انقلابهایِ ساختگی توسط غرب (مطالعه موردیِ سه کشورِ گرجستان، اوکراین و قرقیزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، انقلاب هایِ رنگی یا همان انقلاب هایِ ساختگی سه گانه (گرجستان، اوکراین و قرقیزستان)، از حیث فساد گسترده، بن بست سیاسی، بحرانِ مشروعیت و نفوذ غرب مورد مطالعه قرار گرفت هاند. به رغم حضور و مشارکت مردم در تحولات سیاسی - اجتماعیِ کشورهای خود برای رسیدن به یک انقلاب مردمی، دنیای غرب؛ به ویژه آمریکا، از تهدیدهای موجود در مقابل اردوگاه غرب، با مدیریت جنگ نرم، حرک تهای مردمی را که برای جهانِ غرب، تهدید تلقی م یشدند، با ترفندهای از قبل تعیین شده، تبدیل به فرصت برای خود کرده و با نفوذ در حرک تهای مردمی، آن را به نفع خود، مصادره به مطلوب کرده است و در تحولات سیاسی - اجتماعی جهانِ معاصر تلاش م یکند به اقمار خود به طور فزاینده ای بیفزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The “Constructed” Revolutions by the West (Case study of Georgia, Ukraine and Kirgizstan)

نویسندگان [English]

 • Masoud Pourfard
 • Seyed Abolhassan Towfighian
چکیده [English]

In this paper, the so called “colorful revolutions” (or the triadic constructed revolutions in Georgia, Ukraine and Kirgizstan) have been studied from aspects of extensive corruptions, political blindness, legitimacy problem and penetration of the west. Despite the presence and involvement of people in socio-political changes of their countries in order to reach a people revolution, unfortunately the western world, particularly USA, has misused the movements of people -which were considered threat for the westto its benefit, with soft war management and preplanned tricks and tries to increase its branches within socio-political changes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Revolution؛ Colourful or Constructed Revolution (Rose؛ Orange؛ Tulip)؛ Half-Breed Regimes؛ Political Blindness؛ Extensive
 • Corruptions؛ Legitimacy Problem؛ The Foreigners
 1. ابوالحمد، عبدالحمید (1384)، مبانی علم سیاست، انتشارات توس، ج اول.
 2. امیراحمدیان، بهرام (1384)، تحلیل تحولات ژئوپلتیکی تحولات گرجستان پس از 11 سپتامبر، افسانه انقلاب‌های رنگی، به کوشش الهه کولایی، تهران، انتشارات ابرار معاصر تهران.
 3. بدیع، برتران (1379)، توسعه سیاسی، ترجمه احمد نقیب­زاده، نشر قومس، چاپ اول.
 4. پای، لوسین و دیگران (1380)، بحران‏ها و توالی‏ها در توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 5. پورسعید، فرزاد (1387)، (ویراستار)، انقلاب‌های رنگی و جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 6. حافظی، حمیدرضا (1384)، بررسی تحولات در اوکراین، به کوشش الهه کولایی "پیشین".
 7. ـــــــــــــــ (1384)، نگاهی به رویدادهای گرجستان، به کوشش الهه کولایی "پیشین".
 8. عالم، عبدالرحمن (1380)، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی.
 9. عرف، جمال (1387)، انقلاب رنگی و جمهوری اسلامی ایران؛ برآورد تطبیقی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

10. غلامرضا گلی زواره­ای، جغرافیای تاریخی و سیاسی آسیای مرکزی، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1373.

11. کولایی، الهه (1384)، افسانه انقلاب های رنگی، تهران، پیشین.

12. موسوی، سیدرسول (1384)، تحولات قرقیزستان و انقلاب لاله­ای، به کوشش الهه کولایی "پیشین".

13. هیوود، پل (1381)، فساد سیاسی، ترجمه محمد طاهری و دیگران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

14. واعظی، محمود (1381)، «جامعه‏شناسی تغییر در جمهوری‏های سابق شوروی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ش 51، ص 41.

15. حاجیانی، ابراهیم و حیدری، مهدی (1387)، «تحلیل مقایسه‏ای انقلاب­های مخملی با توجه به شش جمهوری شوری سابق»، مجله دانش سیاسی، سال چهارم، ش اول، ص 67.

16. ساجدوا، گلشن (1384)، «تغییر رژیم از طریق انقلاب‏های رنگی»، ترجمه سعیده موسوی، مجله آسیای مرکزی و قفقاز، ش51، ص 217.

17. علی مددی، حسین (1388)، هفته نامه پنجره، ش 6.

18. ملکوتیان، مصطفی (1386)، «انقلاب‌های رنگی در آسیای مرکزی و قفقاز و تمایز آنها از انقلاب‌های واقعی»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 37، ش 4، زمستان، ص 239.

19. آقایف، عسکر (2005)، نقشه انقلاب را سفیر آمریکا تهیه کرده بود، خبرگزاری بی­بی­سی،
31 مارس.

20. خودوفسکی، میشل، انقلاب نارنجی اوکراین، 13/12/1383 در: www.sharifmews.com/?3987.

21. Corruption Pereptions Index, Transparency International Commissioned, www.transparency.org.