کاربرد قاعده صدرایی «کثرت در عین وحدت» در جامعه شناسی سیاسی معاصر ایران و جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هنگام بررسی اندیشه حکما و فلاسفه اسلامی برخی اندیشمندان علم سیاست در صدد استخراج اندیشه سیاسی منسجمی از میان اندیش ههای سیاسی فلاسفه یونان باستان همچون افلاطون و ارسطو درگذشته و یا برگرفته از مکاتب مدرن فکری در فلسفه سیاسی معاصر به صورت منفعلانه م یباشند و براین اساس داوری نموده و معتقدند اندیشه سیاسی و علم سیاست در دوران این فیلسوفان تقلیدی یا ترویجی بوده است و معتقدند اندیشه سیاسی در فلسفه ملاصدرا افول کرده و ملاصدرا هیچ اندیشه مستقل تأثیرگذار سیاسی نداشته است. در این مقاله سعی می کنیم نشان دهیم که ساختار نوین حکمت متعالیه مبنای نوی است و باید فلسفه های مضاف مانند فلسفه سیاسی و فلسفه علم بر مبنای آن تولیدگردد. در این ملاصدرا در جامعهشناسی سیاسی به نحو « کثرت در عین وحدت » مقاله قاعده ابتکاری کاربردی تبیین و تحلیل شده است. همچنین کاربرد این نظریه در قالب پلورالیسم رسانه ای به عنوان نمونه کاربردی مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The application of the Sadra’s rule of Diversity in Unity in political sociology of Iran and the world

نویسندگان [English]

 • Ali Ali-Hoss ini
 • Seyed Amir Mas’oud Shahramnia
 • Mas’oud Motahharinasab
چکیده [English]

When studying Islamic philosophers’ and scholars’ ideas, some political scientists try passively to extract a coherent political thought out of the either political ideas of Greek philosophers such as Plato and Aristotle or schools of modern thought in contemporary political philosophy. According to these kinds of attempts they claim that political thought and politics in the Islamic political thought is not ingenuous but mimesis of western Greek or modern political philosophy. In this paper, I will show that transcendent philosophy can be a new base on which combined philosophies such as philosophy of science and political philosophy can be founded. In addition, the paper explains the application of Mulla Sadra’s innovative rule of Diversity in Unity in political sociology. Finally, the application of this thesis in the form of media pluralism is discussed as a case study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diversity in Unity
 • Political Sociology
 • media pluralism
 1. آشتیانی، سیدجلال­الدین (بی‌تا)، هستی از نظر فلسفه و عرفان، تهران، انتشارات نهضت زنان مسلمان.
 2. آشوری، داریوش (1387)، دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید، چاپ پانزدهم.
 3. ــــــــــــــ (بی‌تا)، فرهنگ سیاسی، تهران، مروارید.
 4. بشیریه، حسین(1388)، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، نشر نی، چاپ هفدهم.
 5. بیات، عبدالرسول و دیگران (1386)، فرهنگ واژه‌ها، قم، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی، چاپ سوم.
 6. تورانی، علی(1381)، پلورالیسم دینی و چالش‌ها، تهران، مرشد.
 7. چیتیک، ویلیام (1388)، علم جهان، علم جان، تهران، نشر اطلاعات.
 8. خطیبی کوشکی، محمد (1384)، بررسی تطبیقی جامعه اسلامی و جامعه مدنی، قم، زمزم هدایت.
 9. رابرتسون، دیوید (1371)، فرهنگ سیاسی معاصر، ترجمه عزیزکیاوند، تهران، نشر البرز.

       10. رجبی‌نیا، داوود (1381)، حقانیت یا نجات، قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.

       11. سبزواری، هادی (1368)، تعلیقه بر اسفار اربعه صدرالدین شیرازی، قم، چاپخانه مصطفوی، چاپ دوم.

       12. شیرازی، صدرالدین (1981م)، الشواهد الربوبیه، بیروت، مؤسسة التاریخ العرب.

       13. ــــــــــــــــ (1368)، اسفار اربعه، قم، چاپخانه مصطفوی، چاپ دوم.

      14. ـــــــــــــــــ (1376)، شرح رساله المشاعر، تصحیح: سید جلال­الدین آشتیانی، تهران، امیرکبیر.

      15. صادقی، ‌هادی (1386)، درآمدی بر کلام جدید، قم، طاها و معارف، چاپ سوم.

      16. طباطبائی، سیدمحمدحسین (1374)، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج3.

      17. عضدانلو، حمید (1388)، آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی، تهران، نشر نی، چاپ سوم.

      18. لگنهاوزن، محمد (1379)، اسلام و کثرت‌گرایی دینی، ترجمه نرجس جواندل، قم، نشرطاها.

      19. مطهری، مرتضی (1362)، شرح مبسوط منظومه، تهران، نشر حکمت، چاپ اول.

      20. واعظی، احمد (1381)، جامعه دینی جامعه مدنی، تهران، دانش و اندیشه معاصر، چاپ چهارم.

      21. سیاپرا، یوژنی (1385)، «تکثرگرایی فرهنگی بر خط آنلاین»، فصلنامه رسانه، 1385، ش67.

      22. Crook, S., pakulski, J., and waters,M (1992), post modernication: change in advanced society, Sage: London.

      23. Melucci, A. (1989), nomads of the present: socialmovment and individual needs incontemprary, J.Keane and p.mier. Hutchinson Radious London.

      24. Smith, M (1955), "pluralism", in D.Marsh and G.Stoker (eds),theory and Methods in political Science, Macmillan: London.

     25. Dowse and Hughes, J (1972), politicalsociology, Jhon Wiley and sons London.