نشانه‌شناسی اندیشه سیاسی آیت‌الله نمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد بوشهر، دانشگاه پیام نور، بوشهر، ایران

10.22034/sm.2020.125081.1535

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناخت و تبیین نشانه‌ها و آموزه‌هایی می‌باشد که شیخ نمر برای مبارزه با نظام حاکم در عربستان بیان کرده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که «عدالت‌طلبی»، «استبدادستیزی»، «آزادی‌خواهی»، «مرجعیت سیاسی و مذهبی»، «قیام و مبارزه» و «حاکمیّت قانون»، شش نشانه اصلی در مکتوبات و سخنرانی‌های شیخ نمر است. او با طرح این شش نشانه، کاربست آنان را برای دگرگونی و اصلاح ساختار سیاسی در عربستان و طرح نظامی مبتنی بر برابری و برادری لازم می‌دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotics of the Political Idea of Ayatullāh Namr

نویسندگان [English]

  • Hadi Ajili 1
  • MohammadReza Ghaedi 2
  • Jaber Ghasemi 3
1 Assistant Professor, International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Bushehr Branch, Payame Noor University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to recognize and explain the symbols and doctrines stated by Shaykh Namr to combat against the ruling system in Saudi Arabia. The method of study is descriptive analysis and the research results show that “justice-seeking”, “anti-authoritarianism”, “political and religious authority (Marja’īyat)”, “uprising and combat”, and “rule of law” are six main symbols in the writings and speeches of Shaykh Namr. By raising these six symbols, he has recognized them as essential to bring transformation and reform in the political structure of Saudi Arabia and establish a government based on equality and brotherhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shaykh Namr
  • Justice-Seeking
  • Liberalism
  • Saudi Arabia
  • Combatant Clergy
  • Shi’ite Clergy
اشرفی، اکبر؛ داودی، رضا (1390). قانون‌پذیری و امنیت ملی در اندیشه سیاسی امام خمینی. پژوهشنامه روابط بین‌الملل، شماره 15: ص33-9.
تاجیک، محمدرضا (1389). نشانه‌شناسی؛ نظریه و روش. پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 11: ص40-7.
زندگینامه شهید باقر النمر. ایسنا، 1394. قابل دسترس در:                   http://www.isna.ir/news/94101206237/
سجادی، ابراهیم (1383). استبداد و خودکامگی در تحلیل قرآن. پژوهش‌های قرآنی، شماره 38-37: ص145-96.
سیدامامی، کاووس (1390). پژوهش در علوم سیاسی: رویکردهای اثبات‌گرا، تفسیری و انتقادی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ سوم.
فکوهی، ناصر (1383). انسان‌شناسی شهری. تهران: نشر نی.
قائمی‌نیا، علیرضا (1385). نشانه‌شناسی و فلسفه زبان. ذهن، شماره 13: ص24-3.
کولب، ویلیام؛ گولد، جولیوس‌ (1393). فرهنگ‌ علوم‌ اجتماعی. ترجمه باقر پرهام. تهران: مازیار.
معین، محمد (1362). فرهنگ فارسی معین. تهران: امیرکبیر، ج2.
نمر، باقر النمر (1425ق). بیان: بمناسبة میلاد الإمام المهدی (علیه‌السلام) العدالة قیمة مثلى. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/222
نمر، باقر النمر (2007). عریضة العزة و الکرامة. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/964
نمر، باقر النمر (2008). قبور أئمة البقیع جوهر العلم و عمق التوحید. قابل دسترس در:
http://www.sknemer.com/web/article/ view /288
نمر، باقر النمر (2013م/الف). أیها الأحرار لکم حقوق مشروعة آن الأوان لرفع سقف مطالبکم بها. قابل دسترس در:
www.sknemer.com/web/article/view/269
نمر، باقر النمر (2013م/ب). الزلزال التونسی و المصری بهز عروش الطغاه فی العالم العربی. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/251
نمر، باقر النمر (2014م/ الف). کلمات و مواقف آیت‌الله النمر. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/743
نمر، باقر النمر (2014م/ د). الخطبه الحریة الفکریة و السیاسیة صمام. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/432
نمر، باقر النمر (2014م/ و). مطلبنا إسقاط کل ظلم و استبداد.قابل دسترس در:
http://www.sknemer.com/web/article/view/443
نمر، باقر النمر (2014م/ب). الحسین (علیه‌السلام) مدرسة الحریة. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/197
نمر، باقر النمر (2014م/ج). الخطبه تشیید الأضرحة بین الدین و السیاسة. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/299
نمر، باقر النمر (2014م/ی). تحدیات أمام الاعتقال و التعذیب و الإعدام لآیة الله النمر. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/744
نمر، باقر النمر (2015م/الف). الخطبه لا شرعیة للسجن السیاسی. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/826
نمر، باقر النمر (2016م/الف). الخطبه ذکرى احتلال البحرین. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/968
نمر، باقر النمر (28/11/1426ق). الخطبه قراء فی أحداث العام المنصرم. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/984
Graham, D. (2016). Sheikh Nimr al-Nimr and the Forgotten Shiites of Saudi Arabia. Available at:
https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/01/nimr-al-nimr-saudi-arabia-shiites/422670/
Sheikh Nimr al-Nimr and the Struggle for Social Justice (2017). Available at:
https://www.adhrb.org/2017/01/sheikh-nimr-al-nimr-struggle-social-justice./
Teitelbaum, J. (2011).The Shiites of Saudi Arabia. Current Trends in Islamist Ideology, Vol.10, Available at:
http://www.currenttrends.org/research/detail/the-shiites-of-saudi-arabia.
Who Was The Shiite Sheikh Executed By Saudi Arabia? (2016). Available at:
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/01/04/461912757/who-was-the-shiite-sheikh-executed-by-saudi-arabia.