مطالعه قرآنی منازعه نظری سیاست متعالیه با سیاست دانیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر فهم و بازخوانی منازعه نظری سیاست متعالیه با سیاست دانیه بر پایه آیات قرآن کریم و داده‌های تاریخی است. پرسش اصلی این پژوهش، بررسی چرایی سرسختی مخالفت مشرکان مکه با رسول خدا(ص) می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و بر این فرض استوار است که تعالیم و آموزه‌های اسلام با نظام سیاسی حاکم بر مکه سازگاری نداشت و بدین صورت منشاء خصومت‌های سیاسی شده بود. نتایج حاکی از آن است که به نظر می‌رسد دلیل مخالفت مشرکان مکه با رسول خدا(ص) به درگیر شدن اسلام با نظام سیاسی حاکم بر مکه باز می‌گردد و مبانی نظری سیاست متعالیه اسلام در تقابل جدی با سیاست دانیه عرب جاهلی می‌باشد. پیام‌های قرآن کریم از همان لحظه نزول در مکه مکرمه ناظر به حیات سیاسی و اجتماعی بوده است. اگر سرسختی مشرکان مکه در میان نبود و رسول خدا(ص) در این شهر حکومت اسلامی را پایه‌گذاری می‌کردند، قطعاً نزول احکام مدنی اسلام هم به تأخیر نمی‌افتاد. این سخن در تقابل با دیدگاه برخی است که گمان کرده‌اند آیات مکی برخلاف آیات مدنی با واقعیات عینی درگیر نیست. این آیات بیشتر درباره جهان پس از مرگ و روز جزا و بحث از آفرینش و عبادت الله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Qur’anic Study of the Theoretical Argument between the Transcendent Politics and Mundane Politics

نویسنده [English]

  • Dawood Mahdoyivazadjan
Associate Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to comprehend and review the theoretical argument between the transcendent politics and mundane politics based on the verses in the Noble Qur’an and the historical data. The main research question investigates the cause of the stubborn opposition of the disbelievers in Mecca against the Prophet (PBUH). The method of study is descriptive analysis and it relies on the hypothesis that the instructions of Islam were not compatible with the dominant political system in Mecca and it thus led to some political conflicts. The results convey that it seems the reason of the opposition of the disbelievers in Mecca against the Prophet (PBUH) is related to the contradiction between Islam and the dominant political system in Mecca and that the theoretical principles of the transcendent politics of Islam are in serious contradiction with the mundane politics of the ignorant Arabs. The messages of the Noble Qur’an since the time of revelation in holy Mecca confirm the political and social life. If there was not the stubborn opposition of the disbelievers in Mecca and the Prophet (PBUH) could establish the Islamic state in that city, the revelation of the civil rules of Islam definitely would not have been delayed either. This statement is in contrast with the perspective of some who suppose the Makki verses, contrary to the Madani verses, are not about objective realities. These verses are mostly about the afterlife, the hereafter, the creation, and the worship of Allah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Noble Qur’an
  • Prophet (PBUH)
  • Makki verses
  • Mushrikan (Disbelievers)
قرآن کریم
ابن هشام، عبدالملک (1412ق). السیره النبویه. بیروت: دارالفکر، ج1.
ایزوتسو، توشیهکو (1374). خدا و انسان در قرآن. ترجمه احمد آرام. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ چهارم.
تیجانی، عبدالقادر (1389). مبانی اندیشه سیاسی در آیات مکی. ترجمه مهران اسماعیلی و مشتاق الحلو. قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
حزوره. ویکی فقه. قابل دسترس در:
https://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%87
خزائلی، محمد (1386). اعلام قرآن. تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ هفتم.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1394). مفردات الفاظ قرآن کریم. ترجمه حسین خداپرست. قم: انتشارات نوید اسلام، چاپ دوم.
رامیار، محمود (1362). تاریخ قرآن. تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم.
گلدزیهر، ایگناس (1357). درس‌هایی درباره اسلام. ترجمه علینقی منزوی. تهران: انتشارات کمانگیر، چاپ دوم.
http://alvahy.com/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87/128
http://alvahy.com/%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81/31
http://alvahy.com/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5.