اخلاق سیاسی امام خمینی(ره) و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اندیشه سیاسی امام خمینی، منظومهای است که نظام سیاسی اسلامی مورد نظر ایشان را تشکیل میدهد و جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه امام راحل است و استمرار حاکمیت آن، منوط به انتقال اندیشه حضرت امام به نسل جدید میباشد. از آنجا که مرحله آشنایی مقدمه التزام است، در پژوهش حاضر، میزان آشنایی طلاب و دانشجویان نسل سوم انقلاب اسلامی ایران در شهر قم با اخلاق سیاسی امام با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه، مورد بررسی قرار گرفته است؛ تا بدین وسیله از استمرار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اندیشه سیاسی امام اطمینان حاصل شود. برابر یافته پژوهش، میانگین میزان آشنایی 78 درصد میباشد و نیز متغیرهای / جامعه نمونه با بعد اخلاق سیاسی اندیشه سیاسی امام 04 زمینهای جنس، وضع تأهل، محل سکونت و مقطع تحصیلی در میزان آشنایی آنان با این بعد از اندیشه سیاسی امام تأثیر نداشته، بلکه متغیر سن و محل تحصیل در میزان آشنایی آنان با اندیشه امام اثرگذار بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Khomeini’s political ethics and the third generation of the Iranian Islamic revolution

نویسنده [English]

 • Ali Akbari-Moallem
چکیده [English]

Imam Khomeini’s political thought is a system forming his view of political Islam. Islamic Republic of Iran is founded on his ideas and its continuation depends on transferring his ideas to the third generation. Since familiarity is a condition for devotion, in the present paper, the level of familiarity of third generation Howza and university students in Qom is studied through a survey and questionnaire to make sure the sovereignty of the Islamic revolution continues on the basis of Imam Khomeini’s political thought. The research shows that the level of familiarity of the sample group with the ethical dimension of Imam Khomeini’s political thought is 78.04 % and other variables such as gender, marital status, place of residence, and level of education have no effect on this dimension, but the variables of age and place of education are influential on the level of familiarity with Imam Khomeini’s ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • political thought؛ Imam Khomeini؛ political ethics؛ third
 • generation؛ Islamic Revolution of Iran
 1. ابراهیم­زاده، حسن (1389)، اخلاق سیاسی، چاپ سوم، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج.
 2. استیری، اکرم (1389)، عدالت، چاپ اول، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج.
 3. اسلامی، سید حسن (1388)، امام، اخلاق، سیاست، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم.
 4. الهامی­نیا، علی­اصغر (1385)، اخلاق سیاسی، قم، زمزم هدایت.
 5. امام خمینی، روح­الله (1371)، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی، چاپ چهارم.
 6. ــــــــــــــــ (1378)، صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج 4، 8، 13، 14، 16، 17 و 18.
 7. ــــــــــــــــ (1391)، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهاردهم.
 8. انوری، حسن (1381)، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، جلد اول.
 9. برزگر، ابراهیم (1390)، اندیشه سیاسی امام خمینی: سیاست به مثابه صراط، تهران، سمت.

10. جمشیدی، محمدحسین (1388)، اندیشه سیاسی امام خمینی، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم.

11. جهان بزرگی، احمد (1387)، اندیشه سیاسی امام خمینی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان.

12. حسن، عمید (1363)، فرهنگ عمید، چاپ اول، تهران، انتشارات امیر کبیر، جلد اول.

13. حسینعلی­پور، حمید (1387)، صدق، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ سوم.

14. خلجی، محمدتقی (1389)، غیبت، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ ششم.

15. دواس، دی.اِی. (1384)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی، چاپ ششم.

16. دهخدا، علی اکبر (1373)، لغت نامه دهخدا، زیرنظر: محمد معین و سیدجعفر شهیدی، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید، ج1.

17. سهرابی­فر، محمدتقی (1387)، حسد، چاپ دوم، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج.

18. عماد افروغ (1390)، درآمدی بر رابطه اخلاق و سیاست؛ نقدی بر ماکیاولیسم، تهران، شرکت انتشارات سوره مهر.

19. غفوریان، محمدرضا (1389)، اندیشه­های فلسفی امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

20. فوزی، یحیی (1384)، اندیشه سیاسی امام خمینی، قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها.

21. قادری، سیدعلی (1390)، امام خمینی برای نسل سوم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

22. کرم­الهی، نعمت الله (1390)، اینترنت و دین­داری، قم، بوستان کتاب.

23. لک‌زایی، نجف (1384)، سیر تطوّر تفکر سیاسی امام خمینی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، چاپ سوم.

24. ــــــــــــ (1386)، درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی، قم، بوستان کتاب.