معرفت شناسی پدیدارشناسانه اصطلاحات علوم سیاسی در مطالعات دینی بررسی دشواریها و امکانهای پیش روی بهره گیری از اصطلاحات جدید علوم سیاسی در عرصه دین پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله به بررسی ارتباط معرفتشناسانه اصطلاحات اندیشهای علوم سیاسی با معرفتشناسی مدرن پرداخته است. این مهم ذیل مراجعه به دانش اصطلاحشناسی و بررسی تأملات معرفت شناسانهای که اخیراً به آن راه یافته، انجام شده است. به باور نویسنده، بهره گیری از اصطلاحات اندیشهای علوم سیاسی در عرصه دینپژوهی بدون رواداشتن تأملی مؤثر در تبارهای معرفتشناسی این گروه از اصطلاحات، در مدارجی، نوعی اغتشاش مفهومی و آشفتگی اصطلاح شناسانه را سبب شده است و تا حدی امکانهای پیشروی مفاهمه علمی و نقد پژوهشی این اصطلاحات را، از منظر معرفتشناسی های سنتی و به ویژه دینی، محدود و غیردقیق نموده است. پیشنهاد مقاله برای عبور از این وضعیت، متأثر از ادموند هوسرل، تعلیق معنایی اصطلاحات پیش از « معرفتشناسی پدیدارشناسانه » نظریه مراجعه به آنها و تلاش جهت فهمشان، به مثابه پدیدارهایی حامل تظاهرات معرفت شناختی، است. این مهم با حضور ذهنی پژوهشگر در منظومه معرفتی مؤثر در شکلگیری اصطلاحات، به شیوهای پدیدارشناسانه، فرادست می آید. چنین رویکردی تمهدیگر بحثی جدی جهت «فهم صحیح اصطلاحات مردن اندیشه ای» و «نقد پایه ای آنها از منظر دین پژوهی» است. نقدهایی از این دست، همچنان که خواهد آمد، هسته معنایی اصطلاحات اندیشه ای را به پرسش می کشد و مکالمه ای علمی را میان دو حوزه معرفت شناختی متفاوت دینی و غیر دینی سبب می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenological epistemology of political science terms in religion studies: A study of problems and possibilities of using modern political science terms in religion studies

نویسنده [English]

 • Abdolmajid Moballeghi
چکیده [English]

The paper studies the epistemological relationship between political thought terms and modern epistemology on the basis of the science of terminology and a study of epistemological thoughts which recently have entered into this field. Using political thought terms in religion studies without contemplating over epistemological roots of these terms, to some extent, has resulted in conceptual and terminological chaos which made the understanding and critique of these terms limited and inaccurate from the perspective of traditional and religious epistemology. To resolve this problem, the paper, influenced by Husserl’s phenomenological epistemology, suggests suspending the meanings of such terms before referring to them and attempting to understand them as phenomena bearing epistemological manifestations. Such an approach provides a good chance to correctly understand political thought terms and to critique their foundations from a religion studies perspective. Critiques of this kind question the semantic core of political thought terms and result in a scientific dialogue between these two epistemologically different and religious and non-religious fields.

کلیدواژه‌ها [English]

 • terminology
 • political science
 • religion studies
 • Epistemology
 • Phenomenology
 • phenomenological epistemology
 • Epoche
 • phenomenological suspense
 • Husserl
 1. خسروپناه، عبدالحسین (1388)، آسیب­شناسی دین­پژوهی معاصر: تحلیل دین­شناسی شریعتی، بازرگان و سروش، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 2. حیدری کاشانی، محمد جواد (1380)، «دین­پژوهی در غرب»، کلام اسلامی، ش37، بهار 1380
 3. حقی، سیدعلی (1381)، «مرور مراحل سه­گانه پدیدارشناسی هوسرل»، فصلنامه فلسفی، ش 4 و 5، بهار و تابستان 1381.
 4. ــــــــــ (1378)، «درآمدی بر پدیدارشناسی هوسرل»، نامه مفید، ش 19، پاییز1378.
 5. ــــــــــ (1382)، «گفتگو با مصطفی ملکیان»، فصلنامه علوم سیاسی، ش 22، تابستان 1382
 6. ربانی گلپایگانی، علی (1381)، «پدیدارشناسی ادموند هوسرل و هرمنوتیک»، کلام اسلامی، ش42، تابستان 1381.
 7. عباسی، ولی‌الله (1384)، «ماهیت­شناسی تجربه دینی»، اندیشه حوزه، ش51 و 52، فروردین و تیر 1384.
  1. Strehlow, Richard and Ellen Wright, Sue (Edits)) 1993), Standardizing terminology for better communication: practice, applied theory, and results (Philadelphia, PA: ASTM).
  2. Strehlow, Richard, (Editor) (1988), Standardization of technical terminology: principles and practices (Philadelphia, PA: ASTM).

10. Berkelm K. van and Vanderjagt, Arjo (2006), Book of Nature in Early Modern and Modern History (Peeters Publishers).

11. BonJour, Laurence (2002), Epistemology: classic problems and contemporary responses (Lanham, Md.: Rowman & Littlefield).

12. Byrne, Peter (2007), Kant on God (Aldershot: Ashgate).

13. Beynon, Meurig and L. Nehaniv, Chrystopher and Dautenhahn, Kerstin (Editors)( 2001), Cognitive Technology: Instruments of Mind: 4th International Conference (CT 2001, Warwick, UK, August 6-9).

14. Cabre, M.Teresa, Maria Sager, J.C. (Editor)( 1999), Terminology: Theory, Methods and Applications, Transl. by Janet Ann DeCesaris, Janet Ann De Cesaris (John Benjamins Publishing Co).

15. Cunningham, S.( 1976), Language and the Phenomenological Reductions of Edmund Husserl (Hague: Springer).

16. Descartes, Rene (2006), a Discourse on Method (ReadHowYouWant).

17. Husserl, Edmund (1970), The crisis of European sciences and transcendental phenomenology: an introduction to phenomenological philosophy (Evanston: Northwestern University Press).

18. Husserl, Edmund (1967), Ideas: general introduction to pure phenomenology, transl. by W. R. Boyce Gibson (London: Allen & Unwin).

19. Husserl, Edmund (2008), transl. by Claire Ortiz Hill, Introduction to Logic and Theory of Knowledge, Lectures 1906/07 (Springer).

20. j.Blakeley (1964), Thomas “Terminology in soviet epistemology”. Studies in soviet thoughts 4. (September). P. 232-238.

21. ـــــــــــ , Lecture Notes in Computer Science, vol. 2117. (Germany: Springer, 2001).

22. Lombardi, Elena (2007), The syntax of desire: language and love in Augustine, the Modistae, Dante (Toronto: University of Toronto Press).

23. Macdonald, Iain and Ziarek, Krzysztof (Editors)(2008), Adorno and Heidegger: philosophical questions (Stanford, Calif.: Stanford University Press).

24. Marius van Leeuwen, Theodoor (1981), The surplus of meaning: ontology and eschatology in the philosophy of Paul Ricoeur (Amsterdam: Rodopi).

25. M. Byrne, James (1997), Religion and the Enlightenment: from Descartes to Kant (Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press).

26. Pietersma, Henry (2000), Phenomenological epistemology. (New York: Oxford University Press).

27. Temmerman, Rita (2000), Towards New Ways of Terminology Description: The Sociocognitive-Approach, (John Benjamins Publishing Co).

28. Stephen T. Davis (1997), God, reason, and theistic proofs (Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans).

29. Sharratt, Michael (1996), Galileo: decisive innovator, (Cambridge: Cambridge University Press).

30. Spiegelberg, Herbert (1960), The phenomenological movement: a historical introduction (2. Vol., Hague: Nijhoff) Vol. 2.

31. Sokolowski, Robert (2000), Introduction to phenomenology, (Cambridge, UK: Cambridge University Press).

32. Bernet, Rudolf and Welton, Donn and Zavota and Gina (Editor) (2005), Edmund Husserl: critical assessments of leading philosophers (London: Routledge).

33. W. Wood, Allen, Kant (Malden, MA: Blackwell Pub).