امام خمینی و حق تعیین سرنوشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امام خمینی از فقیهانی است که در دوران نهضت اسلامی و پس از پیروزی انقلاب و سخن گفته « حق تعیین سرنوشت برای هر ملتی » تأسیس نظام جمهوری اسلامی بارها از است. ایشان این حق را که به نظرشان هم جنبه درونی و داخلی دارد و هم جنبه بیرونی و مطرح کردهاند که در آغاز « اصل اسلامی در عرصه حکومت » خارجی، در قالب دو و اصل « آزادی مسلمانان در تعیین سرنوشت خود » سلطنت پهلوی زیر پا نهاده شد؛ اصل دیدگاه ایشان در این زمینه در میان فقیهان نظریهای .« استقلال ملت از دخالت بیگانگان  در مقایسه اجمالی با نظریات « تبیین دیدگاه امام » بدیع و تازه بهشمار م یرود. این مقاله به حق تعیین سرنوشت در اسناد بین اللملی دیگر، و حدود و ثغور و محدودیتهای آن در مقایسه با می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Khomeini and the right to fulfill destiny

نویسنده [English]

 • Seyyed Javad Vara'ee
چکیده [English]

Imam Khomeini is a jurist who spoke of the right to fulfill destiny in several occasions before and after the Islamic revolution. He puts forward this right, which has both internal and external dimensions according to him, in the form of two Islamic principles, which were ignored at the beginning of the Pahlavi sultanate: the principle of the freedom to realize one's destiny and the principle of a nations' independence from the intervention of foreigners. His point of view is new among jurists. This paper studies his viewpoint, compares it with other ideas, and elaborates on its limits in comparison to the right to fulfill one's destiny in international documents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Khomeini
 • right to fulfill ones destiny
 • Nation
 • Freedom
 • independence
 1. ابن­خلدون (1369ش)، مقدمه ابن­خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم.
 2. ابوالحمد، عبدالحمید (1376ش)، مبانی سیاست، تهران، انتشارات توس، چاپ دهم.
 3. امام خمینی، سید روح­الله (1379ش)، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، چاپ سوم.
 4. ــــــــــــــــــــ  (1421ق)، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، چاپ اول.
 5. طباطبائی، سیدمحمدحسین (1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسه النشرالاسلامی، چاپ پنجم.
 6. طبرسی، فضل بن حسن (1372ش)، مجمع­البیان، مقدمه: محمد جواد بلاغی، تهران، انتشارات ناصرخسرو، چاپ سوم.
 7. عباسی، بیژن (1390)، حقوق بشر و آزادی­های بنیادین، تهران، انتشارات دادگستر.
 8. عنایت، حمید (1362ش)، تفکر نوین سیاسی اسلامی، ترجمه ابوطالب صارمی، تهران، چاپخانه سپهر.
 9. فریمن، مایکل (1390ش)، حقوق بشر، ترجمه محمد کیوان فر، ویراستار مصطفی ملکیان، تهران، انتشارات دادگستر.

10. قرآن کریم.

11. مصباح یزدی، محمد تقی (7/10/84)، هفته نامه پرتو، ارگان مؤسسه امام خمینی.

12. مکی، حسین (بی‌تا)، تاریخ بیست ساله ایران، تهران، امیرکبیر.

13. منتظری، حسین علی (1408ق)، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه.

14. مؤمن قمی، محمد (1428ق)، الولایه الالهیه الاسلامیه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، الطبعه الثانیه.

15. مهرپور، حسین (1373ش)، حقوق بشر در اسناد بین­المللی، بخش ضمائم، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول.

16. نائینی، محمدحسین (1382ش)، تنبیه الامه و تنزیه المله، تصحیح و تحقیق سید جواد ورعی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول.

17. ـــــــــــــــ (1391ش)، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، قم‌، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، آماده چاپ.