راهبری حکومت اسلامی در مدیریت فرهنگ با تأکید بر آرای شهید مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناخت راهبری حکومت اسلامی در مدیریت فرهنگ از منظر استاد شهید مطهری است. سوال اصلی این است که وظیفه اصلی حکومت اسلامی در برابر مدیریت فرهنگ جامعه چیست؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و بر این فرض استوار است که حکومت اسلامی برای مدیریت فرهنگ جامعه نقش اساسی دارد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شهید مطهری با مراجعه به ایدئولوژی اسلامی و جهان‌بینی اسلامی اثبات می‌کند که حکومت اسلامی در عرصۀ مدیریت فرهنگ از دو نوع راهبری کلیدی برخوردار است. حکومت دینی دو وظیفه اصلی دارد یکی اینکه مخاطب‌شناسی کند و دیگر آنکه به فراهم کردن زمینه‌ها و مقدمات برای ارتقاء سطح فرهنگی اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Guidelines of Islamic State in Cultural Management Emphasizing the views of Morteza Motahhari

نویسنده [English]

  • Ali Baqi Nasrabadi
Assistant Professor, Imam Sadegh (AS) Institute of Islamic Sciences, Qom, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is to recognize the guidelines of the Islamic state in cultural management from the perspective of the martyred professor Motahhari. The main question of the study is what is the main responsibility of the Islamic state for the cultural management in society. The method of study is descriptive analysis and it relies on the hypothesis that the Islamic state has a main role in the cultural management. The results of the study show that Shahid Motahhari with reference to the Islamic ideology proves that the Islamic state in the realm of cultural management applies two key guidelines. The religious state has two main responsibilities, one is to recognize its audience, and another is to pave the way for improving culture in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Cultural Manage net
  • Islamic State
  • Morteza Motahhari
قرآن کریم.
نهج‌البلاغه.
افشاری، عبدالرحمن و همکاران (1398). بازشناسی موانع سیاسی تحقق اهداف سیاست‌گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران. سیاست متعالیه، دوره 7، شماره 26: ص232-309.
ایکن، دیوید، (1394). عصر ایدئولوژی. ترجمه ابوطالب صارمی. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
جمشیدی، مهدی (1393). نظریۀ فرهنگی استاد مطهری. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
جهان‌بین، فرزاد (1398). باغبانی فرهنگ (مدیریت فرهنگ در اندیشه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای). تهران: نهضت نرم‌افزاری، وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی.
خامنه‌ای، سیدعلی (15/10/1377). بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی. قابل دسترس در:
https://www.leader.ir/fa/content/1705
خامنه‌ای، سیدعلی (23/10/1382). بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی. قابل دسترس در:
https://www.leader.ir/fa/content/2529
خان‌محمدی، یوسف (1398). سازوکارهای تضمین آزادی در جامعه از منظر قرآن. سیاست متعالیه، سال7، شماره26: ص27-50.
خندان، علی‌اصغر؛ امیری طیبی، مسلم (1388). وظائف اصلی دولت دینی در عرصه فرهنگ. معرفت سیاسی، سال اول، شماره2: ص37-68.
رابینز، استیفن (1390). تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی. ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد. تهران: صفار.
زرشناس، شهریار (1392). مبانی نظری غرب مدرن. قم: نشر معارف.
شفیعی، محمود؛ زارعی، بهمن (1398). حکومت و آزادی در اندیشه سیاسی مطهری، تأملی در زمینه‌های عملی و ایدئولوژیکی. سیاست متعالیه، دوره7، شماره24: ص220-240.
صالحی امیری، سید رضا، و همکاران (1389). مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی (مجموعه مقالات). تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.
صدیق سروستانی، رحمت الله؛ زائری، قاسم (1388). چالش‌های برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر گسترش تولید علم.
عیوضی، محمدرحیم (1388). چالش‌های سیاسی پیش روی انقلاب اسلامی. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
قدردان قراملکی، محمدحسن ( 1389). سیاست و حکومت. تهران: کانون اندیشۀ جوان.
قدردان قراملکی، محمدحسن (1379). حکومت دینی از منظر استاد شهید مطهری. تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
کلایمرودی، کارلتون و همکاران (1356). آشنایی با علم سیاست. ترجمۀ بهرام ملکوتی. تهران: کتاب‌های سیمرغ.
ماهرالنقش، علی (1395). مدل مدیریت جامع فرهنگ. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
مصباح یزدی، محمدتقی (1388). مشکات. قم: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.
مطهری، مرتضی (1369). مجموعه آثار. تهران: صدرا، ج2.
مطهری، مرتضی (1387). مجموعه آثار. تهران: صدرا، ج 24.
مهدوی‌کنی، محمدسعید (1387). دین و سبک زندگی. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
هچ، ماری‌جو (1385). تئوری سازمان. ترجمۀ حسن دانایی‌فرد. تهران: نشر افکار.
همایون، محمدهادی؛ فروزان، حامد (1388). تبیین رابطه مطلوب حکومت و فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران. دین و ارتباطات، دوره 16، شماره 35-36: ص63-92.
یزدی، حسین (1379). آزادی از نگاه مطهری. تهران: صدرا.