ارزیابی سیاست‌گذاری عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران برمبنای نظریه‌ی حکمرانی خوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی سیاست‌گذاری عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار، گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی سیاست‌گذاری  عمومی در ایران بر مبنای نظریه‌ی حکمرانی خوب است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد نظام جمهوری اسلامی ایران در سیاست‌گذاری  عمومی برمبنای شاخصه‌های حکمرانی خوب، چندان موفق نبوده و مشکلاتی در اجرای آن داشته است. در عین‌حال نباید از ظرفیت‌هایی مانند قانون اساسی، چشم‌انداز بیست‌ ساله و حتی برنامه‌های توسعه برای هدایت نظام سیاست‌گذاری  به‌ سمت برقراری الگوی حکمرانی خوب غافل شد؛ به‌ویژه آن‌که با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی، رویه‌ها و فرآیندهای استراتژیک و راهبردی در جهت الگوی حکمرانی خوب طراحی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Public Policy in the Islamic Republic of Iran Based on the Theory of Good Governance

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rezaei Qadi 1
  • Ali Shirkhani 2
1 PhD in Public Policy, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is to evaluate public policy of Iran based on the theory of good governance. The method of study is descriptive analysis and the results showed that the Islamic Republic of Iran has not been so successful in public policy in terms of executing the criteria of good governance. However, some potentials such as the constitution, 20-year perspective, and even development plans to guide policy making towards the model of good governance should not be ignored; particularly that by the announcement of general policies of the official system and resistance economy, some strategic and practical procedures have been planned to achieve the standards of good governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy
  • Islamic Republic of Iran
  • Theory of Good Governance
آرایی، وحید (1394). سیاست‌گذاری  عمومی. تهران: نشر فرهیختگان، چاپ دوم.
اشتریان، کیومرث (1385). سیاست‌گذاری  عمومی ایران. تهران: نشر بنیاد حقوقی میزان.
اشتریان، کیومرث (1387). اجراپژوهی، چالش‌هایاجرای سیاست‌گذاری  عمومی در ایران. پروژه اجرا شده در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
افتخاری، اصغر (1380). درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی. تهران: نشر فرهنگ گفتمان.
بخارایی، احمد (1381). دموکراسی و دشمنانش در ایران: جامعه‌شناسی فرهنگ سیاسی 1380-1376. تهران: نشر گام نو.
بشیریه، حسین (1383). عقل در سیاست، سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه‌شناسی و توسعه سیاسی. تهران: نشر نگاه معاصر.
بشیریه، حسین (1385). دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران: دوره جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر نگاه معاصر.
جدی‌نیا، م (1378). خاتمی مشغول سیاست است و از اقتصاد غافل مانده است. ترجمان اقتصادی، شماره 6.
شهرام‌نیا، امیرمسعود (1383). تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی در ایران معاصر. پایان‌نامه دکتری. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
عزتی، ابوالفضل (1378). حکومت مردمی و دموکراسی در نظام مذهبی و غیر مذهبی در اسلام و در نظام جمهوری اسلامی ایران. نامه مفید، شماره20.
قشقایی‌نژاد، مرجان (1395). اصول حکمرانی خوب در پرتو آراء دیوان عدالت اداری ایران. تهران: انتشارات جنگل.
قلی پور، رحمت الله؛ غلام‌پور آهنگر، ابراهیم (1389). فرایند سیاست‌گذاری  عمومی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
قلی‌پور، رحمت الله؛ فقیهی، مهدی (1393). سیاست‌گذاری  و تحلیل سیاست‌گذاری  عمومی. تهران: نشر مهکامه.
کمیجانی، اکبر (1382). ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی‌سازی در ایران. تهران: انتشارات معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصاد و دارایی.
مجتبی اشرفی، غلامرضا (1375). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر گنج دانش.
مقدری، مهدی (1395). درآمدی بر حکمرانی خوب. تهران: نشر جنگل.
ملک محمدی، حمیدرضا (1394). مبانی و اصول سیاست‌گذاری  عمومی. تهران: نشر سمت.
نورانی، سیدمحسن؛ امیرکلائی، اکرم (1393). حکمرانی خوب در اندیشه سیاسی ایرانشهری. تهران: نشر ورسه.
هداوند، مهدی (1384). حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر. حقوق اساسی، شماره 4.
وحید، مجید (1395). سیاست‌گذاری  عمومی. تهران: نشر بنیاد حقوقی میزان، چاپ سوم.
 
Transparency International (2006). International corruption perceptions index. Available at: http:// www. Transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2006.