تاثیر قیام جهیمان العتیبی بر حکومت سعودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، جامعه المصطفی العالمیه؛ پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی اسلام معاصر(مرام)، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تحولات عربستان و تغییر رویه حاکمان سعودی درپی قیام جهیمان العتیبی و اشغال مسجدالحرام در 1979 میلادی با روش توصیفی- تحلیلی بود. فرضیه پژوهش این است که  علت اصلی تغییر رفتار حاکمان سعودی قیام جهیمان العتیبی و زیر سوال رفتن مشروعیت حکومت آل سعود از سوی جریانی مذهبی آن هم به شکلی خاص و در زمانی حساس بود که سبب شد تا حکومت برای بازیابی خود به علمای تندرو امتیازهای زیادی بدهد و نیز رویکرد مصرفی شدن و غرب­گرایی خود را به تقیّد و پایبندی بیش از پیش به دین تغییر دهد. این امر منجر به افزایش افراط­گرایی در گفتمان داخلی و بین­المللی سعودی و صدور افکار و هم‌فکران جهیمان به خارج از عربستان شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Juhayman al-Otaybi' Uprising on Saudi Government

نویسنده [English]

  • Morteza Agha Mohammadi
Assistant Professor, Al-Mustafa International Society; Researcher of the Institute for Strategic Studies of Contemporary Islam (Maram), Qom, Iran
چکیده [English]


The purpose of the present study is to survey the transformations in Saudi Arabia and the approach of Saudi rulers after the uprising of Juhayman al-Otaybi and the occupation of Masjid a-Haram in 1979. The method of study is descriptive analysis and the hypothesis is that the main reason of change in the performance of Saudi rulers was the uprising of Juhayman al-Otaybi posing a challenge to the legitimacy of Saudi government by a religious movement in a particular way and sensitive time such that it made the establishment give many credits to its extremist clergymen and change its consumerist and western approach to puritanical and conservative adherence to religion. This approach led to extremism in national and international Saudi dialogues and exporting the thoughts of Juhayman to outside Saudi Arabia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Masjid al-Haram (The Great Mosque of Mecca)
  • Juhayman al-Otaybi
  • Saudi Wahhabism
احمد، عدنان (2011). وثائق «جهیمان» استعادة اوراق منسیه، الحرام، «قصه و فکر المحتلین للمسجد الحرام. بیروت: مرکز المسبار للدراسات و البحوث.
آقامحمدی، مرتضی (1395/الف). بازخوانی اهداف و انگیزه­های اشغال مسجد الحرام در سال 1400 قمری. میقات حج، سال 24، شماره 95: ص 84-103.
آقامحمدی، مرتضی (1395/ب). فرهنگ زندگی و باورهای جماعت سلفی محتسبه. قم: انتشارات رسول اعظم(ص).
حزیمی، ناصر (2012م). ایام مع جهیمان. بیروت: الشبکة العربیة للابحاث و النشر.
عتیبی، جهیمان (بی‌تا). رسالة الامارة و البیعة والطاعة. الجبهة الاعلامیة‌ الاسلامیة‌ العـالمیة، قابل دسترس در: http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_20536.html
فقیهی، علی اصغر (1364). وهابیان: بررسی و تحقیق گونه­ای درباره عقاید و تاریخ فرقه وهابی. تهران: انتشارات اسماعیلیان.
قحطانی، فهد (1987م). زلزال جهیمان فی مکه. بی­جا: منظمه الثوره الإسلامیه فی الجزیره العربیه.
مسجد جامعی، محمد (1369). تحول و ثبات در خلیج فارس. تهران: انتشارات امیر.
مسجد جامعی، محمد (1395/الف). ژئوپلیتیک خلیج فارس. تهران: اطلاعات.
مسجد جامعی، محمد (1395/ب). ایران و جهان عرب (تحولات عربی و ژئوپلیتیک ایران). تهران: اطلاعات.
مقدسی، ابومحمد (1989م). الکواشف الجلیة فی کفر الدولةالسعودیه. قابل دسترس در: http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_65.html
هیگهامر، توماس؛ لاکرو، استیفان (2014م). حتی لایعود جهیمان. بیروت: منتدی المعارف.
Allison, M. (n.d.). Militants seize Mecca: The effects of the 1979 seige of Mecca revisited. University of Mary Washington.  Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/5d26/8c28cb8abe986c5c783293c56ae5a10c49af.pdf
Mecca 1979: The mosque siege that changed the course of Saudi history. BBC News ,27 December 2019, Available at: https://www.bbc.com/news/stories-50852379.
Lacey, R. (2009). Inside the Kingdom: Kings, Clerics, Modernists, Terrorists, and the Struggle for Saudi Arabia. New York: Viking Adult publication.
Steinberg, G. & Woermer, N. (2013).  Exploring Iran and Saudi Arabia’s interests in Afghanistan and Pakistan: Stakeholders or spoilers a zero sum game? Part 1: Saudi Arabia. Barcelona Center for International Affairs, Available at: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/fachpublikationen/Steinberg_Woermer_SaudiArabia_Interest_April2013.pdf
Trofimov, Y. (2007). The siege of Mecca. New York: Anchor Books.
U.S. Department of State, U.S. Embassy Jidda (A)، Cable 8428، Prince Abdullah discusses the Mecca events with Ambassador West، 6 December  1979, Available at: https://www.randomhouse.com/doubleday/siegeofmecca/pdf/8428_6Dec1979.pdf.
U.S. Department of State, U.S. Embassy Jidda (B), Cable 1916 ، Restoration of calm in the Shiite heartland of the Eastern Province as reported by American Consulate Dhahran, Dec 2 1979. Available at: https://www.randomhouse.com/doubleday/siegeofmecca/pdf/1916_2Dec1979.pdf
U.S. Department of State, U.S. Embassy Jidda (C) ، Cable 8218 ، Prince Bandar outlines the interrogation of Juhayman's aides and al Saud s reaction to the Mecca crisis. Available at: https://www.randomhouse.com/doubleday/siegeofmecca/pdf/8218_28Nov1979.pdf
U.S. Department of State، U.S. Embassy Jidda (D) ، Cable 8180 ، American Embassy Jidda reports details of the siege and mentions a Saudi tear gas request. Available at: https://www.randomhouse.com/doubleday/siegeofmecca/pdf/8180_27Nov1979.pdf.
US Embassy in Kuwait, Cable 5422, US Embassy in Kuwait reports on Juhayman's ideology. November 29، 1979. Available at: http://www.randomhouse.com/doubleday/siegeofmecca/pdf/5422_29Nov1979.pdf
Walker, L.J. (2011). Siege of Mecca and Juhayman al­Otaibi: CIA and GIGN operatives converted to Islam. Available at:  http://moderntokyotimes.com/siege-of-mecca-and-juhayman-al-otaibi-cia-and-gign-operatives-converted-to-islam/
 
Aarts, P. & Van Duijne, J. (1 October 2009). Saudi Arabia and Iran: Less Antagonism، More Pragmatism. Middle East Institute. Available in: https://www.mei.edu/publications/saudi-arabia-and-iran-less-antagonism-more-pragmatism.
Abdella Doumato, E. (1 October 2009). Obstacles to Equality for Saudi Women. Middle East Institute. Available at: https://mei.edu/publications/obstacles-equality-saudi-women#ednref2
Burgess, J. (16 June 2015). What effect did the Grand Mosque seizure have on Saudi Arabia?, Quora, Available at: https://www.quora.com/What-effect-did-the-Grand-Mosque-seizure-have-on-Saudi-Arabia.
Pillai, C.M. (15 July 2019). The Triple Shocks of 1979 and the Making of the Middle East. Available at: https://www.offiziere.ch/?p=36200.