بررسی مضامین و مولفه‌های مرتبط با رهبری کاریزماتیک در سخنرانی‌های سفرهای استانی محمود احمدی‌نژاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، گروه عمومی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/sm.2022.548390.1823

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مضامین و مولفه‌های مرتبط با رهبری کاریزماتیک در سخنرانی‌های سفرهای استانی محمود احمدی‌نژاد است. یافته‌های این پژوهش که بر اساس تحلیل محتوای کیفی سخنرانی‌های استانی محمود احمدی‌نژاد به دست آمد، نشان می‌‌دهد که مضامین و مولفه‌های مرتبط با سلطه کاریزماتیک به عنوان وجه غالب از بیشترین میزان تکرار در سخنرانی‌‌های سفرهای استانی محمود احمدی‌نژاد برخوردار است. به عبارت دیگر، از مجموع 1622 واحد تحلیل، 490 (2/30 درصد) مورد به موضوعاتی جز سلطه کاریزما پرداخته‌اند و مابقی به تعداد 1132 واحد تحلیل (8/69 درصد)، متضمن عناصر سلطه کاریزماتیک هستند که این رقم به روشنی حاکی از سیطره مضمون فوق در سخنرانی‌های مورد بررسی بوده و بیانگر آن است که محمود احمدی‌نژاد قدرت خود را نه به عنوان وکالتی مشروط و موقت یا موضوعی معین که حاصل آراء مردم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی است، بلکه به‌مثابه تجلی اراده توده برای ایفای رسالت‌های بزرگی می‌داند که منبعث از پیوندی به مراتب عمیق‌تر از آن چیزی است که نوعاً به عنوان ارتباط نمایندگی سیاسی میان مردم و منتخبانشان در نظام‌های مبتنی بر رأی‌گیری شناخته می‌‌شود. قدرتی نامحدود و بی‌‌انتها، متناسب و متناظر با آرمان‌ها و رسالت‌هایی همچون عدالت و پیشرفت که بدان مشروعیت می‌بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Themes and Components of Charismatic Leadership in the Speeches of Mahmoud Ahmadi Nezhād in his Provincial Trips

نویسنده [English]

  • Mohsen Askari Jahaghi
Instructor, General Department, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to review the themes and components of charismatic leadership in the speeches of Mahmoud Ahmadi Nezhād in his provincial trips. The results of the research conducted by qualitative content analysis of the provincial speeches of Mahmoud Ahmadi Nezhād indicate that the themes and components related to charismatic authority as the dominant facet have the highest frequency in the speeches made in his provincial trips. In other words, from among 1622 units of analysis, 490 (30.2%) cases have dealt with subjects other than charismatic authority and the rest including 1132 units (69.8%) contain elements of charismatic authority. This figure clearly indicates the dominance of the above themes in the speeches under study and conveys that Mahmoud Ahmadi Nezhād recognizes his power not just as a conditional and temporary advocacy or a given subject resulting from people’s votes in the framework of the Islamic Republic, but rather as the manifestation of the will of mass of people to perform great missions originating from a bonding deeper than what is known as political representativeness given by people to the selected officials in the states based on election. It is an infinite and unlimited power, compatible and aligned with goals and missions such as justice and development that give legitimacy to that.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legitimacy
  • Charismatic Leadership
  • Mahmoud Ahmadi Nezhād
  • President
  • Mass of People
بشیریه، حسین (1386). عقل در سیاست. تهران: انتشارات نگاه معاصر.
کمالیان مهریزی، سید وحید؛ اسمعیلی گیوی، حمیدرضا (1385). رهبری کاریزماتیک. صنعت خودرو، شماره 96.
Avolio, B.J. & Gardner, W.L. (2015). Authentic leadership de-velopment: Getting to the root of positive forms of leader-ship. Leadership Quarterly, 16: p.315-338.
Bendix, R. (1977). Max Weber: An Intellectual Portrait. United States: University of California.
Benton, D.A. (2013). Executive Charisma. New York City: McGraw-Hill.
Chris, M. & Tammy, M. (2003). Emergent Leadership: Toward an Emperical Verifiable Model Prepared for the Canadian Forces Leadership Institute. Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia.
Conger, J.A. & Kanungo, R.N. (1987). Toward a Behavioral Theory of Chrismatic Leadership in Organizational Settings. Academy of Management Review, 12(4): p. 637-647.
DOI:10.5465/AMR.1987.4306715
Conger, J.A. & Kanungo, R.N. (1998). Charismatic Leadership in Organizations. Sage Publication, California .
Goncalves, M. (2013). Leadership Styles: The Power to Influence Others. International Journal of Business and Social Science, 4(4).
Groves, K.S. (2015). Linking Leader Skills, Follower Attitudes, and Contextual Variables via an Integrated Model of Charismatic Leadership. Journal of Management, 31(2): p. 255-277.     
DOI: https://doi.org/10.1177/0149206304271765
Hax, A.C. & Majluf, N.S. (2012). The strategy Concept and Process, Apragmatic Approach. PRENTICE HALL, Upper Saddle River, New Jersey.
Hoffer, E. (2002). True Believers: Thoughts on Mass Movements. New York: Harper Collins Publishing House.
Parkin, F. (2002). Max Weber. London: Routledge.
Popper, M. (2004). Leadership as Relationship. The Executive Management Committee/ Blackwell Publishing Ltd.
Roch, J. (2001/05/19). Charismatic Leadership. New Straits Times.
Weber, M. (1974). Economy and society. University of California press.