بررسی تطبیقی منابع قدرت سیاسی جبهة کفر و ایمان در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

قدرت سیاسی به معنای توان تأثیرگذاری در حوزه اجتماعی، از مباحث محوری سیاست است. براساس نظام قدرت در قرآن کریم، خداوند قادر مطلق است و او بنا بر حکمت، افرادی را از قدرت انجام کار یا تأثیرگذاری بر دیگران برخوردار می گرداند. جبهه ایمان از قدرت اقناعی، نرم، نظامی و امدادهای غیبی برخوردار می باشد و کاربرد قدرت توسط آن برای حاکمیت دین در جامعه مشروع می باشد. کفار نیز از قدرت سخت از جمله نظامی، اقتصادی، تهدید، ایجاد تفرقه، تطمیع، و قدرت نرم نظیر تحقیر، تهمت زدن، جوسازی، شایعه پراکنی ، سازشکاری، برای تسلط بر جبهه ایمان برخوردار م یباشند. چرایی و چگونگی حاکمیت کفار بر برخی از جوامع اسلامی، علی رغم فزونی منابع قدرت جبهه ایمان، مسئل های قابل تأمل و تحقیق است. در این مقاله با مقایسه قدرت نرم و سخت جبهه ایمان و کفر، چرایی و چگونگی تسلط کفار بر جامعه مسلمانان را با استمداد از آیات قرآنی توصیف و تحلیل م یکنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Sources of Political Power in Infidelity Front and Belief Front in the Holy Quran

نویسنده [English]

 • Asghar Aghamahdavi
چکیده [English]

Political power, in the meaning of effectiveness power in social arena, is one of the basic topics in the Politics. According to the structure of power in the holy Quran, God is the only powerful and based on Hikma, he enables individuals to do things or affect others. The front of belief is equipped with the power of belief; persuasion, soft and military power and mystic helps, and application of power via them by the religious masters is lawful. The infidels are, also, provided with hard power such as military power, economic pressure, threat, creating dispersion, and corruption, and soft power like humiliation, accusation, pretension and gossiping to gain control over the front of belief. In this article, by comparing the hard and soft powers of the fronts of infidelity and belief, the balance of power between the two fronts and the main condition of overcoming of the front of belief on front of infidelity is analyzed with assistance of Quranic verses and the viewpoints of the interpreters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • power
 • Force
 • Velayat (Leadership)
 • Mastery
 • Political Power
 1. ابوالحمد، عبدالحمید (1382)، مبانی علم سیاست، تهران، انتشارات توس.
 2. امام خمینی، سید روح­الله (1410ق)، کتاب البیع، قم، مؤسسة اسماعیلیان.
 3. بجنوردى، سیدحسن (‌1419ق‌)، القواعد الفقهیة،‌ محقق و مصحح: مهدى مهریزى و محمد حسن درایتى،‌ قم، نشر الهادی.‌
 4. حرعاملی، محمد بن حسن (1414ق)، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
 5. حسینى شیرازى، سید محمد (1424 ق‏)، تقریب القرآن إلى الأذهان، بیروت، دارالعلوم.
 6. دوورژه، موریس (1376)، مبانی علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، تهران، نشر دادگر.
 7. راغب اصفهانی (1404ق)، مفردات الفاظ القرآن، قم، دفتر نشر الکتاب.
 8. صادقى تهرانى، محمد (1365)‏، الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن‏، قم، انتشارات فرهنگ
  اسلامى.‏
 9. صدر، سید محمد باقر (1402ق)، اقتصادنا، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.

10. صدوق، محمد بن علی (بی‌تا)، عیون أخبار الرضا(ع)، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.

11. طباطبایی، سید محمد حسین (1374)، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمدباقر‏ موسوى همدانى، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم‏.

12. طوسى، محمد بن حسن‏ (بی‌تا)، التبیان فى تفسیر القرآن‏، بیروت‏، دار احیاء التراث العربى.

13. عنایت، حمید (1372)، اندیشه‌های سیاسی در اسلام معاصر، تهران، انتشارات خوارزمی.

14. غروی اصفهانی، محمد حسین (1374)، نهایةالدرایة، قم، انتشارات سید الشهداء.

15. فضل الله، سید محمد حسین ‏(1419 ق‏)، تفسیر من وحى القرآن‏، بیروت، دارالملاک للطباعة و النشر. ‏

16. فیض کاشانى، ملا محسن (‏1415ق)، تفسیر الصافى، تحقیق، حسین اعلمى‏، ‏تهران‏، انتشارات الصدر.

17. قرآن کریم.

18. قرائتى، محسن‏ (1383)، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن.

19. قرطبى، محمد بن احمد (1364)، الجامع لأحکام القرآن‏، تهران، انتشارات ناصر خسرو.

20. گالبرایت، جان کنت (1370)، کالبد شناسی قدرت، ترجمه احمد شهسا، تهران.

21. مصطفوى، حسن‏ (1360)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.‏

22. مفید، محمّد بن محمد بن نعمان (1414ق)، الإرشاد، بیروت، دار المفید للطباعة و النشر و
التوزیع.

23. مکارم شیرازى، ناصر (1374)، تفسیر نمونه‏، تهران، دارالکتب الإسلامیة.

24. منتظری، حسینعلی (1408ق)، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، قم، منشورات المرکز العالمی للدراسات الإسلامیة.

25. نای، جوزف (1387)، قدرت نرم، مقدمه: اصغر افتخاری، ترجمه سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران، انتشارات دانشگاه امام‌صادق(ع).

26. نبوی، سید عباس (1379)، فلسفه قدرت، تهران، انتشارات سمت.

27. نجفى خمینى، محمد جواد (1398ق‏)، تفسیر آسان، ‏تهران، انتشارات اسلامیه.

28. نجفی، محمد حسن (1362)، جواهرالکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیة.

29. نهج­البلاغه (1414 ق‌)، محقق و مصحح: عزیزالله عطاردی، تهران، مؤسسه نهج‌البلاغه.