’s citations with the highest frequency are related to encouraging and persuasive speech acts. It shows that Imām Khomeini since late 1960s to the victory of the Islamic Revolution has attempted to persuade the public and elites to launch an uprising and revolution

کلیدواژه‌ها [English]

  • Speech act Theory
  • John Searle
  • Qur’anic Citations
  • Imām Khomeini
قرآن کریم.
احمدی نرگسه، رحیم؛ گرجیان، بهمن؛ نقی‌زاده، محمود؛ حسینی، سید حسام‌الدین (1397). کارگفت‌های ترغیبی در قرآن کریم. پژوهش‌های ادبی- قرآنی، 6(22).
انصاری، حمید (1380). حدیث بیداری. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
بابایى، احمدعلى (1382). برگزیده تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سیزدهم، ج4، 1.
توبه یانی، ابراهیم؛ طباطبایی لطفی، سید عبدالمجید؛ رضایی، روح‌الله (1398). تحلیل کنش‌های کلامی وصیتنامه امام خمینی براساس مدل سرل و آستین. علوم سیاسی، 22(86).
‌خمینى، سید روح‏الله (1389). صحیفه امام. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ پنجم، ج1-6.
خمینى، سید روح‏الله (بی‌‌تا). ولایت فقیه (حکومت اسلامى- ویرایش جدید). تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
دست‌آموز، سعیده؛ محمدی، محمدرضا (1395). بررسی تاثیر کنش‌های گفتاری غیرمستقیم با ساختار پرسشی بر روند گفتگو از منظر زبان روسی. جستارهای زبانی، 7(29): ص39-57.
رنجبر، مقصود (1386). اوضاع سیاسی- اجتماعی ایران در دهه 1340. زمانه، شماره 57.
سرل، جان آر (1387). افعال گفتاری: جستاری در فلسفه زبان. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
صانعی‌پور، محمدحسین (1390). مبانی تحلیل کارگفتی در قرآن کریم. تهران: نشر دانشگاه امام صادق(ع).
صفوی، کوروش (1387). درآمدی بر معنی‌شناسی. تهران: سورۀ مهر.
طبرسى، احمد بن على (1381). احتجاج. ترجمه بهراد جعفرى. تهران: اسلامیه، ج1.
طبرسى، فضل بن حسن (1360). مجمع البیان فى تفسیر القرآن. تهران: انتشارات فراهانى، ج4، 10.
عابدینی، جواد (1399). سرل و علوم انسانی، تحلیل فلسفی واقعیت اجتماعی از دیدگاه جان سرل و پیامدهای آن برای علوم انسانی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
عبداللهی، محمدعلی (1384) نظریة افعال گفتاری. پژوهش‌های فلسفی- کلامی، شماره 24.
فوزی، یحیی (1392). اندیشه سیاسی امام خمینی. قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها؛ نشر معارف، چاپ نوزدهم، ویراست دوم.
قرشى، سید على اکبر (1371). قاموس قرآن. تهران: دارالکتب الإسلامیة، چاپ ششم.
قمى، على بن ابراهیم (1367). تفسیر قمى. قم: دارالکتاب، چاپ چهارم، ج1.
کشکولی، محمدحسین؛ اسلامی تنها، اصغر (1399). تحلیل کنش‌های گفتاری وصیتنامه شهید سپهبد قاسم سلیمانی. در: مقالات دومین همایش بین‌المللی گام دوم انقلاب، دوره2، شماره پیاپی 2: ص1-30.
لاینگ، مارگارت (1371). مصاحبه با شاه. ترجمه اردشیر روشنگر. تهران: البرز، چاپ دوم.
لک‌زایی، نجف (1386). سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی. تهران: نشر سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ هفتم.
لک‌زایی، نجف (1390). درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی. قم: نشر بوستان کتاب، چاپ چهارم.
مکارم شیرازى، ناصر (1374). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الإسلامیة، ج18، 21، 2.
یارمحمدی، لطف‌الله (1385). گفتمان‌شناسی رایج انتقادی. تهران: سمت.