ارزیابی پیامدهای سیاست تمرکززدایی آمریکا از غرب آسیا و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

3 دکترای روابط بین‌الملل، معاونت برون مرزی صدا و سیما، تهران، ایران

10.22034/sm.2020.132288.1572

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست تمرکززدایی آمریکا از غرب آسیا و پیامدهای آن برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته‌ها نشان می‌دهد که سیاست تمرکززدایی ایالات ‌متحده از غرب آسیا، علی‌رغم احاله مسئولیت به متحدین منطقه‌ای آمریکا، به سبب ظهور خلاء قدرت در منطقه، زمینه تقویت حضور بازیگران فرا منطقه‌ای مانند بریتانیا، فرانسه و ناتو و تشدید رقابت میان بازیگران منطقه‌ای را به وجود آورده و از این‌رو، چالش‌های جدیدی را فراروی امنیت ملی ایران قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of the Consequences of the U.S Decentralization from West Asia and Its Impact on the National Security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mashallah Heidarpour 1
  • Mahdi Javdani Moqaddam 2
  • Mahdi KordiKalak 3
1 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Imam Sadegh (AS) University, Tehran, Iran.
3 PhD. in International Relations, Deputy Foreign Minister of Radio and Television, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to assess the policy of the U.S decentralization from West Asia and its consequences on the national security of the Islamic Republic of Iran. The method of study was descriptive analysis and the findings show that the policy of the U.S decentralization from West Asia, despite giving responsibility to the regional allies of America, has paved the way for the emergence of trans-regional powers such as the Britain, France, and NATO as well as intensified competition between regional powers, thereby creating new challenges for the national security of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • U.S.A
  • West Asia
  • Islamic Republic of Iran
  • Foreign Policy
  • National Security
  • NATO
ابراهیمی محمدزاده، فرزاد؛ ملکی، محمدرضا؛ امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد (۱۳۹۵). سیاست خارجی آمریکا در پرتو راهبرد محور آسیایی دولت اوباما. مطالعات روابط بین‌الملل، سال نهم، شماره ۳۳.
ابراهیمی‌فر، طاهره؛ منوری، سیدعلی (۱۳۹4). بازاندیشی پیرامون نهادهای امنیتی از چشم‌انداز نظریه‌‌های روابط بین‌‌الملل. مطالعات روابط بین‌‌الملل، سال هشتم، شماره ۳۱.
اکرمی، طه، آقایی، سیدداود (۱۳۹۸).راهبردهای آمریکا در قبال بحران‌های جاری غرب آسیا و شمال آفریقا: مطالعه موردی داعش. پژوهش‌های راهبردی سیاست، شماره ۶۰.
آهویی، مهدی (۱۳۹۶). تحول پارادایم اتحادهای آمریکا در خاورمیانه و گزینه‌های محتمل در قبال ایران.پژوهش‌های روابط بین‌الملل،دوره اول، شماره ۲۳: ص۶۲.
پوراحمدی، حسین؛ منصوریان، اصغر (۱۳۹۳). تغییرات سیاست خارجی آمریکا و تحولات خاورمیانه. مطالعات راهبردی، سال هفدهم، شماره ۶۶.
جمشیدی، محمد؛ یزدان‌شناس، زکیه (۱۳۹۹). استراتژی چرخش به آسیا، خیزش چین و سیاست امنیت ملی آمریکا در آسیا. دانش سیاسی، شماره ۳۱.
خادمی، غلامرضا (۱۳۸۷). ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی. تهران: موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور.
دارمی، سلیمه (۱۳۸۶). ناتو در قرن بیست و یکم. تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌‌المللی ابرار معاصر.
درخشان، مسعود (۱۳۹۰). بحران مالی آمریکا، بررسی علل ماهیت و راهکارها. تهران: گزارش راهبردی مرکز تحقیقات استراتژیک.
دوئرتی، جیمز؛ فالتزگراف، رابرت (۱۳۸۴). نظریه‌‌های متعارض در روابط بین‌‌الملل. ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی. تهران: قومس.
 زارعی، بهادر؛ پیلتن، فرزاد (1399). چرخش استراتژیک آمریکا از خلیج فارس به منطقه آسیا - پاسیفیک. سیاست، دوره 50، شماره 1.
سلطان‌زاده، سجاد (۱۳۸۶). گسترش روابط ناتو و کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس زمینه‌‌ها و پیامدها. اطلاعات راهبردی، دوره دهم، شماره 40.
سلیمانی، فاطمه؛ شجاع، مرتضی (۱۳۸۹). آمریکا و گسترش نقش امنیتی ناتو در جهان. اطلاعات سیاسیو اقتصادی، شماره ۲۷۱-۲۷۲.
سیمبر، رضا و همکاران (۱۳۹۵). معمای امنیتی پرونده هسته‌‌ای جمهوری اسلامی ایران از منظر نوواقع‌گرایی. روابط بین‌‌الملل، شماره ۲۶.
مشیرزاده، حمیرا (۱۳۹۱). تحول در نظریه‌‌های روابط بین‌‌الملل. تهران: سمت.
Barnes, J.E. & Schmitt, E. (2019). Trump Orders Withdrawal of U.S. Troops From Northern Syria. Available at:
https://www.nytimes.com/2019/10/13/us/politics/mark-esper-syria-kurds-turkey.html
 Crowley, M. (2020). U.A.E. and Bahrain Sign Accords, With an Eager Trump Playing Host. Available at:
https://www.nytimes.com/2020/09/15/us/politics/trump-israel-peace-emirates-bahrain.html
Deutsche, W. (2017). NATO Opens regional center in kuwiat. Available at:
http://www.dw.com/en/nato-opens-regional-center-in-kuwait/a-37259661 back-against-iran-aggression-323990050
Dreyfuss, B. & Truse, N. (2013). American Death Spiral in the Middle East. Available at:
http//original. Anti war/ engelhardt/2013/11/05/
Echague, A. (2010). Change or continuity? US Policy towards the Middle East and its implications for EU Policy. Working Paper 95, A EUROPEAN THINK TANK FOR GLOBAL ACTION. Available at:
https://www.files.ethz.ch/isn/131014/WP95_US_UE_GCC_ENG_mar10.pdf
Erickson, A. (2018). Trump claims the U.S. has spent $7 trillion in the Middle East. It hasn’t. Available at:
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/02/12/trump-claims-the-u-s-has-spent-7-trillion-in-the-middle-east-it-hasnt/
Geges, F.A. (2013). The obama approach to the Middle East: the end of America,s moment. Inter national Affairs, Vol.89, No. 2: P.299-323.
Hannah, J.  & Bowman, B. (2020). The Pentagon Tries to Pivot out of the Middle East. Available at: https://foreignpolicy.com/2020/05/19/military-pivot-middle-east-saudi-arabia/
HeinzKamp, K. (2013). Nato Needs to follow the U.S. Pivot Asia, camegieerope.eu/ Strategic Europe/ 51314? Available at: https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/51314
Hunter, R. (2010). Building Security in the Persian Gulf. National Security Research Division, www.rand.org.Pdf.
Israel, UAE and Bahrain sign US-brokered normalisation deals (2020). Available at:
https://www.aljazeera.com/news/2020/09/breaking-taboo-uae-bahrain-sign-deals-israel-200915143203968.html
Jean-Loup, S. (2020). The Limitations of a NATO-Middle East Military Cooperation. Available at: https://carnegieendowment.org/sada/81740
Jervis, R. (1998). Realism in the Study of world Politics Culture. Inter national Security, 19(4).
Juneau, T. (2014). U.S Power In the Middle east: Not Deaclining. Available at:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/mepo.12069
Kahwaji, R. (2004). U.S- Arab Coopertion in the Gulf: Are both side working from the same script? Middle East Policy. Washington, D.C: Midle East Policy Council, Vol.11. Available at: http://vps. Stanle foundation. Org/ initiaves/gsi/ Papers/ meps
Katzman, K. (2003). The Persian Gulf States: Post- war Issues for U.S Policy. Washington D.C: Conressional Research Service.
Katzman, K. (2006). The Persian Gulf States: Issues for U.S Policy. CRS Report For Congress.
Loveluck, L. (2020). U.S.-led coalition to withdraw hundreds of troops from smaller bases in Iraq. Available at: https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/us-led-coalition-to-withdraw-hundreds-of-troops-from-smaller-bases-in-iraq/2020/03/16/4af2b69e-6783-11ea-b199-3a9799c54512_story.html
 Mearsheimer, J.J. & Stephen, M.W. (2016). The Case for Offshore Balancing. Available at:https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-06-13/case-offshore-balancing
Piven, B. (2012). Map: US bases encircle Iran. Available at:
https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2012/04/2012417131242767298.html.
Talia Ferro, J. (2000). Security Seeking under Anarchy, Defensive Realism Revisited. International Security, 25(3).
UK PM in Bahrain: Britain to help Gulf Push Back Iranian aggression (2016). Available at: http://www.middleeasteye.net/news/pm-theresa-may-britain-will-sr-gulf-push-
Waltz, S. (2011). The End of the American Era. The National Interest. Available at:
https://www.cfr.org/book/end-american-era
Warrell, H. (2020). NATO has little appiette for Trump, s Middle East Mission. Available at: https://www.ft.com/content/9ebed986-33aa-11ea-a329-0bcf87a328f2
Wehrey, F. & Sokolsky, R. (2015). Imagining a New Security order in The Persian Gulf. Carnegie Endowment for Inter national Peace. Available at:
https://carnegieendowment.org/2015/10/14/imagining-new-security-order-in-persian-gulf/ij3p
Zenko, M. (2018). US and the Americas Programme, US military policy in the Middle East an Appraisal. The ROYAL institute of Inter national Affairs. Available at:
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-10-18-us-military-policy-middle-east-zenko.pdf