بررسی عوامل موثر در خلق ارزش با استفاده تجزیه‌و‌تحلیل کلان‌داده برای تعالی راهبردهای سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد قم، قم، ایران

2 گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

خلق ارزش یک عامل اصلی در پایداری و تعالی سازمان‌ها است که علاوه بر حداکثر سازی سود، حفظ مشتری، دستیابی به اهداف کسب‌وکار و ایجاد درآمد را به دنبال دارد. در دنیای کسب‌وکار، حجم عظیمی از داده‌های عملیاتی و مالی در میلیون‌ها منابع داده‌ای مختلف ذخیره شده است و سازمان‌ها به دنبال کشف چگونگی استفاده از این داده‌ها برای کسب‌وکار خود هستند، اما بسیاری از آن‌ها از چگونگی خلق ارزش از حجم بسیار زیاد داده آگاهی ندارند. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که سازمان‌های از این حجم عظیم داده چگونه می‌توانند استفاده کنند و برای خود ارزش ایجاد کنند؟ استفاده از کلان‌داده برای خلق ارزش، نیاز به تغییر سیاست در سازمان و اتخاذ راهبردی متناسب با اهداف آن دارد. این پژوهش با مطالعه تحقیقات مختلف در این حوزه به (الف) بررسی وضعیت فعلی راهکارهای ارائه شده برای خلق ارزش از تجزیه‌وتحلیل کلان‌داده، (ب) ارائه پارامترهای مهم و بحث درباره اثر آن‌ها با خلق ارزش و (ج) ارائه یک دسته‌بندی از آخرین پیشرفت‌های علمی درزمینۀ خلق ارزش از تجزیه‌وتحلیل کلان‌داده می‌پردازد تا سازمان‌ها بتوانند آگاهانه راهبردی درست را برای حرکت به سمت خلق ارزش از تجزیه و تحلیل کلان‌داده انتخاب کنند.

کلیدواژه‌ها