قدرت سیاسی أسمائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه عرفان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ و عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، قم، ایران.

10.22034/sm.2021.139934.1632

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی قدرت با رویکرد وجوه سیاسی اسمائی است. این رویکرد صیانت نسبی از مفاسد سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و... را به همراه دارد. نتایج پژوهش حاکی از گشودن افق جدید به قدرت سیاسی است، اکثر رویکردهایی که به مطالعه قدرت سیاسی پرداخته‌اند، قدرت را منهای معنویت و اخلاق دیده‌اند، اما این پژوهش، قدرت را با معنویت و اخلاق و با أسمای حسنای إلهی که یک بحث عرفانی است، پیوند زده و سه مفهوم تعلق، تحقق و تخلق را در بیان قدرت سیاسی أسمائی به کار گرفته است. صاحب قدرت نباید بر این توهّم باشد که قدرت سیاسی خود منهای قدرت حق است، بلکه باید بر این باور باشد که قدرت خلق در طول قدرت حق می‌باشد. این نگاه به قدرت سیاسی، صیانت نسبی از فساد سیاسی را ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Divine Political Power

نویسنده [English]

  • Bahram Dalir
Assistant Professor, Department of Mysticism, Institute of Islamic Culture and Thought; And a member of the Association for Political Studies, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to review power with an approach to the divine political aspects. This approach entails a relative protection against political, economic, ethical, and … corruptions. The results of the study indicate opening a new horizon towards political power as many other approaches in this regard have been free from spirituality and morality. However, this research study associates power with spirituality, morality, and the divine names of God as a mystical discussion and also applies three concepts of dependency, substantiation, and assuming traits in explaining divine political power. Those in power shall not have this illusion that their political power is free from the power of God, but rather they should believe that human power is in line with the divine power. This outlook on power presents a relative protection against political corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur’an
  • Political Power
  • Relative Protection
  • Dependency
  • Substantiation
  • Assuming Traits
  • Divine Power
  • Political Corruption
قرآن کریم.
نهج‌البلاغه.
ابن عربى (بی‌تا). فتوحات مکیه. بیروت: دارالفکر، ج4.
ابن‌عربی (1383). کشف المعنى عن سرّ اسماءالله الحسنى. ترجمه و شرح زمانى قمشه‌اى. قم: انتشارات اشراق.
ارفع، سید کاظم (1380). اسماء الحسنى بهره انسان از اسماء الهى. تهران: فیض کاشانى.
آرکلگ، استوارت (1379). چهارچوب‌هاى قدرت. ترجمه مصطفى یونسى؛ با مقدمه محمدرضا تاجیک. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردى غیرانتفاعى.
خمینى، سید روح‎الله (1376). شرح دعاى سحر. ترجمه سید احمد فهرى. تهران: نشر فیض کاشانى.
دلیر، بهرام (1393). فلسفه عرفان سیاسی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
دلیر، بهرام (1397). وجوه سیاسی اسماء ‌حسنی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
سعیدى، گل بابا (1383). فرهنگ اصطلاحات عرفانى ابن عربى. تهران: انتشارات شفیعى.
شایان‌مهر، علیرضا (1377). دائره‌المعارف تطبیقى علوم اجتماعى. تهران: کیهان.
معین، محمد (1360). فرهنگ معین. تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، ج2.
ملاصدرا، صدرالدین محمد شیرازى (1382). الشواهد الربوبیه فى المناهج السلوکیه. تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامى صدرا.
مولوى، جلال‌الدین محمد (بى‌تا). مثنوى معنوى. تهران: انتشارات امیرکبیر.