بررسی آثار پیشران‌های نوین بر فرهنگ و سیاست فرهنگی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات پیشران‌های نوین بر حوزه فرهنگ و سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران است. این پژوهش صرفاً بر پیشران‌های فن‌آورانه‌ متمرکز بوده و متکی به طبقه‌بندی چهارگانه از فن‌آوری‌های نوین شامل نانو، زیست فناروی، علوم شناختی و فضای مجازی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و از سیاست‌پژوهی، مطابق الگوی خط‌مشی‌گذاری عمومی بهره گرفته شده، سپس با الهام از تحلیل محتوای کیفی که به‌دنبال ردیابی میان معنا و پیرامون آن می‌باشد و با استفاده از ارزیابی‌های نخبگانی نتیجه نهایی بدست آمده است. نتایج نشان داد که علوم شناختی با نمره 7 بالاترین ارتباط را با دیگر فن‌آوری‌ها دارد و فضای مجازی در رتبه دوم و نانو و فن‌آوری زیستی در رتبه‎‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Effect of Modern Driving Forces on Culture and Cultural Politics in Iran

نویسنده [English]

  • Farshad Mahdipour
Assistant Professor, Research Institute for Islamic Culture and Thought, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present research is to study the effect of modern driving forces on the realm of culture and policy-making in Iran. This research is merely focused on technological driving forces and relies on a four-type classification of modern technologies including nano, biotechnology, cognitive sciences, and cyberspace. The method of study is descriptive analysis and it has applied policy studies according to the model of public policy-making. The final results were achieved by the analysis of qualitative data aiming to make a correlation between meaning and the surrounding environment as well as the evaluation of the elites. The results showed that cognitive sciences with the score 7 had the highest relationship to other technologies, and cyberspace, nano, and biotechnology were in the 2nd, 3rd, and 4th places respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Politics
  • Nano
  • Biotechnology
  • Cyberspace
  • Cognitive Sciences
  • Driving Forces
استون‌من، پائول (1396). نوآوری نرم. ترجمه امیرحسین اسدی، نسترن افشم و عیسی کشاورز. تهران: آینده‌پژوهان ابرزندگی.
پارسانیا، حمید (1395). روش‌شناسی انتقادی حکمت صدرایی. قم: کتاب فردا.
پریی، اعظم السادات؛ حمیدی، حجت‌الله (1396). ارائه رویکردی برای مدیریت تشخیص سریع برخط با استفاده از فناوری بیومتریک در اینترنت اشیاء. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 33(2): ص 803-859.
ثقه‌لاسلامى، علیرضا (1385). هوش مصنوعى از رهیافت علوم شناختى. تهران: دولتمند.
جانفشان، بیتا (1384). نانو تکنولوژی؛ فرصت‌ها و ریسک‌ها. تازه‌های جهان بیمه، شماره 93: ص 49-58.
حبیبا، سعید؛ معلی، مهدی (1389). کارکرد نظام حق اختراع در توسعه زیست فناوری. حقوق پزشکی، شماره 12: ص25-69.
حیدری، علی احسان (1386). ملاحظات اخلاقی در بکارگیری فناوری نانو. اخلاق در علوم و فن آوری، 2(3): ص23-30.
خرازی، کمال (1386). تأثیر علوم شناختی بر روانشناسی معاصر. تازه‌های علوم شناختی، 34: ص 77-82.
صنعتی، محمدحسین؛ نورایی، منوچهر (1381). برنامه‌ریزی راهبردی پژوهش زیست‌فناوری پدیدآورده. علوم تربیتی، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 25: ص 211-222.
قربان‌پور‌ دشتکی، علی (1396). رهیافت فرهنگ استراتژیک ملی در الگوی دیپلماسی فرهنگی چند جانبه. سیاست متعالیه، 5(19): ص 95-112.
کازرونی، سیدمصطفی؛ تدینی، عباس (1395). کاربردهای نظامی فناوری نانو از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه. حقوق بین‌الملل، شماره 54: ص 257-306.
کشاورز ترک، عین‌الله (1394). طراحی سناریوهای تهدیدات نوظهور فرهنگی انقلاب اسلامی بر مبنای روش عدم قطعیت بحرانی. پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره 3: ص 1-20.
متوسلی،‌ محمود؛ نیکونسبتی، علی (1389). علوم شناختی و عملکرد اقتصادی. تحقیقات اقتصادی، ۹۱: ص 177-199
مک‌براید، شن (1369). یک جهان، چندین صدا. ترجمه ایران پاد. تهران: سروش.
مینو، فرزین و دیگران (1396). ارائه چارچوب فرآیندی شناسایی عدم ‌قطعیت‌ها و پیشران‌ها (مورد مطالعه: نفت و انرژی). آینده‌پژوهی مدیریت، شماره 110: ص 55-69
هره، رم (1389). هوش مصنوعی و علوم شناختی. پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی، قابل دسترس در: http://www.majazi.ir/article/86742-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C.html?t=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
هره، رم (1398). مقدمه‌ای فلسفی بر علوم شناختی. ترجمه حسین شیخ‌رضایی و مجید داودی بلی. تهران: فرهنگ نشر نو.
 
Bainbridge, W.S. & Roco, M.C. (2006). Progressive Convergence: Managing nano-bio-info-cogno innovations. Springer, Dordrecht.
Schwartz, P. (1996). The art of the long view: paths to strategic insight for yourself and your company. Crown Pub.