الزامات اجتماعی- سیاسی پذیرش بیع صبی در امور یسیره؛ با تاکید بر دیدگاه فیض کاشانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 دانشیار، گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مسئله اهلیت طرفین در بیع با محوریت نظر فیض کاشانی مبنی بر جواز بیع صبی در اشیاء یسیره و موارد اختلاف آن با دیگر فقیهان است. در این راستا الزامات اجتماعی و سیاسی پذیرش بیع صبی در امور یسیره براساس دیدگاه فیض کاشانی بررسی شد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که پذیرش صحت بیع صبی منجر به بسط مفهوم مشارکت اجتماعی و سیاسی خواهد شد. با این توضیح که جواز بیع صبی در امور یسیره، جواز صحت حضور صبی در امور اجتماعی و سیاسیِ یسیره را نیز ایجاد می‌کند، به نحوی که می‌توان ملازمه میان این دو برقرار کرد. این ملازمه، پای صبی را در کنش‌های یسیره سیاسی و اجتماعی باز می‌کند و حضور او در فعالیت‌های جمعی مانند «شورا»، «انتخابات»  و «حق رأی» و مانند آن برای اظهارنظر در خصوص امور یسیره را  وجه شرعی می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Social-Political Requirements of the Acceptance of Transaction with Children in Micro-level Issues with Emphasis on the Viewpoint of Feyz Kashani

نویسندگان [English]

  • Mohsen Razmi, 1
  • Alireza Ahmadi 2
  • Husayn Ahmari 3
1 Assistant Professor, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 PhD. Student in Jurisprudence and Fundamentals of Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is to explore the qualification of those who take part in a transaction with special emphasis on the ideas of Feyz Kashani on the admissibility of transaction with children in micro-level issues as well as the discrepancies between his ideas and other jurists’. In this regard, the social and political requirements of the admissibility of transaction with children in micro-level issues were studied based on the viewpoints of Feyz Kashani. The method of study was descriptive analysis and the results showed that accepting the validity of transaction with children would lead to the extension of the concept of political and social participation. The permissibility of transaction with children in micro-level issues implies the permissibility of their participation in micro-level social and political issues as well. There is a sort of correlation between the two above-mentioned aspects which permits the participation of children in social and political micro-level activities and legitimizes their presence in some social activities such as “councils”, “elections”, “voting” and so on in order to give their ideas in micro-level issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feyz Kashani
  • Transaction with Children
  • Micro-level Issues
  • Political Jurisprudence
قرآن کریم
 
امامی، سید حسن (1356). حقوق مدنی. تهران: کتابفروشی اسلامیه، ج1، چاپ ششم.
انصاری، مرتضی (1418ق). المکاسب. قم: تراث الشیخ الأعظم، ج۳.
پدرام‌نیا، اکرم (1387). روانشناسی نوجوانان. تهران: نشر قطره.
ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ (١٤٠٩ق). وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ. ﻗﻢ: ﻣﻮﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ(ع)، ج17،27.
خمینی، سید روح‌الله (1410ق). کتاب البیع. قم: موسسه اسماعیلیان، ج2.
صفایی، سیدحسین؛ قاسم‌زاده، سیدمرتضی (1377). دوره حقوق مدنی، اشخاص و محجورین. تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، چاپ سوم.
عابدیان، میرحسین (1387). شروط باطل و تأثیر آن در عقد. تهران: انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ دوم.
علاّمه حلّی، حسن بن یوسف (1388). تذکره الفقهاء (ط القدیمه). قم: موسسه آل‌البیت(ع)، ج2.
فیض کاشانی، محسن (1401ق). مفاتیح الشرایع. قم: مجمع الذخائر الاسلامیه، ج1،3.
فیض کاشانی، محسن (1412ق). الوافی. اصفهان: مکتب الامام امیرالمومنین(ع).
قمی، شیخ عباس (1423ق). الغایه القصوی فی ترجمه العروه الوثقی. بی‌جا: منشورات صبح پیروزی، ج1.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۶). حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت انتشار، چاپ چهارم، ج3،1.
کاظمی، اسدالله بن اسماعیل (1273ق). مقابس الانوار و نفایس الاسرار. بی‌جا: بی‌نا.
نجفی، محمدحسن (1404ق). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. بیروت: دارإحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج26.