آسیب‌‌شناسی دوستی با کفار در جامعۀ اسلامی و راه‌های برون‌‌رفت آن بر اساس سوره ممتحنه با روش تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، قرآن و حدیث، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

2 دانشیار، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

3 استادیار، گروه قرآن و حدیث، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر آسیب‌‌شناسی دوستی با کفار در جامعۀ اسلامی و راه‌های برون‌‌رفت آن براساس سوره ممتحنه و با روش تحلیل مضمون می‌باشد. برای کشف مضامین سوره با روش تحلیل محتوا، با مراجعه به آیات و واژگان آن،‌ مضامین پایه، مضامین سازمان‌‌دهنده، مضامین عام و مضمون نهایی، استخراج گردیده و مشخص شد که مضامین عام و حاکم بر سوره، عدم دوستی با کفار و پیروی از احکام الهی در روابط با آنان و مسلمانان بوده و برگرفته از همین مهم،‌ مضمون نهایی آن، خودباوری و عدم اعتماد به دشمن معرفی شده است. لذا جامعۀ اسلامی در همین راستا و با توجه به زمینه‌‌ای چون برائت‌‌جویی، در فرایند شکل‌‌گیری دارای آسیب‌‌های اخلاقی متفاوتی مانند غلبه روابط عاطفی در برائت و افراط در برائت‌‌جویی در عرصة سیاسی- اجتماعی بوده است که خدای متعال برای رهایی جامعة اسلامی از آنها، راهکارهایی مانند الگوگیری از حضرت ابراهیم(ع) و عدالت‌ورزی برای برون‌‌رفت از آنها را بیان کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pathology of Friendship with Kuffār (Disbelievers) in Islamic Society and the Resolutions for That Based on Sūrah Mumtahinah Using Thematic Analysis

نویسندگان [English]

  • Batol MollaShafii 1
  • Abodolkarim Bajat pour 2
  • Mohammad Nasehi 3
1 PhD. Student, Quran and Hadith, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran.
2 Associate Professor, Institute of Islamic Culture and Thought, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Department of Qur an and Hadith, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to review the pathology of friendship with Kuffār (disbelievers) in the Islamic Society and finding resolutions for that based on Sūrah Mumtahinah using thematic analysis. The basic, organizing, general, and final themes in Sūrah Mumtahinah were extracted from the Qur’anic verses and vocabularies in order to discover the themes using thematic analysis. It was determined that the dominant general themes in this Sūrah discourage friendship with disbelievers and encourage obedience to the divine rules in terms of relationship between Muslims and Kuffār. Accordingly, the final theme that is self-esteem and distrust to the enemy was introduced. Moreover, in this regard and with respect to Birā’at jūyī (loathing), the Islamic society faces various moral damages such as the domination of sentiments and extremism in political-social domains so for releasing the Islamic society from such challenges, God Almighty has stated some guidelines like the model of Majesty Ibrāhīm (s) and justice to resolve this problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Friendship with Kuffār (Disbelievers)
  • Sūrah Mumtahinah
  • Establishing Justice
  • Thematic Analysis Method
  • Majesty Ibrāhīm (s)
قرآن کریم.
ابن منظور، محمد بن مکرم (1416ق).لسان العرب. بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ج10، 5.
ابن‏عاشور، محمدطاهر (1420ق). التحریر و التنویر. بیروت: مؤسسة التاریخ العربی، ج28.
ایجی، محمد عبدالرحمن (1412ق). جامع البیان فى تفسیر القرآن. بیروت: دار الکتب العلمیة.
آلوسى، محمود بن عبدالله (1415ق). روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی. بیروت: دار الکتب العلمیة، ج14.
بحرانی سید هاشم (1416ق). البرهان فی تفسیر القرآن. تهران: بنیاد بعثت، ج5.
بهجت‌پور، عبدالکریم (1394). شناخت‌نامه تنزیلی سوره‌های قرآن کریم. قم: موسسه قرآنی تمهید.
حسینى همدانى، سید محمد (1404ق).انوار درخشان در تفسیر قرآن. تهران: انتشارات لطفی، ج16.
حقى برسوى، اسماعیل (بی‌تا). تفسیر روح البیان. بیروت: دار الفکر، ج9.
خامنه‌‌ای، سیدعلی (1399). بیان قرآن: تفسیر سوره ممتحنه. تهران: انقلاب اسلامی.
راغب اصفهانی، محمدعلی (1412ق). مفردات غریب القرآن. بیروت: دارالشامیة، چاپ دوم.
رضایى اصفهانى، محمدعلی (1378). تفسیر قرآن مهر. قم: پژوهش‌هاى تفسیر و علوم قرآن، ج20.
سید باقری، سید کاظم (1396).عدالت سیاسی در قرآن کریم. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
سید قطب (1425ق). فى ظلال القرآن. بیروت: دار الشروق، چاپ سی و پنجم، ج6، 3.
شریعتمداری، جعفر (1375). شرح و تفسیر لغات قرآن. مشهد: نشر آستان قدس رضوی، ج3.
صادقى تهرانى، محمد (1406ق).الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن و السنه. قم: فرهنگ اسلامى، چاپ دوم، ج28.
طباطبایى، سیدمحمدحسین (1390).المیزان فی تفسیر القرآن. بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، ج19.
طباطبائی، سیدمحمدحسین (1374).المیزان فی تفسیر القرآن. ترجمه محمدباقر موسوی. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ پنجم، ج19.
طبرسی، فضل بن حسن (1372). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. تهران: انتشارات ناصر خسرو، چاپ دوم، ج24، 9.
طبری، محمد بن جریر (1412ق). جامع البیان فى تفسیر القرآن (تفسیر الطبرى).بیروت: دار المعرفة، ج28.
علائی‌فرد، خلیل (1395). فتنه و نفوذ دشمن با محوریت سوره ممتحنه. تبریز: پژوهش‌‌های دانشگاه.
فضل‌‌الله، محمدحسین (1419ق). تفسیر من وحی القرآن.بیروت: دار الملاک للطباعة و النشر، ج22.
قرائتى، محسن (1388). تفسیر نور. تهران: مرکز فرهنگى درس‌هایى از قرآن، ج9.
مدرسى، محمدتقی (1419ق). من هدى القرآن.تهران: دار محبی الحسین، ج15.
مساواتی آذر، محمد (1381). آسیب‌شناسی اجتماعی ایران. تبریز: انتشارات نوبل.
مصباح یزدی، محمدتقی (1377). اخلاق در قرآن. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج1.
مغنیه، محمدجواد (1378). ترجمه تفسیر کاشف. ترجمه دانش. قم: بوستان کتاب، ج7.
مکارم شیرازى، ناصر و همکاران (1371). تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ دهم، ج24.
نئوندورف، کیمبرلی ای (1395). راهنمای تحلیل محتوا. ترجمه حامد بخشی و وجیهه جلائیان ‌بخشنده. مشهد: جهاد دانشگاهی.
هاشمى رفسنجانى، اکبر (1386). تفسیر راهنما روشى نو در ارائه مفاهیم و موضوعات قرآن. قم: بوستان کتاب،
ج18.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2: P. 77-101.
Daly, J., Kellehear, A. & Gliksman, M. (1997). The public health researcher: A methodological approach. Melbourne, Australia: Oxford University Press.