نویسنده = سید حسن ابوصالح
مناسبات دین و دولت در دوران پادشاهان شیعی "اوده" هند؛

دوره 6، شماره 22، آذر 1397، صفحه 131-148

10.22034/sm.2018.33556

سید حسن ابوصالح؛ علیرضا ناییج


جایگاه آزادی اندیشه در مکتب اصول فقه امام خمینی به عنوان مبنای آزادی سیاسی

دوره 6، شماره 20، اردیبهشت 1397، صفحه 43-62

10.22034/sm.2018.30968

سیامک جعفرزاده؛ ابراهیم علی‌عسگری؛ سید حسن ابوصالح؛ نجمه ضرابیان


درآمدی بر اندیشه ی کلامی- سیاسی علامه میرحامد حسین هندی

دوره 5، شماره 17، تیر 1396، صفحه 97-116

نجف لک زایی؛ سید حسن ابوصالح