حضور گروه‌های جهادی در جهان آینده جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه امکان ادامه حیات داعش و گروه‌های تکفیری و چندوچون استمرار حضور آنها در جهان آینده است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به امکان حضور و نحوه ایفای نقش جنبش جهادی متأخر در جهان آینده می‌باشد. این پژوهش با روش‌شناسی گفتمان فوکویی، به شیوه‌ای کل‌گرایانه و با توجه به اظهارات گفتمانی مد نظر فوکو، انجام شده است. این پژوهش، گروه‌های جهادی و نمونه برجسته آنها یعنی داعش را به‌مثابه گفتمانی هویت‌پایه از زاویه نگرش پسامدرن در عرصه سیاست بین‌الملل مورد مطالعه قرار داد. این مهم ذیل فراز اصلی پست مدرنیسم و مطالعات روابط بین‌الملل به‌مثابه امکانی برای توضیح چندوچون حضور و ایفای نقش هستنده‌های جدید در روابط بین‌الملل مورد تجزیه و تحلیل واقع شده و ایده‌ها و اندیشه‌های اندیشمندان مطرح پسا‌‌مدرن و امکان به‌کار گرفتن این ایده‌ها در مطالعات روابط بین‌الملل مورد بحث قرار گرفت. پژوهش بر این فرض استوار است که گروه‌های جهادی در ادامه حیات‌شان در قالب گروه‌های پراکنده، اما به هم پیوسته، به حضور موثر خود بر نظم منطقه‌ای، ادامه خواهند داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Presence of Jihadi Groups in the Future World New Jihad in the New World

نویسنده [English]

  • Tayebeh Mohamadikia
Assistant Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present research is to study the feasibility of the survival of ISIS and Takfiri groups as well as their continuance in the future world. In this regard, the present study aims to analyze the likelihood of presence and role of recent Jihadi movements in the future world. The research study is conducted by Foucauldian discourse methodology, in a holistic method and with regard to Foucault’s theory of discourse. This article studied Jihadi groups specially their salient representative, that is to say ISIS, an identity-centered discourse from the perspective of postmodernism in the realm of international policy. This significant subject is analyzed as a subcategory of the important concept of postmodernism and international studies as an option to explain the presence and role of new entities in international relations. Therefore, the ideas of the outstanding postmodern scholars as well as the feasibility of their application in international diplomacy were discussed. The research relies on the hypothesis that the Jihadi groups will continue their effective presence in the form of scattered but coherent organizations and will have an impact in the regional order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jihadi Groups
  • ISIS
  • International Relations
  • Postmodernism
  • Takfiri Groups
  • Foucauldian Discourse
  • International Policy
میلیکن، جنیفر (1385). مطالعه گفتمان در روابط بین‌الملل: نقد پژوهش و روش. ترجمه حمیرا مشیرزاده. پژوهش حقوق و سیاست، سال هشتم، شماره 21.
Aaron, D. (2008). In Their Own Words: Voices of Jihad-Compilation and Commentary. Rand Corporation.
Bauschke, M. (2011). Im Namen Gottes? Religion und Politik in der islamischen Welt. GRIN Verlag.
Benwell, B. & Stokoe, E. (2006). Discourse and Identity. Edinburgh University Press.
Cormack, M. (2002). Sacrificing the Self: Perspectives in Martyrdom and Religion. Oxford University Press.
Devji, F. (2005). Landscapes of the Jihad: Militancy, Morality, Modernity. C. Hurst &
Co. Publishers.
Dornelles, F.K. (2010). Postmodernism and IR: From Disparate Critiques to a Coherent Theory of Global Politics. Global Politics Network.
Lohlker, R. (2011). New Approaches to the Analysis of Jihadism: Online and Offline.
V.& R. unipress Gmb H.
Springer, D.R. (2009). Islamic Radicalism and Global Jihad. Georgetown University Press.
Wagemakers, J. (2012). A Quietist Jihadi: The Ideology and Influence of Abu Muhammad al-Maqdisi. Cambridge University Press.