تاریخ و صورتبندی مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر نخستین نوشتاری است که به دو بحث تاریخ و صورت‌بندی مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب می‌پردازد. در بحث نخست، به پیدایش و سیر تاریخی مطالعه اندیشمندان غربی درباره فلسفه سیاسی اسلامی اشاره دارد و ضمن بیان زندگی علمی این دسته از اندیشمندان، به معرفی مهم‌ترین آثاری می‌پردازد که در غرب درباره فلسفه سیاسی اسلامی نوشته شده است. در بحث دوم، مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب در چهار رهیافت تاریخی، تفسیری، انتقادی و توصیفی صورت‌بندی می‌شود. صورت‌بندی مذکور نه بر اساس تقدم و تأخر زمانی اندیشمندان و آثار، بلکه بر ساس هم‌خوانی محتوایی مباحث می‌باشد. همچنین دست‌یابی به رهیافت‌های مذکور و صورت‌بندی آن، نه بر اساس معیار قیاسی، بلکه بر اساس مطالعه استقرایی آثاری است که درباره فلسفه سیاسی اسلامی در غرب نوشته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

History and the categorization of the study of Islamic political philosophy in the West

نویسنده [English]

 • Mohsen Rizvani
چکیده [English]

The present paper is the first to deal with the two issues of history and the categorization of the study of Islamic political philosophy in the West. The first part of the paper deals with the emergence and historical development of the study of Western scholars on Islamic political philosophy and, in addition to giving an account of the life of these scholars, introduces the most important works written in the West about Islamic political philosophy. In the second part, the study of the Islamic political philosophy in the West is categorized into four approaches: historical, interpretive, critical, and descriptive. The above categorization is not based on time, but on the congruence of content. In addition, arriving at the above approach for categorization was not based on an deductive criterion, but on the inductive study of the works written about the Islamic political philosophy in the West.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political Philosophy
 • Islamic philosophy
 • Islamic Political Philosophy
 • historical approach
 • Interpretive Approach
 • Critical Approach
 • descriptive approach
 1. ان ک. س. لمبتون، سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام، ترجمه یعقوب آژند، امیرکبیر، 1363.
 2. دانیل ایچ. فرانک، «اخلاق»، ترجمه مسعود صادقی علی‌آبادی، تاریخ فلسفه اسلامی، زیر نظر سید حسین نصر و الیور لیمن، انتشارات حکمت، ج4، 1388، ص 302-287)
 3. روزنتال، اروین آی. جی، اندیشه سیاسی اسلام در سده‌های میانه، ترجمه علی اردستانی، تهران، نشر قومس، 1387.
 4. فوزی م. نجار، «سیاست در فلسفه سیاسی اسلامی»، ترجمه فرهنگ رجایی، معارف، دوره چهارم، شماره 3، آذرـ اسفند، ص 68-92، 1366.
 5. میریام گالستون، سیاست و فضیلت: فلسفه سیاسی فارابی، ترجمه حاتم قادری، تهران، نشر بقعه، 1386.
 6. هانری کوربن، تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه سید جواد طباطبایی، تهران، انتشارات کویر، 1373.
  1. Rosenthal, Erwin I. J, Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline, Cambridge University Press, Reprinted with Corrections, 1968.
  2. Mahdi, Muhsin, Alfarabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy, University of Chicago Press, 2001.
  3. Butterworth, Charles E., Ed., The Political Aspects of Islamic Philosophy; Essays in Honor of Muhsin S. Mahdi, Harvard University Press, 1992.
  4. De Boer, T. J., The History of Philosophy in Islam, Translated by E. R. Jones, London: Luzac & Co, 1903.
  5. De Boer, T. J., Geschichte der Philosophie im Islam, Stuttgart: F. Frommans Verlag, 1901.
  6. Corbin,Henry,Histoire de la Philosophie Islamique,Gallimard, 1964.
  7. Strauss, Leo, Philosophy and Law: Contributions to the Understanding of Maimonides and his Predecessors, Translated by Eve Adler, Albany: State University of New York Press, 1995.
  8. Strauss, Leo, On Tyranny, Including the Strauss-Kojève Correspondence, Edited by Victor Gourevitch and Michael S. Roth, University of Chicago Press, 2000.
  9. Strauss, Leo, Persecution and the Art of Writing, University of Chicago Press, 1988.
  10. Strauss, Leo, Natural Right and History, University of Chicago Press, 1950.
  11. Strauss, Leo, What is Political Philosophy? And other Studies, University of Chicago Press, 1988.
  12. Strauss, Leo, and Joseph Cropsey, Eds., History of Political Philosophy, University of Chicago Press, Third Edition, 1987.
  13. Strauss, Leo, The City and Man, University of Chicago Press, 1964.
  14. Strauss, Leo, Liberalism Ancient and Modern, Foreword by Allan Bloom, University of Chicago Press, 1995.
  15. Strauss, Leo, Studies in Platonic Political Philosophy, with an Introduction by Thomas L.Pangle,University of Chicago Press, 1983
  16. Strauss, Leo, An Introduction to Political Philosophy, Ten Essays, Edited with an Introduction by Hilail Gildin, Detroit: Wayne State University Pres, 1989 s.
  17. Strauss, Leo, The Rebirth of Classical Political Rationalism, An Introduction to the Thought of Leo Strauss: Essays and Lectures, Selected and Introduced by Thomas L. Pangle, University of Chicago Press ,1989.
  18. Strauss, Leo, Faith and Political Philosophy, The Correspondence between Leo Strauss and Eric Voegelin, Translated and Edited by Peter Emberley and Barry Cooper, University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press ,1993.
  19. Strauss, Leo, “Quelques Remarques sur la Science Politique de Maïmonide et de Farabi”, Revue des Etudes Juives 100: 1-37, 1936.
  20. Strauss, Leo, “Eine Vermisste Schrift Farabis”, Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums 80: 96-106, 1936.
  21. Strauss, Leo, “How to Begin to Study Medieval Philosophy”, The Rebirth of Classical Political Rationalism: an introduction to the thought of Leo Strauss: essays and lectures selected and introduced by Thomas L. Pangle, University of Chicago Press, (pp. 207- 226), 1989
  22. Strauss, Leo, “Farabi’s Plato”, In Louis Ginzberg Jubilee Volume, New York: American Academy for Jewish Research,  pp. 357-393, 1945. (Reprinted in abridged and modified form as the Introduction to Persecution and The Art of Writing, 1952)
  23. Strauss, Leo, “How Farabi Read Plato’s Laws”, In Mélanges Louis Massignon, Damascus: Institut Français de Damas, vol. 3: 319-44, 1957. (Reprinted in What Is Political Philosophy?, 1959)
  24. Walzer, Richard, Greek into Arabic: Essays on Islamic Philosophy, Harvard University Press, 1962.
  25. Walzer, Richard, “Aspects of Islamic Political Thought: Al-Fārābī and Ibn Xaldūn”, Oriens, Vol. 16, p. 40-60, 1963.
  26. Al-Farabi, Abu Nasr, On the Perfect State, Revised Text with Introduction, Translation and Commentary by Richard Walzer, Great Books of Islamic World, Revised Edition, 1998.
  27. Stern, S. M., Albert Hourani and Vivian Brown, Eds., Islamic Philosophy and The Classical Tradition; Essays Presented by His Friends and Pupils to Richard Walzer on His Seventieth Birthday, University of South Carolina Press, 1973.
  28. “Erwin Isak Jakob Rosenthal”
  29. Rosenthal, Erwin I. J., Islam in the Modern National State, Cambridge University Press, 1965.
  30. Rosenthal, Erwin I. J., Judaism and Islam, Thomas Yoseloff, 1961.
  31. “Henry Corbin”
  32. Mahdi, Muhsin, Ibn Khaldun’s Philosophy of History: A Study in the Philosophical Foundation of the Science of Culture, George Allen & Unwin Ltd, 1957.
  33. Butterworth, Charles E., Ed., The Political Aspects of Islamic Philosophy, op. Cit., pp.7-8.
  34. Butterworth, Charles E., “In Memoriam: Muhsin Sayyid Mahdi (1926-2007)”, Arabic Sciences and Philosophy, vol. 18, pp. 139–142, 2008.
  35. Parens, Joshua,“In Memoriam: Muhsin Sayyid Mahdi”,PS, Political Science & Politics, 41,1. Academic Research Library, p. 227, 2008.
  36. Lerner, Ralph, and Muhsin Mahdi, Eds., Medieval Political Philosophy: A Source Book, Cornell University Press, 1993.
  37. Mahdi, Muhsin, “Alfarabi on Philosophy and Religion”, in Islamic Philosophy and Theology, Edited by Ian Richard Netton, Routledge, V. 2, pp. 108-125, 2007. (Source: Philosophical Forum 4(1) (1972): 5-25)
  38. Mahdi, Muhsin, The Political Orientation of Islamic Philosophy, Centerfor Contemporary Arab Studies,Georgetown University,1982.
  39. Mahdi, Muhsin S., “Orientalism and the Study of Islamic Philosophy”, Journal of Islamic Studies, 1: 73-98, 1990.
  40. Adamson, Peter, and Richard C. Taylor, Eds., The Cambridge Companion to Arabic Philosophy, Cambridge University Press, p. ix, 2005.
  41. Alfarabi,(2005), The Political Writings: “Selected Aphorisms” and Other Texts, edited and translated with an introduction by Charles E. Butterworth, Cornell University Press, 2001. (Reprinted with Foreword by S. Nomanul Haq, Studies in Islamic Philosophy, Oxford University Press).
  42. Charles E. Butterworth, Between the State and Islam, with I. William Zartman and others, Cambridge University Press, 2001.
  43. Charles E. Butterworth, The Introduction of Arabic Philosophy into Europe, with Blake A. Kessel and others, Leiden: E. J. Brill, 1994.
  44. Charles E. Butterworth, Ed., The Political Aspects of Islamic Philosophy, op. cit.
  45. Charles E. Butterworth, Essays on Islamic Political Philosophy, Global Academic, 1999.
  46. Charles E. Butterworth, “Philosophy of Law in Medieval Judaism and Islam” in A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence, Volume 6: A History of the Philosophy of Law from the Ancient Greeks to the Scholastics, ed. Fred J. Miller, Jr. and Carrie-Ann Biondi (Dordrecht: Springer, 2007), pp. 219-250.
  47. Charles E. Butterworth, “Alfarabi’s Plato: A Tale of Two Cities” in The Political Identity of the West: Platonism in the Dialogue of Cultures, ed. Marcel van Ackeren and Orrin Finn Summerell (Frankfurt: Peter Lang, 2007), pp. 55-76.
  48. Charles E. Butterworth, “Averroes on Law and Political Well-Being” in Enlightening Revolutions: Essays in Honor of Ralph Lerner, edited by Svetozar Minkov, with Stéphane Douard (Lanham, MD: Lexington Books, 2006), pp. 23-30.
  49. Charles E. Butterworth, “Ethical and Political Philosophy” in The Cambridge Companion to Arabic Philosophy, ed. Richard C. Taylor and Peter A. Adamson (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), pp. 266-286.
  50. Charles E. Butterworth, “The Political Teaching of Avicenna”, Topoi 19 (2000), pp. 35-44.
  51. Charles E. Butterworth, “What is Political Averroism?” in Averroismus im Mittelalter und in der Renaissance, ed. Friedrich Niewöhner and Loris Sturlese (Zurich: Spur, 1994), 239-250.
  52. Charles E. Butterworth, “The Political Teaching of Averroes” in Arabic Sciences and Philosophy, 2/2 (1992), 187-202.
  53. Charles E. Butterworth “Political Islam: The Origins”, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 524, Political Islam. (Nov., 1992), pp. 26-37.
  54. Charles E. Butterworth, “The Study of Arabic Philosophy Today” In Arabic Philosophy and the West: Continuity and Interaction, Edited by Thérèse-Anne Druart, Washington, D. C.: Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 1988.
   (pp. 55–140)
  55. Charles E. Butterworth, “State and Authority in Arabic Political Thought” in The Foundations of the Arab State, ed. Ghassan Salame (London: Croom Helm, 1987), pp. 91-111.
  56. Charles E. Butterworth, “Ethics and Classical Islamic Philosophy: A Study of Averroes’ Commentary on Plato’s Republic,” in Ethics in Islam, Ninth Giorgio Levi Della Vida Bienniel Conference, ed. Richard G. Hovannisian (Malibu: Undena, 1985), pp. 17-45.
  57. Charles E. Butterworth, “Ethics in Medieval Islamic Philosophy,” in The Journal of Religious Ethics, 11 (1983), pp. 224-239.
  58. Charles E. Butterworth, “Prudence versus Legitimacy: A Persistent Theme in Contemporary Islamic Political Thought” in Islamic Resurgence in the Arab World, ed. Ali Dessouki (New York: Praeger, 1982), pp. 84-114.
  59. Charles E. Butterworth, “New Light on the Political Philosophy of Averroes” in Islamic Philosophy and Science, ed. George F. Hourani Albany: SUNY Press, 1975), pp. 118-127.
  60. Ann Katharine Swynford Lambton
  61. Ann K. S. Lambton, State and Government in Medieval Islam; An Introduction to the Study of Islamic Political Theory: the Jurists, Oxford University Press, 1981.
  62. Hans Daiber
  63. Johann Wolfgang Goethe-Universitat
  64. Hans Daiber, The Ruler as Philosopher: A New Interpretation of al-Farabi’s View,Royal Netherlands Academy of Arts&Sciences, 1986.
  65. Hans Daiber, “Political Philosophy”, in History of Islamic Philosophy, Edited by Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, Routledge, 1996. (pp. 841-885)
  66. Miriam Galston
  67. Cornell University
  68. University of Chicago
  69. Yale University
  70. Miriam Galston, Politics and Excellence: the Political Philosophy of Alfarabi, Princton University Press, 1990.
  71. Oliver Leaman
  72. Oliver Leaman, An introduction to Medieval Islamic philosophy, Cambridge University Press, Second Edition, 2001.
  73. Oliver Leaman, Averroes and his Philosophy, Routledge & Curzon, Second Edition, 1997.
  74. Seyyed Hossein Nasr & Oliver Leaman, Eds., History of Islamic Philosophy, Routledge, 1996.
  75. Oliver Leaman, A Brief Introduction to Islamic Philosophy, Polity Press, 1999.
  76. Oliver Leaman, An Introduction to Classical Islamic Philosophy, Cambridge University Press, Second Edition, 2002.
  77. Oliver Leaman, Islamic Aesthetics: An Introduction, University of Notre Dame Press, 2004.
  78. Oliver Leaman, Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy, Continuum University Press, 2006.
  79. Joshua Parens
  80. University of Dallas
  81. Joshua Parens, Metaphysics as Rhetoric; Alfarabi’s Summary of Plato’s “Laws”, State University of New York Press, 1995.
  82. Joshua Parens, An Islamic Philosophy of Virtuous Religions: Introducing Alfarabi, State University of New York Press, 2006.
  83. Daniel H. Frank
  84. Pittsburgh University
  85. Purdue University
  86. Kentucky University
  87. Daniel H. Frank, “Political Philosophy in Classical Islam”, Routledge Encyclopedia of Philosophy, London: Routledge, 1998, Volume 7, pp. 518-521.
  88. Antony Black
  89. Leeds
  90. Shrewsbury School
  91. King’s College
  92. University of Dundee
  93. Antony Black, A World History of Ancient Political Thought, Oxford University Press, 2009.
   1. Antony Black, The West and Islam: Religion and Political Thought in World History, Oxford University Press, 2008.
   2. Antony Black, Church, State and Community: Historical and Comparative Perspective, Ashgate, Variorum, 2003.
   3. Antony Black, Guild and State: European Political Thought from the Twelfth Century to the Present, Transaction Press, 2002.
   4. Antony Black, The History of Islamic Political Thought: from the Prophet to the Present, Edinburgh University Press, 2001.
   5. Antony Black, Political Thought in Europe, 1250-1450, Cambridge University Press, 1992. (reprinted 2000)
   6. Antony Black, “Classical Islam and Medieval Europe: a Comparison of Political Philosophies and Cultures”, Political Studies, 41 (1993), pp. 58-69
   7. Antony Black, World History of Political Thought, (to be published soon by Oxford University Press)
   8. Dimitri Gutas
   9. Yale University
   10. Dimitri Gutas, Greek Wisdom Literature in Arabic Tradition: A study of the Graeco-Arabic gnomologia, Eisenbrauns, 1975.
   11. Dimitri Gutas, Avicenna and the Aristotelian Tradition: An introduction to Reading Avicina’s Philosophical Works, Leiden, E.J. Brill, 1988.
   12. Dimitri Gutas and Gerhard Endress, A Greek and Arabic Lexicon: Materials for a Dictionary of the Mediaval Translations from Greek into Arabic, Brill Academic Publishers, 1997.
   13. Dimitri Gutas, Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early Abbasid Society, Routledge, 1998.
   14. Patricia Crone
   15. Patricia Crone, God’s Rule, Government and Islam: Six Centuries of Medieval Islamic Political Thought, Columbia University Press, 2004.
   16. Patricia Crone, Medieval Islamic Political Thought, Edinburgh University Press, New Edition, 2005.
   17. Patricia Crone, From Arabic Tribes to Islamic Empire: Army, State and Society in the Near East c. 600-850, Ashgate Variorum, 2008.
   18. Nelly Lahoud
   19. Goucher College
   20. Monash University
   21. Nelly Lahoud, Political Thought in Islam: A Study in Intellectual Boundaries, Routledge, 2005.
   22. Nelly Lahoud and A. H. Johns (eds.), Islam in World Politics, Routledge, 2005.
   23. Past and Present Jihadis/Radicalism in the Islamic Tradition
   24. Ulrich Rudolph, Islamiche Philosophie: Von den Anfangen bis zur Gegenwart, Velag C. H. Beck, 2004.
   25. Charles E. Butterworth, “The Study of Arabic Philosophy Today” op. cit., p. 60.
   26. Walzer, Richard, “The Rise of Islamic Philosophy”, Oriens, Vol. 3. No. 1., p. 1-19, 1950.
   27. Najjar, Fauzi M., “Fārābī’s Political Philosophy and shī’ism”, Studia Islamica, No. 14, pp. 57-72, 1961.
   28. Najjar, Fauzi M., “Democracy in Islamic Political Philosophy”, Studia Islamica, No. 51, pp. 107-122, 1980.
   29. Najjar, Fauzi M., “Al-Farabi’s Harmonization of Plato’s and Aristotle’s Philosophy”, The Muslim World, Volume 94, January, pp. 29-44, 2004.
   30. Charles E. Butterworth, “Democracy and Islam” in Middle East Affairs Journal, 2/2-3 (Winter-Spring, 1995), pp. 56-69.
   31. Charles E. Butterworth, “Translation and Philosophy: The Case of Averroes’ Commentaries”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 26, No. 1. (Feb., 1994), pp. 19-35.
   32. Charles E. Butterworth, “Medieval Islamic Philosophy and the Virtue of Ethics”, Arabica, Vol. 34, No. 2.(Jul., 1987), pp. 221-250.
   33. Charles E. Butterworth, “Averroes: Politics and Opinion”, The American Political Science Review, Vol. 66, No. 3. (Sep., 1972, pp. 894-901)
   34. Charles E. Butterworth, “Rhetoric and Islamic Political Philosophy”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 3, No. 2. (Apr., 1972), pp. 187-198.
   35. Miriam Galston, “A Re-Examination of Al-Fāribī’s Neoplatonism” Journal of the History of Philosophy, Volume 15, Number 1, January 1977, (pp. 13-32)
   36. Miriam Galston, “Realism and Idealism in Avicenna’s Political Philosophy”, The Review of Politics, Vol. 41, No. 4 (Oct., 1979), pp. 561-577.
   37. Oliver Leaman, “Does the Interpretation of Islamic Philosophy Rest on a Mistake?”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 12, No. 4. (Dec., 1980), pp. 525-538.
   38. Oliver Leaman, “Continuity in Islamic Political Philosophy” Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies), Vol. 14, No. 2. (1987), pp. 147-155.
   39. Dimitri Gutas, “The Study of Arabic Philosophy in the Twentieth Century: An Essay on the Historiography of Arabic Philosophy”, British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 29, No. 1. (May, 2002), pp. 5-25.
   40. http://rezvani.blogfa.com/post-10.aspx

41. http://www.farabiaward.ir/fa/module/winner/116/